Univerzální život – 24. February 2014, 22:46
URL: http://www.universelles-leben.org/cms/?L=14&id=662


Staň se dokonalým jako tvůj Otec na nebesích

 17. A když toužíš po něčem, co druhým působí hoře a utrpení, vytrhni to ze svého srdce. Jen tak dosáhneš míru. Neboť je lépe snášet hoře, než působit hoře těm, kteří jsou slabší než vy.

18. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec na nebesích. (Kap. 25, 17-18)

Kristus objasňuje, opravuje
a prohlubuje slovo:

 

Vše nebožské, co z tebe vychází - jako záporné myšlenky, slova a činy -, může způsobit hoře a utrpení ne jen tvému bližnímu, ale i tobě samému. Neboť co člověk seje, to sklidí.


    Sklizeň odpovídá setbě. Je vždy sklízena tím, kdo zasel - ne jeho bližním. Tvůj bližní nesel tvoji setbu a nebude také sklízet tvoji sklizeň.


    Tvá semena ovšem mohou být létavými semeny - jako semena rozličných druhů květin, která jsou po době květu odnášena pryč a zapouští kořeny tam, kde se mohou udržet. Tak mohou i tvé myšlenky, slova a činy padnout jako létavá semena do duševní půdy tvého bližního a vzejít, když tam naleznou stejné nebo podobné podmínky.


    Stejné nebo podobné, jako je v tobě, je i jeho základem, když se nad tvými slovy vzrušuje a zlobí, když mu tím působíš hoře a on, podnícen tvým létavým semínkem, myslí, mluví a koná stejně nebo podobně. Ty jsi to ovšem rozpoutal a můžeš být v Zákonu setby a sklizně hnán k zodpovědnosti. Je ti přikázáno milovat nezištně svého bližního a sloužit mu a pomáhat - a nikoliv mu svým chováním působit hoře a utrpení.


    Když se potom tvůj bližní tvým nezákonitým chováním zatíží, protože jsi vnikl do jeho duševní půdy a přivedl jsi k vibraci příčiny, pod nimiž musí později těžce trpět a snášet je, pak jsi k němu připoután. A jakmile on reaguje na tvé chování také nezákonitě, je zase připoután k tobě. V této nebo jiné formě bytí budete toto muset společně očistit.


    Poznejte: Malé, nepatrné létavé semínko lidského já může vytvořit velikou příčinu, která v sobě již nese svůj účinek.
    Poznejte tedy: Každá příčina musí být odstraněna!


    Další příklad: Když vysíláš své negativní myšlenky, slova a činy jako létavá semínka a tvůj bližní poslouchá, co o něm mluvíš, avšak nijak to nezaznamenává, protože k tomu nemá v půdě své duše žádné odpovídající shody, pak se zatížíš jen ty a budeš k němu připoután - ne on k tobě. Tvůj bližní může vejít do nebe, protože tvá negativní semínka nepojal a nepřijal, protože nemyslel ani nemluvil stejně nebo podobně jako ty. Pokud jsi však ve svém bližním kvůli svému chybnému chování narazil na příčiny, které by v něm nebyly musely nabýt účinku, protože by je býval mohl v pozdější době očistit bez hoře a utrpení, pak neseš ty větší vinu a musíš nést ten díl, který jsi způsobil na svém bližním.


    Musíš-li tedy snášet hoře a utrpení, nedávej vinu za svůj stav svému bližnímu. Ty sám jsi původce - a nikoliv tvůj bližní. Tvé hoře a utrpení jsou osivem ve tvé duši, které vzešlo - a ukazuje se také ve tvém těle nebo na něm jako úroda.


    Pouze Já, Kristus, tvůj Spasitel, tě toho mohu zbavit - a jen tehdy, jestliže učiníš pokání a stejné nebo podobné znovu neučiníš. Pak bude břímě z tvé duše sňato a bude se ti lépe dařit.


    Poznejte: Kdo své hoře a utrpení pochopí jako svou vlastní setbu a přijme své trápení, ten ukáže pravou vnitřní velikost. To je znamení duchovního růstu; duchovní růst vede postupně k dokonalosti.
    Čistá bytost je dokonalá; je to věrný obraz Otce-Matky-Boha. Žije v Bohu a Bůh žije skrze čistou bytost.


    Blahoslavení, kteří jsou čistého srdce, neboť budou vidět Boha - protože se opět stali věrnými obrazy nebeského Otce. Z čistého, Bohu oddaného srdce proudí dobromyslnost a pokora.


    Já, Kristus, Spasitel lidstva, vedu stále se zvětšující Boží národ na Zemi k vnitřní čistotě. Boží národ sestává [1989] z mužů a žen, kteří cílevědomě jdou cestou lásky do nitra a tak následují Mne, Krista, jediného pastýře. Ne už všichni z nich se v příštích generacích znovu vtělí, nýbrž mnozí budou žít v duchu lásky a působit v Duchu pro veliký celek a pro Říši míru Ježíše Krista.


    Ó poznejte, kdo žijete v Říši míru: Mnozí z vás byli jako lidé už v době pionýrů při tom. A tak mnohý z vás postřehl jako pionýr s pionýry jednotu v Bohu a šel společně s nimi cestou do nitra. Přitom jste odložili mnoho lidského, čimž byly vaše duše stále více pronikány světlem pravdy. Při odtělesnění vzaly pak vaše duše toto světlo pravdy s sebou do vyšších světelných úrovní. Odtud jste potom znovu přišli se světlem pravdy, abyste v pozemském šatě v Říši míru Ježíše Krista žili a působili.


    Světlo pravdy září nyní opět skrze vaše nová pozemská těla. Nyní naplňujete v tomto pozemském bytí to, čeho jste nabyli v předcházejících existencích: Světlo z Mého světla a sílu z Mé síly - zákon života. Naplněna Duchem Božím, působí nyní duše skrze svůj nový pozemský šat v Říši míru Ježíše Krista, v níž Jsem vládce a život.

                                         dále  / zpět  /  zpět k přehledu