UNIVERSELLES LEBEN e.V. – 31. July 2011, 11:58
URL: http://www.universelles-leben.org/cms/?id=860&L=8


Je bent niet alleen

De boodschap der waarheid

De kracht, liefde en wijsheid van God is de grote, machtige magneet van het heelal, die ieder van ons naar zich toe wil trekken. Als we het Hem veroorloven, wanneer dan ook, neemt Hij intensiever communicatie op met ons hart, waarin het oerkrachtpotentieel van ons eeuwige wezen op zijn bevrijding wacht. We voelen het als een vermoeden, als een verlangen, als versterkte   straling, die ons verheft en vervult.

De eerste stap, die dit mogelijk maakt, gaat altijd van ons, de mens, uit, want het licht van God wacht zolang op ons, tot we beginnen ons naar binnen te wenden, om ons steeds meer af te stemmen op de eeuwige bron in ons, God. Hoe? Door te oefenen en te leren, door geestelijke zelfoverwinning, door innerlijke overgave, door in de innerlijke stilte te gaan en door gebed. En bidden betekent uiteindelijk niets anders dan de communicatie met God na te streven, met Christus in ons innerlijk.

Het zoeken naar liefde, geluk, geborgenheid veiligheid en een tehuis duurt bij de meeste mensen een leven lang. Ondanks vele ontmoetingen, „relaties“ en affaires, ondanks enkele huwelijken moet zo menigeen op zijn laatst in de ouderdom vaststellen, ik ben niet aangekomen; ik ben alleen of zelfs eenzaam.

De meeste mensen zoeken in de ander, wat ze zelf niet hebben.
Zij projecteren al hun wensen op een paar aspecten, die de ander schijnt te bezitten en denken, dat ze nu bij hem, die hun wensvoorstellingen personifieert, „aangekomen” zijn. In werkelijkheid trekt de mens slechts aan wat hij zelf is – niet hetgeen hij wil hebben. Want het gelijke trekt altijd het gelijke aan.

Waardig leven in de jeugd betekent waardig sterven in de ouderdom.

Geen mens zal op de duur kunnen zeggen: „Ik ben aangekomen.” In deze wereld zullen we nooit aankomen. Waarom niet? Omdat wij niet van deze wereld zijn! Jezus, de Christus, wees ons er inhoudelijk op: ... Het rijk Gods is inwendig in jullie. En: Streeft eerst naar het rijk Gods en naar zijn gerechtigheid, dan zal dit alles jullie ten deel vallen.


Wie zich tijdig in zijn leven deze woorden uit de Geest bewust maakt en zijn aardse leven daarnaar richt, zal nooit alleen zijn, ook niet in de ouderdom, wanneer bijv. de partner en de kinderen niet meer aanwezig zijn, als het gezin uit elkaar is gevallen.

Wie tijdig leert aan te komen in het rijk Gods, dat in ons is, in de Geest van onze eeuwige Vader, diens aardse leven heeft zin gehad. Dan wordt de ouderdom gedragen door liefde, wijsheid en geborgen-zijn.

Wie God waarachtig liefheeft, is niet alleen.

Laten we ons steeds weer bewust maken: het rijk Gods, het eeuwige Zijn, is ons eeuwige tehuis, dat wij, ook al op aarde, als mens, naderbij kunnen komen, om eindelijk aan te komen, ofwel thuis te komen. Het is het innerlijke rijk, het rijk van de stilte en de vrede, het rijk van het innerlijke leven. Als onze ziel door ons geestelijke streven ontwaakt, wordt zodoende ons geestelijke erfdeel steeds meer actief, verheft zich dus in ons innerlijk ons eeuwige, onvergankelijke wezen, dan wordt door het versterkte pulseren van ons innerlijke hart het verlangen groter, de onrust van het mensenhart, die de mens zo vaak verkeerd uitlegt, wat hem in het uiterlijke leidt, naar de wereld van de zinnen.
Het onstilbare verlangen, het onverklaarbare heimwee, is niets anders dan een vermoeden, dat er een oord van geborgenheid, van vrede en geluk moet zijn. Daarom is de mens rusteloos, onrustig en zoekt en zoekt.
Het is het zoeken, het streven naar iets, dat we niet kunnen doorgronden, omdat wij hetgeen wij zoeken een naam geven zoals „man”, „vrouw”, „rijkdom”, „geld”, „gezondheid”, „goederen”, „luxe” of wat dan ook. In werkelijkheid heeft dit zoeken een veel diepere reden: wij zoeken de oerbasis van ons hart, ons eeuwige tehuis.

Zolang zullen mens en ziel onrustig zijn, tot de ziel in de grote oceaan God is gedoken, in God, de grote liefde en eenheid. Totdat mens en ziel God, de eeuwige Vader van alle zielen en mensen, waarachtig liefhebben, zijn mens en  ziel op zoek. Pas wanneer de mens in God thuisgekomen is, die de eenheid in alle mensen, levende wezens en levensvormen is, als hij dus aangekomen is, houdt het zoeken op.

