Nachádzate sa tu: Univerzálny život všetkých
kultúr celosvetovo
 > My o nás > Reč na hore

Blahoslavenstvá


  1. Keď Ježiš uzrel zástup ľudu, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, prišli k Nemu dvanásti. Vzhliadol k Svojim učeníkom a prehovoril:

2. „Blahoslavení v duchu sú chudobní, lebo ich je Ríša Nebeská. Blahoslavení sú tí, ktorí znášajú utrpenie, lebo majú byť utešení. Blahoslavení sú tí, ktorí sú dobromyseľní, lebo budú vlastniť zem. Blahoslavení sú tí, ktorí hladujú a smädia po spravodlivosti, lebo majú byť nasýtení.

3. Blahoslavení sú milosrdní, lebo dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení sú tí, ktorí sú čistého srdca, lebo uzrú Boha. Blahoslavení sú tí, ktorí sú nositeľmi pokoja, lebo sa budú nazývať deťmi Božími. Blahoslavení sú tí, ktorí trpia prenasledovaním pre spravodlivú vec, lebo ich je Ríša Božia.

4. Áno, blahoslavení ste, keď vás ľudia nenávidia a vyobcujú vás zo svojho spoločenstva a budú proti vám hovoriť rozličné zlo a vaše meno zneuctievať kvôli Synovi človeka. Tešte sa v ten deň a vyskakujte od radosti, lebo hľa, vaša odmena v nebesiach je veľká. Lebo to isté robili ich otcovia prorokom.   

(Kap. 25, 1-4)

 

Ja, Kristus, vysvetľujem, opravujem

a prehlbujem slovo:

 

Reč na hore je Vnútorná cesta k srdcu Božiemu, ktorá vedie k dokonalosti.

Blahoslavení uzrú Krista a budú so Mnou, s Kristom, so všetkou mierumilovnosťou a pokorou vlastniť zem. Blaho tomu, kto vidí vo všetkom nádheru Otca-Matky-Boha. Stal sa živým príkladom pre mnohých.

Vediem Svojich k spoznaniu pravdy.

Kto je z pravdy, počuje Môj hlas, lebo je pravdou, a preto pravdu aj počuje a vidí.

Blahoslavení sú bez strachu a sú radostní, lebo vidia a počujú to, čo nevidia a nepočujú tí, ktorí sa ešte skrývajú za svoje ľudské ja a toto držia s najväčším úsilím, aby neboli spoznaní.

Blahoslavení však vidia do väzenia ľudského ja a spoznajú najskrytejšie myšlienky svojich blížnych. Svietia silou svojho jasného vedomia dovnútra a volajú k svojim blížnym:

»Blahoslavení v duchu sú chudobní, lebo ich je kráľovstvo nebeské!«

Slovami „chudobní“ nie je mienená materiálna chudoba. Nie táto prináša blahoslavenosť v duchu, ale oddanosť Bohu, v ktorej človek spl'ňa, čo je vôľa Božia. Tá je vnútorým bohatstvom.

Slovami „chudobní“ sú mienení všetci tí, ktorí sa neusilujú o vlastný majetok a nezhromažďujú žiadne statky. Ich myslenie a snaženie patrí životu v spoločenstve, v ktorom spravujú zákonným spôsobom majetky, ktoré Boh daroval všetkým. Nepremýšľajú o svetskom a neusilujú sa oň. Slúžia všeobecnému blahu, vystierajú svoje ruky k Bohu a vedome kráčajú cestou k Vnútornému životu. Ich cieľom je Ríša Božia v ich vnútri, ktorú chcú zvestovať a prinášať všetkým ľuďom dobrej vôle. Ich vnútorné bohatstvo je život v Bohu, pre Boha a pre svojich blížnych. Žijú podľa prikázania „Modli sa a pracuj“.

Smerujú k Duchu Božiemu a prijímajú pre svoj pozemský život od Boha to, čo potrebujú, ba ešte viac. To sú blahoslavení v Duchu Božom.

 

„Blahoslavení sú tí, ktorí znášajú utrpenie, lebo majú byť utešení.

Utrpenie človeka nie je od Boha, ale trpiaci si ho zapríčinil buď sám – alebo jeho duša prevzala v ríši duší časť viny niektorej bratskej, či sesterskej duše, aby pre ňu v pozemskom bytí túto vinu odnosila, aby mohla bratská, či sesterská duša vstúpiť do vyšších oblastí Vnútorného života.

