UNIVERSELLES LEBEN e.V. – 8. March 2012, 12:39
URL: http://www.universelles-leben.org/cms/?id=666&L=19


Uskutočňuj svoje modlitby

...Preto sa máte, keď ste spolu, takto modliť:

  6. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvätené nech je Meno Tvoje. Príď Ríša Tvoja. Tvoja vôľa nech sa stane, ako na Zemi, tak aj v nebesiach. Náš každodenný chlieb daj nám deň čo deň a plod živého viniča. A tak ako nám Ty odpúšťaš naše hriechy, tak nech aj my odpúšťame hriechy iným. Neopusť nás v pokušení. Zbav nás od zlého. Lebo Tvoja je Ríša a sila a nádhera od večnosti k večnosti. Amen.  

(Kap. 26, 5-6)

 

Ja, Kristus, vysvetľujem, opravujem

a prehlbujem slovo:

 

Spoločná modlitba, Otčenáš, sa modlí s rozdielnymi slovami a obsahmi, pretože každé spoločenstvo sa modlí tak, ako to zodpovedá potenciálu lásky spoločenstva.

Ako Ježiš z Nazaretu som učil spoločnú modlitbu, Otčenáš, v Mojej materinskej reči, teda inými slovami, a tak aj s iným obsahom, ako sa modlilo v neskorších dobách a v iných rečiach.

Slová, ako také, sú nepodstatné. Dôležité je, aby človek uskutočňoval, čo sa modlí! Potom je každé slovo, ktoré vychádza z jeho úst, oduševnené láskou, silou a múdrosťou.

Nemáte sa modliť podľa písmen, ani sa snažiť o to, aby ste sa Otčenáš, ktorý som Svojich učil, modlili doslova. Podstatné je, aby ste slová svojich modlitieb oduševnili láskou k Večnému a k svojmu blížnemu, a aby obsah vašich modlitieb zodpovedal vášmu životu.

Ľudia, ktorí sú naplnení večnou pravdou, láskou a múdrosťou Božou, budú sa zase modliť inak, než tí, ktorí sa modlia len preto, lebo ich tak učili, alebo že patria k náboženstvu, v ktorom sa modlidby vyslovujú zodpovedajúc vedomiu tejto konfesie.

Ľudia na ceste k svojmu božskému pôvodu sa modlia voľne, to znamená samostatne zvolenými slovami, ktoré sú oduševnené láskou a silou.

Ľudia, ktorí žijú v Mojom Duchu a sú preniknutí Božou láskou a múdrosťou, ktorí teda uskutočňujú zákony Božie v dennom živote, budú predovšetkým ďakovať Bohu za svoj život a za všetko, budú Ho oslavovať a velebiť a čoraz viac Mu zasväcovať svoj život – v pocitoch, myšlienkach, slovách a skutkoch – lebo sa stali životom z Jeho života.

Ľudia v Duchu Pána modlitbu žijú. To znamená, že plnia čoraz väčšmi zákony Večného a sami sa stali modlitbou, ktorá je uctievaním Boha.

Kto teda plní vôľu Božiu, žije stále viac v uctievaní Boha. Takíto ľudia nielenže dodržiavajú zákony Božie, ale ďalekosiahle sa stali zákonom lásky a múdrosti.

 

V dozrievajúcej Ríši pokoja Ježiša Krista, v ktorej Som Ja Vládcom a životom, budú ľudia čoraz väčšmi dodržiavať zákon Boží. Mnohí z nich sa stali zákonom – a tak božskými ľuďmi, ktorí stelesňujú život, Boha, celým svojím zmýšľaním, hovorením a konaním. Ich modlitby sú životom vo Mne, plnením večného zákona. Svojím životom, ktorý je zákonom Božím, ďakujú Bohu za život.

 

Ďakovanie Bohu je teda život v Bohu. Ich život, ktorý je neustálou vďakou, prúdi do vnútra Ríše pokoja.

Modlia sa, podľa zmyslu, nasledujúcimi slovami modlitby, ktorú uskutočňujú v dennom živote:

 

Otče náš, Tvoj Duch je v nás,

a my sme v Tvojom Duchu.

Posvätené je Tvoje večné Meno v nás

a skrze nás.

Ty si Duch života,

Ty si náš Pra-Otec.

Z Teba nesieme svoje večné mená.

Ty, Večný, si nám ich dal

a do našich mien si vložil

celú plnosť nekonečnosti.

Naše mená, ktoré si nám vdýchol,

sú láska a múdrosť –

plnosť z Teba,

zákon v nás a skrze nás.

Naša večná Ríša je nekonečnosť –

sila a nádhera v Tebe a z Teba.

Sme dedičmi večnej Ríše.

Preto sme Ríša sama,

večný domov.

Je v nás a pôsobí skrze nás.

Tvoja nekonečná, nádherná vôľa je v nás

a pôsobí skrze nás.

Tvoja sila vôle je našou silou vôle.

Pôsobí v nás a skrze nás,

lebo sme Duch z Tvojho Ducha.

Nebesá nie sú priestor a čas –

nebesá a Zem sú jedno,

lebo sme zjednotení v Tebe.

Láska a sila v nás a skrze nás

je naším denným chlebom.

Ty, ó večný, nádherný Otče,

vytvoril si v nás všetko,

čo vibruje v nekonečnosti.

Ty tvoríš skrze nás v nebesiach

a na Zemi.

Sme v Tebe a Ty vládneš v nás

a skrze nás.

Sme naplnení v Tvojom Duchu,

lebo sme Duch z Tvojho Ducha.

Sme bohatí v Tebe,

lebo žijeme svoje dedičstvo, nekonečnosť z Teba.

Naše večné dedičstvo, Duch z Tvojho Ducha,

nám prináša to,

čo ako ľudia v Ríši pokoja

potrebujeme.

Žijeme v Tebe a z Teba.

Život prúdi a rozdáva sa.

Žijeme v plnosti z Boha,

lebo sami sme plnosťou.

Zem sú nebesá

a Ríša pokoja bohatstvom Zeme,

v ktorom žijeme a sme –

Duch z Tvojho Ducha.

Žijeme vo vnútornej ríši –

a predsa sme ľudia, ktorí navonok stelesňujú,

čo vo Vnútri žiari.

Meno Pána je velebené,

On je život v nás a skrze nás.

Božie Meno je žitý zákon lásky

a slobody.

Hriech je premenený –

svetlo nastalo.

Žijeme z Jeho svetla

a žijeme v Jeho Duchu a z Jeho Ducha,

lebo sme Duch z Jeho Ducha.

V Bohu je všetko splatené.

Jeho Meno očistilo všetko.

Buď velebená, Božia nádhera!

Božia vôľa, láska a múdrosť

prenikajú Zem a krajinu.

My sami sme Zem a krajina –

vôľa, láska a múdrosť.

V nás je Božia dobrota – dobro z Boha.

Sme v Bohu a pôsobíme z Boha.

Zem je Pánova –

je Ríšou lásky.

Pôsobí v nás a skrze nás.

Život, nádhera Otca,

pôsobí v nás a skrze nás –

od večnosti k večnosti.

 

Podľa zmyslu je tento chválospev životom tých, ktorí žijú v Ríši pokoja Ježiša Krista. Žijú vo Mne, Kristovi, a Ja žijem skrze nich; a spolu žijeme v Otcovi-Matke-Bohu, a Otec žije skrze nás, od večnosti k večnosti.

                                          ďalej  / naspäť  /  naspäť k obsahu