Zde se nacházíte: Startovní strana > My o nás > Univerzální život

Co je Univerzální život?


Univerzální život znamená život v duchu Božím - Vnitřní náboženství

Zároveň je to název náboženského společenství, které navazuje na Vnitřní křesťanství, tak jak ho učil Ježíš z Nazaretu, bez církevních dogmat a obřadů. Bůh je všudypřítomný, univerzální Duch a jeho mohutná stvořitelská síla je ve všech životních formách. Bůh je zároveň naším milujícím Otcem a Kristus je Spasitelem nás všech. Měřítkem prakřesťanského života je Desatero božích přikázání a Kázání na hoře Ježíše z Nazaretu, které nepovažujeme  – na rozdíl od církve –  za utopii, ale za praktický návod jak se chovat v našem denním životě. Prakřesťané na celém světě se tedy snaží následovat tohoto velkého učitele moudrosti Ježíše Krista. Ježíš učil již před 2000 lety, že Království Boží je v našem nitru; proto jdou prakřesťané k Bohu ve svém nitru. Každý člověk je tedy sám chrámem Božím, Bůh je každému jednotlivci zcela blízko, v něm samém.

Lidstvo žije ve velkém obratu doby

Prakřesťané v Univerzálním životě jsou přesvědčeni, že žijeme ve velkém obratu doby, ve které Bůh znovu promlouvá k lidem skrze ústa proroků a Kristův Boží Duch obnovuje a prohlubuje učení Ježíše z Nazaretu - podle Jeho výpovědi: „Mnohé vám mám ješte co říci, ale vy to teď ješte nemůžete nést. Až ale přijde  Duch pravdy, potom vás On povede do veškeré pravdy.“ (Jan 16,12)

Bůh promlouval a promlouvá k lidem

Duch Boží nemá hlas lidí. Proto si vzal člověka, kterého vyučil za Svou prorokyni, která tuto světelnou řeč přijímá do sebe a může přeložit do lidských slov. Tak jako Bůh hovořil prostřednictvím velkých proroků Starého Zákona a skrze největšího proroka všech dob, Ježíše Krista, tak hovoří Duch pravdy už více než 30 let skrze Gabrielu, prorokyni a poselkyni Boží pro naši dobu.

Univerzální život je celosvětové společenství víry

Tak vyrostlo dílo Ježíše, Krista, skrze neúnavné nasazení Gabriely, v krátkém čase k celosvětovému dílu Boží lásky a lásky k bližnímu, charismatickému hodnotovému označení Univerzální život. Dnes už je Univerzální život celosvětové společenství víry se skupinami prakřestanů po celém světě, přes které lidé hledající Boha poznávají Slovo Boží nejen na setkáních, v knihách, na zvukových nosičích, ale také i prostřednictvím televize.

Boží proroctví pro naši dobu

Boží proroctví dnešní doby obsahuje výpovědi o vzniku světa a o budoucnosti lidstva. Učí cestu Kázání na hoře, Vnitřní cestu k Bohu, na které může každý člověk v každodenním styku se svým bližním poznat sám sebe a překonávat své chyby. Jde o plnění Kázání na hoře, jímž se člověk snaží stát se opět zajedno s Bohem. Z Božích projevení skrze Gabrielu je jasné, že duše člověka existovala už před jeho narozením a že se už vícekrát vtělila na Zem, aby se očišťovala. Pozemské bytí je ovlivňované zákonem setby a sklizně, který učil i Ježíš z Nazaretu a který znamená, že vše, co uděláme svým bližním, zvířatům a rostlinám se nám vrátí - jako neštěstí, nemoci a nouze, ledaže bychom očistili hříšné příčiny těchto účinků tím, že bychom své chyby rozpoznali, očistili, prosili o odpuštění, sami odpustili a své staré hříchy už neopakovali.

Mnohé z toho stojí v bibli, přitom se mnohé v průběhu 2000 let - z části přehlédnutím, z části vědomým zfalšováním - ztratilo a bylo potlačeno skrze církevní dogmata, či bylo utajeno. Tato zfalšování a vynechání opravil Kristův Boží Duch skrze prorocké slovo. Poukazuje na to, že římská církev se svými dogmaty, obřady a hierarchiemi nemá nic společného s učením Nazaretského. I Boží obraz katolických a luteránských teologů je opraven. Jejich učení o věčném  zatracení nebo predestinaci je pohanskými představami trestajícího Boha a nemá nic společného s milujícím Bohem-Otcem, o kterém mluvil Ježíš z Nazaretu.