Leer om niets van wat je beleeft en je beweegt als vanzelfsprekend te beschouwen, zoals de meeste mensen doen. Denk na over hetgeen je beweegt. Verdiep je in de levenskracht, die in je stroomt of leid de vraag om hulp en oplossing naar het vierde energetische centrum, dat in de buurt van je fysieke hart pulseert. De sterk pulserende straalkracht in het vierde bewustzijnscentrum is de Christus-Gods-kracht, het helpende en genezende energetische licht.

Na elke stap, die je naar God toe hebt gedaan, zul je inzien, dat je in alles, wat je tegenkomt en je beweegt, een steeds dieper inzicht verkrijgt. De wijsheid, die niet van deze wereld is, wijst je in veel situaties van de dag de weg. Je bent niet alleen.

Elke dag spreekt uit talloze kleine en grote voorvallen tot jou. Dientengevolge zijn er steeds mogelijkheden om met God te spreken. Hij hoort je. Een gedachte aan God, een goed woord tot de naaste, een hulpvaardig gebaar, zijn communicatieve gedachten, woorden en daden, die ook God bereiken.

Alles, wat we zien en wat we niet zien, is energie. Er gaat geen energie verloren. Ieder mens is een energievolume, elk dier is energie. De hele natuur, tot aan het kleinste bloemetje is energie. Elk mineraal is energie, het bevat Gods leven. Leven is energie.

Je hebt het leven in je. De levensvormen van de natuur zijn een geschenk van de Schepper aan alle mensen. God ademt ook door de dieren. Zijn adem is de levenskracht. Zij is in de hele natuur te bespeuren.

Ontmoet God, de eeuwige stilte ...
Maak je wandeling tot een bewuste gang, bijv. in de natuur. Sta stil en laat je ogen over velden, weiden en door bossen dwalen. Weet: overal ontmoet God jou. Laat de omgeving op je werken; sta open voor de impulsen uit het rijk van de natuur, die je hart, je innerlijk, willen beroeren.
In de boom, in de bloem, in het gras, in het korenveld, in de vogel, in de poes, is het leven. Leven is nu eenmaal levendig. Leven is bewustzijn. Het communiceert; het zendt en ontvangt. Wat? Bewustzijnsinhoud, fijne krachten, gevoelsstromen, die we impulsen kunnen noemen. Zo kunnen we met ons stil wordende bewustzijn, met ons innerlijk, de impulsen van het leven opnemen, dus waarnemen. Dan „spreekt” het leven in de boom, het leven in de bloem, in het gras, in het korenveld, in de bodem, in de vogel, in de poes, in de ster aan het firmament tot ons – en tenslotte is het de Geest des levens, God.

De beste voorwaarde om de impulsen uit de natuur te kunnen ontvangen is: onze luide gedachten te laten zwijgen en ook onze zintuigen stil te laten zijn. Stil worden kan men oefenen. Stil zijn kan men leren.

Ware liefde is de oerkracht, die allen en alles verenigt. Ware liefde is dus een hemelse macht. Ik herhaal: zij is in elk mens, in ieder schepsel, in de elementen en in alles, wat wij zien en wat we niet zien.

Leer te schouwen, dan kom je tot jezelf en tot je naaste. Leer naar je binnenste te luisteren, dan leer je ook naar anderen te luisteren. Leer alle dingen te doorschouwen, dan zul je je dagen bemeesteren. Leer uit pijn en leed de boodschap te vernemen; zij is altijd een wegwijzer naar een hoger en beter leven.

Ware liefde maakt vrij, ware liefde kent geen eenzaamheid, ware liefde is altijd aanwezig – het is God.

Liefde is tact, die het geweten de ruimte geeft om te wegen en te meten, om zich op de liefde af te stemmen
Liefde vergeeft en vindt steeds weer de weg naar het vertrouwen.
Liefde kan wachten om te geven, als de tijd daarvoor gekomen is.
Liefde laat de naaste vrij, zonder hem te verlaten.
Liefde draagt de naaste in het hart, ongeacht hoe deze zich tegenover de liefhebbende gedraagt.
Liefde is de lieftalligheid van het hart, die zich in en aan de naaste openbaart.
Liefde tot God wil zeggen, altijd naar Zijn wil te vorsen, om deze te vervullen.

Een hulp om te leren liefhebben:
Begin in het klein, in het gezin, in een kleine gemeenschap. Leer de ander te begrijpen. Luister naar hem, zonder direct commentaar te geven. Spoedig zul je merken, dat hij helemaal niet zo is als je eventueel over hem gedacht hebt, maar misschien met hetzelfde of iets dergelijks te kampen heeft als jij. Heeft hij hulp nodig, omdat hij met enkele dingen niet terechtkomt, help hem dan, zonder waardering en dank te verwachten. Dat zijn kleine, maar vaak belangrijke stapjes naar de Gods- en naastenliefde.

