Ön itt áll: Univerzális Élet > Magunkról > Univerzális Élet

Mi az Univerzális Élet?


Az Univerzális Élet az Isten Szellemében való életet jelenti - a belső vallást

Ezzel egyidejüleg egy vallási közösség is az Univerzális Élet nevet viseli, amely az őskereszténységhez kapcsolódik. Ez egy belső kereszténység, ahogyan azt a Názáreti Jézus tanította, egyházi dogmák és szertartások nélkül. Isten a mindig és mindenhol jelenlévő, egyetemes Szellem, hatalmas teremtő ereje minden életformát átjár. Isten egyben a mi szerető Atyánk is, Krisztus pedig mindannyiunk Megváltója. Az őskeresztény élet útmutatóit Isten Tízparancsolata  és a Názáreti Jézus Hegyi beszéde képezik, amelyeket mi – ellentétben az egyházakkal – nem tartunk utópiának, hanem gyakorlati útmutatónak cselekedeteinket illetően mindennapi életünkhöz. Az őskeresztények tehát világszerte arra törekednek, hogy kövessék a nagy bölcsességtanítót, Jézust, a Krisztust. Jézus már 2000 évvel ezelőtt is azt tanította, hogy Isten Birodalma bennünk van; ezért az őskeresztények bensőjükben fordulnak Istenhez. Minden ember tehát Isten temploma, Isten mindenkihez nagyon közel van, így megtalálhatjuk Őt önmagunkban.

 

Az emberiség egy nagy korforduló idején él

Az Univerzális Élet őskeresztényeinek meggyőződése, hogy egy nagy korforduló időben élünk, amikor Isten újból szól az emberiséghez a prófétai szó által, valamint a Krisztus-Isten-Szellem feleleveníti és elmélyíti a Názáreti Jézus tanítását – ahogyan azt bejelentette: „Még sok mondanivalóm lenne nektek, de azt még nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az Igazság Szelleme, bevezet titeket minden Igazságba.“ (Joh. 16,12)

Isten beszélt és beszél az emberekhez

Isten Szellemének nincs emberi hangja. Ezért vett Magához egy embert, akit prófétanőjévé képzett, aki a Szellem fény-nyelvét fel képes fogni és le tudja fordítani emberi szavakra. Úgy, ahogy Isten az Ótestamentum nagy prófétáin keresztül beszélt és minden idők legnagyobb prófétája, Jézus, a Krisztus által, úgy beszél az Igazság Szelleme már több mint 30 éve Gabriele, Isten prófétája és követe által a mai korban.

Az Univerzális Élet egy világszerte elterjedt hitközösség

Gabriele fáradhatatlan erőbevetésének köszönhetően Jézus, a Krisztus Műve, rövid időn belül az Isten- és felebaráti szeretet világszerte elterjedt művévé, egy karizmatikus értékké, az Univerzális Életté nőtt. Az Univerzális Élet ma egy világszerte megtalálható hitközösség őskeresztény csoportokkal az egész Földön, melyeken keresztül az istenkereső emberek megismerhetik Isten Szavát rendezvényeken, könyvek és hanghordozók útján, illetve rádión és tévén keresztül.

Az isteni prófécia korunkra

A mai kor isteni próféciája szól a világ kialakulásáról  és az emberiség jövőjéről. A Hegyi beszéd útját tanítja, a Belső Utat Istenhez, melyek alapján mindenki felismerheti saját magát embertársaival való bánásmódját illetően, és legyőzheti hibáit. Itt a megélt Hegyi beszédről van szó, amely által az emberek törekszik, hogy ismét eggyé váljon Istennel. A Gabriele által kapott isteni kinyilatkoztatásokból kiderül, hogy az ember már születése előtt is létezett, és már többször élt a Földön, hogy tisztítsa magát. A földi létet a vetés és aratás törvénye alakítja, amelyről a Názáreti Jézus is tanított, és elmondta, hogy mindaz, amit embertársainkkal, az állatokkal és a növényekkel teszünk, ismét visszatér hozzánk – boldogtalanság, szükség és betegség formájában, kivéve, ha ezen okozatok bűnös okait letisztítjuk azáltal, hogy felismerjük hibáinkat, megbánjuk őket, bocsánatot kérünk, magunk is megbocsátunk és a régi bűnöket nem követjük el többé.

Mindenezekből egyes dolgok megtalálhatóak a hagyományos Bibliában is, azonban sok minden elveszett az elmúlt 2000 év során – részben tévedések miatt, részben tudatos hamisítás útján – illetve kiszorultak és elsikkadtak az egyházi dogmák miatt Ezeket a hamisításokat és kihagyásokat helyesbíti a Krisztus-Isten-Szellem. Rámutat arra, hogy a római egyháznak dogmáival, szertartásaival és hierarchiájával semmi köze sincs a Názáreti tanításához. Helyesbíti a katolikus és lutheránus teológusok istenképet is, kiknek tanításai az örök kárhozatról vagy az eleve elrendelésről egy haragos Isten pogány vonásait tükrözik, és semmi közük a szerető Atya-Istenhez, akiről a Názáreti Jézus beszélt.