Kto znáša svoje utrpenie bez toho, aby obviňoval svojho blížneho a v utrpení spozná svoje chyby a slabosti, tieto oľutuje, prosí o odpustenie a odpustí, tomu sa dostane Božieho milosrdenstva. Lebo Boh, Večný, chce Svoje deti utešiť a odňať im to, čo nie je dobré a hojivé pre ich dušu. Lebo keď utrpenie opustí dušu, keď sú teda odpykané príčiny, ktoré pôsobili v duši, dostane sa človek bližšie k Bohu.

„Znášaj svoje utrpenie“, znamená: nenariekaj nad tým; neobviňuj Boha a ani svojich blížnych. Nájdi vo svojom utrpení svoje hriešne správanie, ktoré k tomuto utrpeniu viedlo.

Oľutuj, odpusť a pros o odpustenie a nerob viac to, čo si spoznal ako hriech. Potom môže Boh duševnú vinu vymazať a ty okrem toho prijmeš od Neho viac sily, lásky a múdrosti.

Keď stretneš človeka, ktorý znáša utrpenie a je utrpením skúšaný a on ťa prosí o pomoc, tak stoj pri ňom a pomôž mu, pokiaľ je to tebe možné a pre jeho dušu dobré. A keď spoznáš, že tvoj blížny pomoc vďačne prijme a pomocou nej sa vzchopí, potom mu daj aj viac, pokiaľ je ti to možné.

Ty však, ktorý prinášaš pomoc, konaj to nezištne. Ak to konáš len navonok, z povinnosti, tak nedostaneš za to žiadnu duchovnú odmenu – a ani nepreukážeš žiadnu službu duši toho, kto znáša utrpenie a je ním skúšaný, ale len telu, vozidlu duše.

 

 

„Blahoslavení sú dobromyseľní, lebo budú vlastniť zem.“

Dobromyseľnosť, pokora, láska a dobrota idú ruka v ruke. Kto sa stal nezištnou láskou, ten je i dobromyseľný, pokorný a dobrotivý. Je naplnený múdrosťou a silou.

Ľuďom v Mojom Duchu, nezištne milujúcim, bude patriť zem. Ó hľaďte, cesta k srdcu Božiemu je cestou do srdca nezištnej lásky. Z nezištnej lásky prúdi pokoj Boží.

Ľudia, ktorí putujú k srdcu Božiemu a tí ľudia, ktorí už žijú v Bohu, pôsobia pre Novú dobu tým, že učia všetkých ochotných ľudí cestu k Bohu. Tým berú zem viac a viac do vlastníctva v Mojom Duchu.

Sú to nezištne milujúci, ktorí budú žiť v Ríši Božej na Zemi, v Ríši pokoja. Tešte sa vy, ktorí už teraz [1989] kráčate cestou k srdcu Božiemu! Vy ste vo Mne pripravovatelia cesty a pionieri pre Novú dobu. Mnohí z vás sa vrodia do Novej doby, do ríše svetla, a prinesú zo sebou naplnenie v Bohu, lebo už teraz kráčajú po ceste tam. Tešte sa a buďte vďační za čírenie a očistenie vašich duší, lebo potom Ma uvidíte a budete vedome vo Mne žiť a byť.

 

 

„Blahoslavení sú tí, ktorí hladujú a smädia po spravodlivosti, lebo majú byť nasýtení.“

Kto hladuje a smädí po Božej spravodlivosti, je pravdu hľadajúci, ktorý túži po živote v Bohu a s Bohom. Ten má byť nasýtený.

Môj brat, Moja sestra, ty, ktorý túžiš po spravodlivosti, po živote v Bohu a s Bohom, buď potešený a pozdvihni sa z hriešneho ľudského ja! Teš sa, lebo prišiel čas, v ktorom sa priblíži Ríša Božia tým ľuďom, ktorí sa snažia dodržiavať prikázania života.

Hľa, Ja, tvoj Vykupiteľ, Som pravda v tebe samom. A tak Som Ja cestou, pravdou a životom v tebe samom.

Pravda je zákon lásky a života. V Desatoro prikázaniach, ktoré sú výňatkami zo všeobsahujúceho zákona Božieho, nájdeš pomôcky na cestu k pravde. Dbaj na Desatoro prikázaní a tak sa dostaneš čoraz viac na cestu Reči na hore, v ktorej je od základu vysvetlená cesta k pravde.

Cesta k pravde je cestou k srdcu Božiemu, k večnému životu, ktorý je nezištnou láskou. Reč na hore je cesta do Ríše Božej, do zákonov pre Ríšu pokoja Ježiša Krista. Ak sa do nich zahĺbiš a splníš ich, potom dospeješ k božskej múdrosti.

