Zde se nacházíte: Startovní strana > My o nás > Radostné poselství

Hrozivé poselství církve klesá, radostné poselství univerzálního Ducha stoupá


Ježíš, Kristus, prorocký Duch prakřesťanství, rozepjal v dnešní době přes Prorocké Slovo mohutný oblouk. Univerzální život celosvětově znamená: Univerzální věčný Duch, Bůh v Ježíši, Kristu, přinesl do světa všeobsáhlé dílo. Jeho záření se zesiluje v lidech, kteří jsou dobré vůle. Ten velký oblouk je zároveň mohutnou duhou, která se pne ve všech fazetách Vnitřního světla kolem Země.

Ježíš z Nazaretu, Syn Boží, nebyl knězem. Jeho učení bylo a je nejvyšší duchovní úrovní, kterou nás učil z věčného bytí. Nejvyšší bytí nemá církev. Proto také nezaložil církev. Protože Ježíš z Nazaretu byl Duchem z věčného Ducha, z dokonalosti, neměl žádný titul ani prostředky a nejmenoval též žádnou "vysokou duchovnost". 

Ježíš, Kristus, mluvil o Jeho následování. Chtěl, aby se Jeho učení uskutečnilo. Jedině z uskutečnění vzniká Říše míru Ježíše Krista, kterou On zvěstoval.

Každá vnější církev je instituce, která je naplněna tradicemi, též obřady, dogmaty, vyznáními víry a podobnými. Kde je tradice, je nejen stagnace, nýbrž krok zpět. To zažíváme dnes na lidmi založené institucionální církvi.

Duch Boží se nenechá tisknout do šablon, které chce vrstva kněží za Ježíšových dob a dnešní vrstva kněží vnutit tomu velkému všeobsáhlému Duchu skrze institucionální ohlašování.

Kde lidé následují Krista tím, že činí, co Ježíš učil, tam jsou bezprostředně v prakřesťanském proudu, který se pohyboval již v době po Kristu v Prorockém Duchu. O raných křesťanech je známo, že někteří měli dar léčení, jiní dar proroctví. Ve všech dobách existovali osvícení lidé a mystici, existovala křesťanská hnutí, která se osvobodila od nátlaku dogmatického a rituálního církevního vedení, aby následovala jedině Nazaretského, což znamená, krok za krokem naplňovat Jeho učení, nikoliv učení institucionální "vysoké duchovnosti". Např. Bogumilové, Kataři, Waldenští a jiní následovali toho velkého Ducha a snažili se dát úctu Ježíši, Kristu, a žádné instituci. Proto bylo mnoho z nich v církevní inkvizici umučeno k smrti.

Také dnes existují opět lidé, kteří bezprostředně navazují na učení Ježíše z Nazaretu a na prakřesťanstvo; také dnes mluví opět prorocký Duch - skrze jednu ženu s pozemským jménem Gabriela, skrze kterou vzniklo mohutné dílo projeveného Slova, které je celosvětově rozšiřováno v nesčetných knihách, kazetách, CD a stovkami rozhlasových vysílačů.

Prorocký Duch, Kristus Boží, dal vhled do všemocných, věčně vládnoucích zákonů věčného života. On učil před 30 lety a učí také dnes ještě toto velké kosmické bytí, které přichází na Zem a přináší Říši míru lidem, kteří jsou na cestě k mírumilovnosti.

Ježíš, Kristus, učil a učí věčný, všeobsáhlý zákon. On seznámil a seznamuje každého člověka se zákonem příčiny a účinku. Ježíš, Kristus, a nebesští poslové učili Vnitřní cestu, aby otevřeli sedm základních sil bytí v duši, které přinášejí svobodu, štěstí, vnitřní úspěch, mír a mírumilovnost lidem, kteří vyvíjejí lásku k všeobsáhlému věčnému Duchu. Tímto se člověk stane zdravým, šťastným a mírumilovným, aby založil Říši míru, kterou již ohlásili proroci Starého Zákona a Ježíš, Kristus.

V tomto mocném, celosvětově rozepjatém oblouku, srovnatelném s duhou, který byl ohlášen již u Noa, založil ten mocný Duch přes lidi, kteří se pohybují v následování Ježíše, Krista, obecně prospěšná sociální a zdravotnická zařízení a zemědělství v souladu s přírodou a bez chovu užitkových zvířat, které produkuje v mírumilovném pěstování potraviny bez umělých zásahů a dodává je bližním na trhy a k rozvozu.

Ježíš, Kristus, učí dnes ještě skrze Svoji prorokyni Vnitřní cestu. Přes rozhlas jde Vnitřní cesta do celého světa, a na celé Zemi jdou lidé touto cestou. Jeho Slovo, které se rozlévá přes Zemi v mohutném oblouku toho JÁ JSEM KTERÝ JSEM, zachytí všechny lidi, kteří jsou dobré vůle.

Učení Ježíše z Nazaretu bylo a je absolutní svobodné učení; které leží ve větě "Následujte Mě!". Ježíš nenutil žádného člověka, aby věřil v Boží Slovo. On učil cestu k věčnému Otci a učí ji dnes jako Kristus Boží. Avšak nevyvíjí na žádného člověka nátlak, ani jako Ježíš ani dnes jako Kristus. Dnes jako tehdy to znamená: Kdo by chtěl přijmout jeho učení, ten jde cestou Kázání na hoře a Desatera přikázání, tedy následuje Ježíše, Krista. V učení Ježíše, Krista, leží stavební kámen Říše míru. Kdo krok za krokem žije, zároveň naplňuje, mírumilovné učení Ježíše, Krista,  t e n  je spolubudovatelem Říše Boží na Zemi.

Mnoho dnešních prakřesťanů usiluje následovat Ježíše, Krista, aby se mohla otevřít Jeho Říše míru, která se nejprve ohlašuje v srdci těch, kteří naplňují Jeho učení krok za krokem. My prakřesťané v následování Nazaretského nemáme ani dogmata ani obřady, nejsme vázáni na ceremoniály a vyznání víry. Cítíme se svobodní v jediném Duchu, v Duchu Nazaretského, Ježíše, Krista, Spasitele všech lidí a duší. 


Ježíš, Kristus, který je Vnitřním lékařem a léčitelem, založil Celosvětové centrum modlitby a léčení vírou, které září ve světelném oblouku bytí na Zemi.  

Ježíš, Kristus, učil Své následovníky eticko-morální zásady - nejvyšší hodnoty Vnitřního bytí, aby žili a působili v Jeho Duchu. Všeobsáhlé učící a pomáhající dílo Ježíše, Krista, nachází dovršení v Gabrielině nadaci, Saamlinickém díle lásky k bližnímu na přírodě a zvířatech, neboť v něm stojí Zákon života, láska, na prvním místě.

V Gabrielině nadaci, Saamlinickém díle lásky k bližnímu na přírodě a zvířatech, ve kterém je zakotven základní kámen pro Říši míru, se naplňuje velká láska Ježíše, Krista ke zvířatům. Říše míru se otevírá na poli a v lese; jsou vytvářeny nové životní prostory, ve kterých se zvířata mohou v míru pohybovat, beze strachu z pronásledování a trápení. V rostoucím spojení k lidem, kteří jim vycházejí vstříc s pomocí a péčí, cítí zvířata, že jsou ctěna. Přátelství mezi člověkem a zvířetem začíná růst, nejen ve vnějšku, nýbrž v pocitech, myšlenkách a v nezištných činech, které zvířatům přinášejí lidé, kteří jdou cestou mírumilovnosti. 

Nyní se ve vnějšku zviditelňuje, co vzešlo z duchovních základů, z velkého Božího díla projeveného Slova skrze Gabrielu: první základy Říše míru.

 

© 2014 Univerzální život • E-Mail: info@universelles-leben.orgEditorial