Liefhebben betekent dus niet het al-te-menselijke, de zonde, van de ander lief te hebben en te bevestigen, maar het goede in de mens, dat God is. Om ons deze hoogstaande wetsleer van Jezus, de Christus, eigen te maken, haar als maatstaf voor ons leven te maken, is het nodig om te oefenen en te leren.

Ware liefde is de bevrijdende kracht, die de naaste niet bindt, die hem vrijlaat.

Denk hierover na: de liefde van God in jou is groter dan je je kunt voorstellen of kunt begrijpen.

Leer en oefen dagelijks om het bewustzijn te verkrijgen: God is in jou. Wees vaker op 'n dag stil en denk: God in mij.

Leer en oefen tot jezelf te komen in de wetenschap: in jou is het eeuwige leven. Je bent niet alleen.

Alleen datgene, waarmee men anderen geluk en blijdschap schenkt, maakt uiteindelijk echt gelukkig.

Als men over God spreekt, komt vaak de bedenking: „Waar is God? Houdt Hij zich schuil? Waarom verbergt Hij zich?”, of men twijfelt aan Zijn existentie. Omdat God alomtegenwoordig is, is God ook „zichtbaar”, waarneembaar. God is voor ons mensen slechts zo lang onzichtbaar, als we ons van het licht en het leven, dat God is, afwenden.
Velen verliezen ook daarom hun geloof in God, omdat ze God met de kerk gelijkstellen. Ontbreekt de mens de basis van het geloof in Gods bestaan en zodoende ook het vertrouwen, dan wordt hij mettertijd onevenwichtig.

Wie zichzelf niet opgeeft, wie ernaar streeft uit alle gebeurtenissen te leren en leerstappen te doen, begint pas te leven. Waarachtig leven vervult en maakt gelukkig.

Denk eraan: wat je voelt en waarneemt, wat je denkt en spreekt, hetgeen je beweegt, heeft een boodschap voor jou. Ga na wat je beweegt en je leert jezelf steeds beter kennen. Dan zul je geleidelijk de controleur zijn over jezelf. Je zult aan jezelf, later ook aan je naaste, het een en ander waarnemen, dat je tot nu toe niet kon vaststellen.

Verlies de moed niet, als op je goede voornemens eerst het tegenovergestelde tevoorschijn komt. Dat is heel gewoon. Dan luidt het: doorzetten!
Maak je bewust, hoe lang je die oude gewoonten hebt beoefend. Daarom is het begrijpelijk, dat ze niet van de ene dag op de andere verdwijnen.

In jou bloeit het leven. Pluk de roos van de liefde in jou en je wordt tot haar geur.

Leer, in de drukte van onze tijd om rustig te blijven. Richt je dagen zo in, dat je je voor ieder probleem, voor elke situatie, voor ieder gesprek een moment de tijd neemt, om innerlijk weer rustig en kalm te worden, zodat je jezelf in staat stelt, het belangrijke van het onbelangrijke te onderscheiden.

God is de Alkracht en is dichter bij ons dan onze armen en benen. God is dus in onze ziel en in elke cel, in ieder bloedvat, in alle functies van ons lichaam. Steeds opnieuw wordt de vraag gesteld, hoe de machtige Alkracht GOD in ons fysieke lichaam komt. Een mens, die geestelijk weten uit de eeuwige bron bezit, zal antwoorden: „Via de adem, want adem is leven.”

Het meditatieve gebed is een bron van kracht en licht. Niet zelden zal het als vanzelf uitmonden in een gebed voor medemensen, voor bepaalde aspecten van het grote geheel, die ons werkelijk aan het hart liggen, voor de natuur, de dieren en voor nog zoveel meer. Dat is een bidden, dat vervult en ons dichter bij God brengt, vooral, als we ons dan ook zelf daaraan houden, ons dus overeenkomstig gedragen. Zo'n „gesprek”, zo'n communicatie met God, met Christus, laat vaak een innerlijk gevoel van vervuld-zijn en dankbaarheid achter ...

Wie door leren en oefenen tot zijn ware wezen gekomen is, is niet eenzaam, omdat hij in zichzelf is aangekomen en de innerlijke nabijheid waardeert, die een vreugde is voor de mens.

God is alles in alles. Hij wil ook voor jou alles in alles zijn. Hij wacht. Waar? In jouzelf!

 

 

 

De boodschap der waarheid
Je bent niet alleen

Deze en verdere brochuren uit de reeks
De Boodschap der waarheid
kun je gratis bestellen. (Binnenkort in het Nederlands)

 

Alleen in partnerschap en huwelijk?
Alleen in de ouderdom? Leven in de eenheid
De bent niet alleen - GOD is met je

Uit dit boek van Gabriële
werden de uittreksels genomen.

Bestellen bij
Verlag DAS WORT