 

Čítal si už, že sa časť lúča božskej múdrosti nachádza v zemských šatách [1989], aby podávala slovo Božie a vykladala zákony Božie. Cez tento Môj nástroj prejavujem teraz Reč na hore vo všetkých podrobnostiach a vediem a sprevádzam ochotných na Vnútornej ceste učením a lekciami, ktoré – ak budú uskutočňované – povedú k Otcovi, k večnému svetlu. Okrem toho učím cez Môj nástroj Absolutny zákon, zákon večnosti.

Spoznaj: nikto nemá hladovať alebo smädiť po spravodlivosti. Vykonaj prvý krok do Ríše lásky tým, že budeš najskôr spravodlivý k sebe samému. Cvič sa v pozitívnom živote a myslení, a tak sa postupne staneš spravodlivým človekom. Nielenže prinesieš spravodlivosť Božiu do tohto sveta, ale ju aj obhájiš, lebo splníš vôľu Božiu, vôľu Pána, z Jeho lásky a múdrosti.

Spoznaj: blízko je doba, v ktorej sa stane, čo bolo prejavené. Lev bude ležať pri jahniatku, lebo ľudia dosiahli víťazstvo sami nad sebou – skrze Mňa, svojho Vykupiteľa. Vytvoria veľkú rodinu v Bohu a budú žiť v jednote so všetkými zvieratami a s celou prírodou.

Tešte sa, Ríša Božia sa priblížila – a s Ríšou Božou i Ja, váš Vykupiteľ a Nositeľ pokoja, Vládca Ríše pokoja, svetovej ríše Ježiša Krista.

„Blahoslavení sú milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“

Milosrdenstvo Boha zodpovedá dobromyseľnosti a dobrote Božej a je pre všetky duše bránou k dokonalosti života. Ľudia, ktorí rozvinuli vo svojich dučiach skrze Mňa, Krista, ktorý žijem v Otcovi-Matke-Bohu, všetkých sedem základných síl života – zákon od poriadku až po milosrdenstvo – vojdu znovu ako čisté duchovné bytosti bránou milosrdenstva do nezištnej lásky, do Ríše Božej, do nebies, a budú žiť v pokoji. Bránu k večnému Bytiu tvorí siedma základná sila, milosrdenstvo – v Duchu Božom zvaná dobrota a vľúdnosť. Všetci ľudia, ktorí sa cvičia v milosrdenstve, milosrdenstvo aj dosiahnu a budú pomáhať tým, ktorí sa nachádzajú na ceste k milosrdenstvu.

Spoznajte: cesta k srdcu Božiemu je cestou jednotlivca v spoločenstve s rovnako zmýšľajúcimi. Lebo Boh je jednota a jednota v Bohu je spoločenstvo v Bohu, s Bohom a s blížnymi.

Kto vykonal prvé kroky na ceste k dokonalosti, ten plní prikázanie jednoty: jeden za všetkých, Kristus – a všetci za Jedného, Krista.

 

Reč na hore je, ako bolo prejavené, evolučná cesta smerujúca k Vnútornému životu. Všetci tí, ktorí postúpili dopredu na tejto ceste vývoja k srdcu Božiemu, pomáhajú zasa tým, ktorí stoja ešte len na začiatku cesty. Vo všetkých a nad všetkými žiari Kristus, ktorý Ja Som.

„Blahoslavení sú tí, ktorí sú čistého srdca, lebo uzrú Boha.“

Čisté srdce je čistá duša, ktorá sa opäť pozdvihla nahor, k absolútnej duchovnej bytosti, skrze Mňa, Krista, v Otcovi-Matke-Bohu.

Čisté duše, ktoré sa znovu stali bytosťami nebies, sú potom opäť verným obrazom večného Otca a hľadia Večnému znovu tvárou v tvár. Vidia, žijú a zároveň vnímajú zákon večného Otca, lebo sa stali opäť duchom z Jeho Ducha – sami večným zákonom.

Kým musia ľudia a duše ešte v sebe načúvať Duchu Božiemu, nie sú ešte duchom z Jeho Ducha, nie sú ešte sami zákonom lásky a života.

Kto sa však stal opäť zákonom lásky a života, ten uzrie večného Otca tvárou v tvár a je s Ním v neustálej vedomej komunikácii. Aj zákon Boží, život z Boha, vidí ako celok, lebo sám je životom a láskou a pohybuje sa v nich. Kto sa pohybuje v Absolútnom zákone Božom, ten ho aj úplne rozvinul – od poriadku až po milosrdenstvo. Jemu slúži všetkých sedem základných síl nekonečnosti, lebo je v absolútnej jednote a harmónii so všetkým Bytím.