Ő minden gyermekének megadta az erőt a megváltói tett által, hogy visszatérjen az örök hazába, amit a bukás eseményének során elhagyott. Az eredetileg tiszta szellemlények olyanok akartak lenni mint Isten, és ezzel eltávolodtak a minden létező ősforrásától, ami az anyagi világ létrejöttéhez vezetett. Ezt a fejlődést megállítani inkarnálódott Isten elsőnek látott fia, Krisztus, a Názáreti Jézusba. Nem azért jött, hogy “áldozati bárányként” halálával kibékítse Istent, hanem, hogy az embereket megtérésre ösztönözze tanítása által és példaképként, valamint hogy felépítse a Béke Birodalmát. Amikor az emberek őt elutasították és megölték, akkor Ő a Golgotán a megváltó erőt ajándékozta minden léleknek és embernek, amely által képesek Őt követni, és felszabadítani magukat bűneiktől.

A Krisztus-Isten szellemi visszajövetele

A világmindenség isteni üzeneteiben, melyeket Gabriele által kaptunk, bejelenti Krisztus szellemi visszajövetelét. Az anyagi világ (nem a Föld) a végéhez közeledik, amit nagy katasztrófák kísérnek, ahogyan azt már a Názáreti Jézus is megmondta. Ebben a korban, amikor ínség, nyomor, terror, félelem és reménytelenség uralkodik, a Krisztus-Isten-Szellem minden embert hív: „Mentse meg magát, aki meg szeretne menekülni, mielőtt elmúlik ez a világ!“ Isten hatalmas kéznyújtása által most még egy közvetlen utat tanít: így mindenki észreveheti a nagy esélyt azáltal, hogy célzottan megszólítja önmagában az Ős-Fényt, és az isteni törvény következetes alkalmazásával a mindennapi életben még néhány belső lépést tesz, hogy szellemi növekedést és érést érjen el azáltal, hogy felismeri saját hibáit és gyengeségeit, azokat leépíti, valalmint békét köt embertársaival, a természettel és az állatokkal.

Isten azt szeretné, hogy Birodalma e Földre jöjjön

A keresztények 2000 éve így imádkoznak a Mi Atyánkban: “Jöjjön el a Te országod!“.  Az őskeresztények vallása a belső vallás, ami a békét hirdeti, és arra törekszenek, hogy Jézus, a Krisztus e fenséges imáját tettekre váltsák. A csodálatos ima tartalma nem csak az emberekre vonatkozik, hanem a természetre és az állatvilágra is. Isten Birodalmában, amiért az emberek a Mi Atyánkban imádkoznak, egység honol az emberek, az állatok és a természet között. A Mi Atyánkban továbbá ez áll: „A Te Akaratod történjen!“ Isten azt szeretné, hogy az Ő Akarata történjen, és Birodalma erre a Földre jöjjön! Ezért jött most létre – az isteni prófétai szó által – a Békés Föld, amely Jézus Krisztus Békebirodalmának alapját képezi. Erről tudósít Az Új Jeruzsálem Adója Jézus Krisztus Békebirodalmáért.

Az őskeresztények rehabilitálják Jézust, a Krisztust

Az őskeresztények békeszerető emberek, akik minden nap arra törekszenek, hogy békét tartsanak és békét teremtsenek nem csak az emberekkel, hanem az állatokkal és az egész természettel is. Azonban nem hallgatnak, ha tanítójukról, vezetőjükről és az atyai házba vezető út előkészítőjéről, Jézusról, a Krisztusról van szó, aki a szeretet és béke Atyját tanította és hozta hozzánk közel. Az őskeresztények felvilágosítanak, amikor Krisztus nevével cimkehamisítást végeznek. Mivel minderről nem hallgatnak, és leleplezik a mesterkedéseket, amelyeket a Szentszék  és lutheránus pereputtya továbbra is rejtve akarna tartani Jézus, illetve Krisztus nevével, és a Megfeszített jele alatt, ezért az egyházi hivatalnokok és azok cinkosai diszkriminálják az őskeresztényeket a mediákban, rágalmazzák őket és kiközösítik.

Németországban csak kevés olyan bíróság van, amely előítéletektől mentesen dönt, ha vallási kisebbségek védelméről van szó az egyházi rágalmazásokkal szemben.

 

A próféta útja és üzenete az egész világ számára

Az Univerzális Élet most már egy világméretű mű, amely egyedül azért tudott létrejönni, mert Gabriele az igaz próféták útját járta, amely üldöztetést, szenvedést és kiközösítést vont maga után. Gabriellával kapcsolatban beigazolódott a Názáreti Jézus kijelentése:: Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Azonban egyre több ember ismeri fel, hogy rajta keresztül az Istenszellem beszél, és hogy milyen hatalmas üzenet hangzik el – mint például két nagy Krisztus-kinyilatkoztatásban:

„Én Vagyok Krisztus, az élő Isten Fia. Szent Szavam, a menny Szava, a prófáta ajkán keresztül áramlik.Én, Krisztus már nem vagyok földi ruhában, vagyis testben.Ezért nem is beszélem már az emberi szót – már nem tudok nyelveteken szólni. Ezért vettem magamhoz egy embert, felkészítettem fényszavamra, ő felfogja szavamat és továbbítja nektek eszközként anyanyelvén.“
(Az isteni prófétai gyógyítás c. sorozat keretében hangzott el 1994. 02. 06-án.)

„Ó értsétek meg és fogjátok fel szívetekben: Én nem vezetlek titeket  emberekhez, eszközömhöz, prófétámhoz se. – Én a bensőtökbe vezetlek titeket, Hozzám, Isten Krisztusához, lelketek legmélyére, az Élethez, ami Én Vagyok.“
(Az isteni prófétai gyógyítás c. sorozat keretében hangzott el 1995. 08. 13-án.)

 

 

© 2014 Univerzális Élet • E-mail: univerzalis.elet@freemail.huImpressum