Ten dal všem svým dětem skrze spasení sílu, vrátit se do jejich věčného domova, který v době pádu opustily. Původně chtěly čisté duchovní bytosti být jako Bůh a tím se vzdálily od pramene všeho bytí, což vedlo ke vzniku materiálního světa. Aby se tento vývoj zastavil, inkarnoval se prvorozený Syn Boží, Kristus v Ježíše z Nazaretu. On nepřišel, aby zemřel jako „obětní beránek“ pro „usmíření Boha“, ale aby lidi podnítil Svým příkladem a Svým učením k obrácení a aby vybudoval Svou Říši míru. Když Ho lidé odmítli, vydal se na smrt a daroval z Golgoty všem duším a lidem Svou spasitelskou sílu, která jim umožňuje Ho následovat a osvobodit se od svých hříchů.

Duchovní návrat Krista Božího

V božských poselstvích z vesmíru, skrze Gabrielu, oznamuje Kristus Svůj duchovní návrat. Materialistický svět (ne Země) je blízko zániku, který bude spojený s velkými katastrofami, jak to již předpovídal Ježíš z Nazaretu. V této době, kdy vládne nouze, bída, teror, strach a beznaděj, volá Kristův Boží Duch ke každému člověku: ,,Zachraň se, kdo můžeš, dříve než tento svět pomine!“ Mocným podáním ruky nám Bůh ještě teď nabízí školení - přímou cestu k Němu: Tak může každý jednotlivec využít velkou šanci, aby udělal ještě několik vnitřních kroků cíleným oslovením pra-světla v sobě samém a důsledným uplatňováním božských zákonů ve svém všedním životě, aby získal duchovní růst a zralost tím, že pozná a odhodí své vlastní chyby a slabosti a uzavře mír se svými spolubližními, s přírodou a zvířaty.

Bůch by chtěl, aby na tuto Zemi přišlo Jeho království

Křesťané se modlí již 2000 let v Otčenáši: ,,Přijď Tvé království!“. Prakřesťané, jejichž náboženství je Vnitřní náboženství, které zvěstuje mír, se snaží tuto vznešenou modlitbu Ježíše, Krista, přeměnit ve skutek.

Obsah této nádherné modlitby se nevztahuje jenom na lidi, ale také na přírodu a svět zvířat. V Božím království, za které se lidé modlí v Otčenáši, vládne jednota mezi člověkem, přírodou a zvířaty. Dále to v Otčenáši znamená: ,, Buď vůle Tvá!“ Bůh by chtěl, aby se stala Jeho vůle a aby Jeho království přišlo na tuto Zemi! Proto dnes vzniká - skrze božské prorocké slovo - mírumilovná země, základ pro království míru Ježíše Krista.

Prakřesťané rehabilitují Ježíše, Krista

Prakřesťané jsou mírumilovní lidé, kteří se snaží každý den vytvářet a zachovávat mír také se zvířaty a s celou přírodou. Nemlčí, když jde o jejich učitele, vůdce a připravovatele cesty do Otcovského domu, o Ježíše, Krista, který nás učil a přibližoval nám Otce lásky a míru.  Vysvětlují, když se se jménem Krista provádí etiketový podvod. Protože prakřesťané o tom nemlčí a odkrývají machinace, které Petrova stolice a její luteránské „přívěšky“ chtějí udržet skryté prostřednictvím jména „Ježíš“ nebo „Kristus“ pod znamením ukřižovaného, jsou od církevních funkcionářů a jejich kompliců v médiích diskriminováni, pomlouváni a vyčleňováni.

Málo soudů v Německu je schopných soudit bez předsudků, jakmile jde o ochranu náboženských menšin před církevními pomluvami.

Cesta prorokyně a její celosvětové poselství

Univerzální život je nyní celosvětové dílo, které mohlo vzniknout jedině proto, že Gabriela šla cestou každého pravého proroka, která s sebou přinesla pronásledování, utrpení a vyčleňování. Na Gabriele se potvrdila výpověď Ježíše z Nazaretu: Pronásledovali Mne, budou pronásledovat i vás. Přesto však stále více lidí poznává, že přes ni mluví Boží Duch a jaké mohutné poselství skrze ni zaznívá - jako například ve dvou velkých Kristových projeveních:

„Já Jsem Kristus, Syn živého Boha. Mé svaté Slovo, Slovo nebes, zní skrze prorocká ústa. Já, Kristus, již nejsem v pozemském šatu, tedy ne v těle. Proto také již nemluvím hlasem lidí - nemám již jejich řeč. Proto Jsem si vzal člověka, připravil jsem ho pro Své Slovo světla tak, že může Můj hlas přijímat a  předávat vám ho v mateřském jazyce nástroje.“

(V sérii Božských Prorockých léčení ze 06.02.1994)

„ Ó poznejte a zažijte to ve vašich srdcích: Nevedu vás k žádnému člověku. Nevedu vás ani k Mému nástroji, k Mé prorokyni - Já vás vedu do vašeho nitra, ke Mně, Kristu Božímu, k jádru vaší duše, k životu, kterým Já Jsem.“

(V sérii Božských Prorockých léčení 13.08.1995)

 

© 2014 Univerzální život • E-Mail: info@universelles-leben.orgEditorial