 

 

"Blahoslavení sú tí, ktorí sú nositeľmi pokoja, lebo sa budú nazývať deťmi Božími.“

Tieto slová majú tento zmysel: blahoslavení sú tí, ktorí udržiavajú pokoj. Prinesú na túto Zem aj pravý pokoj, lebo sa sami v sebe stali mierumilovnými. Sú vedome deťmi Božími.

Mnohí synovia a dcéry Božie, ktorí nosia v sebe pokoj a prinášajú ho do sveta, sú vtelené bytosti, ktoré stoja v Božom poslaní a bojujú pre Novú dobu, aby vzniklo duchovné ľudstvo, ktoré žije v Ríši pokoja Ježiša Krista, v dobe svetla.

 

Slová Vládcu Ríše pokoja na Zemi k ľuďom Novej doby:

Vy, ľudia v Novej dobe, stále v svetlejšej nastávajúcej Ríši pokoja Ježiša Krista, ktorí čítate túto knihu, „To je Moje slovo“, spoznajte, že Kristovi pionieri museli zároveň bojovať na viacerých frontoch proti satanskému, aby dopomohli k prelomu oznámenej Ríše Božej na Zemi.

Vy teda žijete v pokoji, vo Mne, Kristovi, vašom božskom bratovi, Vládcovi Ríše pokoja.

Za hmlovou stenou však žijú a pôsobia tie duše, ktoré sa nenechali uchopiť Rečou na hore, cestou do Vnútorneho života, ktoré žijú ešte stále vo väzení svojho ľudského ja. Ako ľudia nechceli počuť volanie putujúcich k srdcu Božiemu. Uzavreli si svoje uši a oči a svoje srdcia pre pravdu a ukryli sa za svoje ľudské ja, za svoje predstavy, mienky a teologické názory. Aj v prípravnej dobe zo starej do Novej doby, doby svetla, zostali farizejmi, pokrytcami, prenasledovateľmi a ohováračmi.

 

Vedzte, vo všetkých dušiach, až po štvrtú očisťovaciu rovinu, žiari svetlo Vykúpenia. Tak nie sú ani ony stratené. Za hmlovou stenou pôsobia v Mene Pána mnohé čisté bytosti – medzi nimi aj mnohí synovia a dcéry Božie, ktoré Mne, Kristovi, pripravovali na Zemi v rozdielnych zemských šatách, v rozličných epochách, cesty do stále svetlejšej Ríše pokoja. Tam, v ríši duší, pôsobia ďalej v nezištnej službe svojim blížnym. Spravodliví muži a ženy, ktorí priniesli zákon lásky a života do tohto sveta, to mali vo vtedajšej epoche [1989] veľmi ťažké.

 

Spoznajte, vy bratia a sestry, ktorí teda žijete v Ríši Božej na Zemi: Kristovi pionieri pre Novú dobu sa v onej veľkej dobe obratu zo starej, materializmom razenej doby, do Novej doby, doby svetla, postavili aj proti satanskému a démonickému.

 

 

„Blahoslavení sú tí, ktorí pre spravodlivú vec znášajú prenasledovanie, lebo ich je Ríša Božia.“

Čo sa stalo ďalej vo vtedajšej prípravnej dobe [1989]? Kristovi pionieri pre Novú dobu trpeli prenasledovaním kvôli Ríši Božej na Zemi. Boli znevažovaní a ohováraní farizejmi a učencami písma, cirkevnými mužmi a všetkými tými, ktorí ich poslúchali. Pravda bola vedome postavená do falošného svetla a skreslená. Tí, ktorí verne bojovali za pravdu, boli zosmiešnení pre pravdu. Ľudia, ktorí Mňa, Krista, nosili na perách, avšak nie v srdciach, kázali vo svojich kostoloch, a aj pomimo kostolných múrov, proti nim, ohovárali a diskriminovali ich. Nadávali im a obvinili ich z falošného učenia.

Pravých nasledovníkov Krista popreli zdanliví kresťania, že sú kresťanmi, lebo sami nežili tak, ako som im Ja ako Ježiš z Nazaretu prikázal. Aj za Mojej doby, ako Ježiša, síce kázali zo svojich biblií a pobožne predstierali ľuďom vieru vo Mňa – a predsa boli vlkmi v ovčom kožuchu. Pretože nerobili, čo som Ja ľuďom prikázal: navzájom sa nezištne milovať, tak, ako ich Ja milujem; preto sú farizejmi a pokrytcami. A kto znevažuje prikázanie milovať svojho nepriateľa, ten pohŕda Kristom, ktorý Ja Som.

 

Kto toto číta neskôr, nech si spomenie na Kristových pionierov, ktorí pripravovali pôdu a atmosféru Zeme pre Novú dobu. Priniesli jednu časť večného zákona žiarenia na Zem a do jej atmosféry. Pripomeňte si ich v láske, lebo mnohí z nich viac neprídu do zemských šiat, aby žili a pôsobili v Ríši pokoja na Zemi. Bojujú ďalej v očisťovacích oblastiach. Zápasia o duše, aby sa aj tieto oslobodili od svojich hriechov a mohli vojsť do nádhery, ktorou Ja v Otcovi Som.

 

Spoznajte: čo duše na Zemi neočistili, to zoberú so sebou za hmlovú stenu. Tam musia spoznať a odpykať, čo zapríčinili v zemských šatách. Kto ako človek nedosiahol sebaspoznanie, a preto nekonal ani pokánie, ten vegetuje ako duša za hmlovou stenou takmer námesačne ďalej, tak ako predtým, v zemských šatách – čo nazýval životom. Mnohí, ktorí boli kedysi v zemských šatách pokrytcami a farizejmi, osočujú znovu svojich spolusúrodencov aj v ríši duší, zosmiešňujú ich aj tam, popierajú že sú kresťanmi a chcú sa tým sami postaviť do dobrého svetla. To sa bude diať dovtedy, až kým nespoznajú – dokonca pod najväčším utrpením a bolesťou – čo zapríčinili, a v ktorých srdciach Kristus naozaj bol vzkriesený.

Podľa kozmického zákona príťažlivosti zažije duša na svojom duševnom tele to, čo zapríčinila v zemských šatách svojim blížnym a čo neočistila. Duša vidí obrazne svoje hriechy a sama zároveň prežíva na svojom duševnom tele tie bolesti a utrpenia svojich blížnych, ktoré im ako človek spôsobila. Tieto, teraz v nej aktívne hriechy, pôsobia na ňu dovtedy, kým duša zo srdca neoľutuje a nepoprosí o odpustenie, a kým nie je ochotná odpustiť svojmu blížnemu. Až potom sa premení hriešna energia v božskú silu a duša bude svetlejšia a čistejšia.

Modlite sa za tých, ktorí sa za hmlovou stenou správajú podobne ako kedysi na Zemi, v zemských šatách! Modlite sa, aby sa spoznali a konali pokánie. Mnohí ohovárači spoznajú, zažijú a prípadne musia znášať vo svojich dušiach tieseň a utrpenie pionierov, kým si neuvedomia, že Ja, Kristus, som bol s pioniermi, s Mojimi bratmi a sestrami, a teraz Som s nimi ako božský brat.

Modlite sa, aby včas spoznali a cítili, že boli v protikladnom, po moci túžiacom svete, podriadení temným mocnostiam! Temnota zneužívala dokonca Moje Meno, aby zviedla ľudí a sťažila pionierom, synom a dcéram Božím na Zemi, prácu v Pánovej vinici.

Spoznajte: kto Mňa nasledoval, ten nebol svetskými ľuďmi uznávaný, lebo aj Ja som bol ako Ježiš nimi znevažovaný. Vo všetkých dobách museli ľudia, ktorí vstúpili do pravého nasledovníctva Nazaretčana, veľa znášať a vytrpieť.

Ale mnohí z pionierov pre Novú dobu išli neotrasne dopredu a zostali v Mojich stopách. Spomeňte si na tých odvážnych mužov a ženy, ktorí neotrasne s vierou vo Mňa viedli spravodlivý boj pre Novú dobu.

Tešte sa, vy, ktorí žijete v Novej dobe, v Ríši pokoja, ktorá bude čoraz viac svetlolátková. Ste s nimi spojení. Mnohí z vás boli vo veľkej dobe obratu ako pionieri v zemských šatách, aby dosiahli prelom pre Ríšu Božiu. Boj a víťazstvo pre Mňa, Krista, zostalo vo vašich dušiach ako spomienka. Intuitívne cítia niektorí z vás, že spolupôsobili vo vtedajšej epoche ako pionieri. Vnímajú aj, že v onej dobe príčiny pôsobili vždy rýchlejšie a to pozitívne, doba svetla, doba Kristova, nastúpila s mocou, v ktorej teraz znovu žijete – v šatách z jemnejšej matérie.                        ďalej   /  naspäť  /  naspäť k prehľadu

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum