U bent hier: Startbladzijde > Dieren vragen:
laat ons leven!

Een stem voor de dierenLieve medemensen,

Al meer dan 30 jaar mag ik de spreekbuis zijn van de eeuwige Geest, de Christus Gods. U zult zich afvragen, wat een spreekbuis van de eeuwige Geest is. – Het is een Godsprofeet, in mijn geval: een Godsprofetes. Ik heb mij daartoe niet zelf uitgeroepen, niet als zulks benoemd en zal mij ook niet voor de profetes van God uitgeven.

Het is de Eeuwige, die mij tot Zijn goddelijk instrument heeft gemaakt, omdat het om een goddelijke opdracht van boven, uit het rijk Gods, gaat. God noemt mij Zijn spreekbuis, Zijn profetes. Ikzelf ben eenvoudig mens onder mensen gebleven, in de Geest van onze eeuwige Vader de zuster Gabriële van al mijn broeders en zusters.

In deze meer dan 30 jaar heeft de Christus-Gods-Geest door het profetische woord de mensen talloze openbaringen gegeven, woorden des levens dus, wegwijzingen en vermaningen, onder andere betreffende de huidige tijd. Uittreksels uit mijn geestelijke ontwikkelingsgang kunt u in de grote Christus-Gods-openbaring „Dit is Mijn woord. Alpha en Omega“ nalezen, eveneens in de eerste band van „Der Weg zum Kosmischen Bewußtsein – Glück, Freiheit und Friede“.

Met deze korte inleiding wil ik mij graag voorstellen. Zoals reeds gezegd, ben ik uw zuster in de Geest Gods, onze eeuwige Vader, wiens kinderen, wiens zonen en dochters wij allen zijn. Ik ben dus een mens onder mensen, evenwel met de goddelijke opdracht van de boodschap uit het eeuwige Zijn.

In deze afgelopen 30 jaar  beleefde ik niet alleen hopeloosheid, eenzaamheid, leed, verdriet en ziekte van mijn medemensen, mijn broeders en zusters, die alle christenen in het onzevader als kinderen van een Vader erkennen. Onuitsprekelijk leed beleefde en beleef ik ook in de dierenwereld. Dieren hebben nauwelijks rechten in deze wereld en ook zelden een stem. Mensen daarentegen hebben volgens de grondwet van de betreffende staat rechten en plichten en zodoende een stem. Dieren echter hebben mensen nodig, die hen liefhebben en voor hen opkomen in deze donkere, wrede en brutale wereld.

Ik hou van de dieren en wil hen graag een stem geven, vooral in deze kerstboodschap. Dieren spreken in mijn hart en ik vertaal wat zij mij zeggen. Lieve medemensen, ik hoop zozeer, dat de woorden ook uw hart bereiken.

Het verzoek van de dieren:

Het wordt vroeg donker en het is bitter koud. De regen wordt door de aarde opgenomen, maar wij dieren, die in de buitenlucht ons bestaan moeten hebben, roepen de mensen toe:

Helpt ons, opdat ook wij een dak boven het hoofd krijgen, zoals jullie het hebben en de dieren in Bethlehem het hadden.
Mensen, voelt in jullie hart! Voelt, dat wij jullie kleine dierbroeders en zusters zijn! In het donkere jaargetijde, waarin de aarde vaak bevroren is, is er nauwelijks voedsel te vinden.

Alsjeblieft, helpt mee, zodat diervriendelijke mensen een schuilplaats voor ons kunnen bouwen en ons voedsel kunnen geven!
Helpt ons, dat jagers en stropers van hun brutale, achterbakse schieten en stropen door jullie mensen geen voordeel meer kunnen hebben! Zogauw onze dode lichamen niet meer als feestbraadstuk gebruikt kunnen worden, is er geen aanleiding meer om ons te doden.
Wij dieren vragen innig: eet ons vlees niet! Als de vleesconsumptie vermindert, zal daardoor de gewelddadigheid in bos en veld steeds meer verminderen.

Alsjeblieft, eet ons niet! Laat jullie kerstfeest geen slachtfeest zijn, maar laat het een Bethlehemfeest worden! Maria en Jozef slachtten de dieren in Bethlehem niet voor hun lichamelijke welzijn – zij hielden van de dieren en de dieren hielden van hen. Os en ezel schonken warmte en gaven hun kribbe graag voor het kindje.
De dieren in de stal te Bethlehem hadden een onderkomen, een dak boven hun hoofd. Alsjeblieft, helpt mee, dat ook in bos en veld  Bethlehem ontstaat!“ Dieren in de slachtdiergevangenissen spreken in mijn hart en ik, Gabriële, wil hen mijn stem geven:
„Wij zijn gefokt om te worden geslacht, gevangenen in een vreselijke stal. Ook wij zijn scheppingswezens, die hetzelfde voelen als jullie. Wij voelen angst, leed en blijdschap. Velen van ons zijn runderen. Veroordeeld om geslacht te worden, omdat mensen ons vlees willen eten, staan we in de nauwste ruimte, met nauwelijks bewegingsvrijheid. Onder ons zijn tralie-achtige metalen buizen – jullie noemen het traliebodems. Onze excrementen vallen er doorheen, zodat wij gedwongen zijn om in een bijtende atmosfeer onder ellendige omstandigheden te leven. Alsjeblieft, eet ons niet en geeft blijk van naastenliefde! Kijkt in onze ogen en jullie voelen, dat ook wij runderen scheppingswezens zijn en zodoende jullie naasten, want God is eenheid in dier, plant en steen, op de hele aarde, in de hele kosmos.
Wij runderen ademen zoals jullie. Ook jullie houden van de vrijheid. Ook jullie ademen en willen, dat geen mens jullie willens en wetens de adem afneemt.
Alsjeblieft, doe er iets aan: eet ons niet! Dan verdwijnt het winstbejag van de dierenhouders geleidelijk aan, omdat ook het fokken om vlees te produceren, ophoudt – het vlees van de dieren, die toch dezelfde adem hebben als wij mensen.“

Ganzen, eenden, kippen – alle dieren op en in de aarde vragen; alle dieren in de wateren vragen; alle dieren van de lucht vragen:
„Laat ons leven! Alsjeblieft, eet ons niet! Laat in jullie hart Bethlehem ontstaan. Geeft ons in deze donkere, wrede en brutale mensenwereld een stem; laat ons leven! W i j   s m e k e n  u."

Dieren in de proeflaboratoria vragen:
„Mensen, helpt, dat de beestachtige wreedheden, het folteren aan ons levende wezens, ophoudt! Ook jullie mensen willen geen proefobjecten zijn. Ook jullie willen niet gefolterd worden. Wij gekwelde, gefolterde dieren lijden. Ongeveer zoals jullie mensen, voelen ook wij leed, pijn en kwalen. Ook wij hebben angst voor het bewuste doden, dat zelden zonder marteling gebeurt.
Alsjeblieft, helpt ons en laat in jullie mensenharten Bethlehem ontstaan!
Wij vragen om hulp, om genade en barmhartigheid!
Alsjeblieft, mensen, geeft ons dieren een stem.
Eet ons niet! Voelt  met ons! Ervaart met ons! Dan beginnen jullie ons lief te hebben en dan is er vrede in bos en veld en in de stallen, in de wateren, in de lucht en in de proeflaboratoria.
Dan is in de harten van de mensen Bethlehem ontstaan.““

Lieve medemensen,  laat het toe, dat dieren in jullie ogen kijken. Dan voelt u, wat ze u willen zeggen. Steeds weer: „Alsjeblieft, helpt ons!“
Dieren danken echter ook voor de goedheid, de liefde en barmhartigheid van de mensen. Dan beleven wij momenten met dieren en wij voelen, dat het onze medeschepselen zijn, die dezelfde adem hebben als wij.
Laat ons mensen met de dieren ademen! Dan wordt het in deze wereld lichter en Gods rijk komt tot ons: Bethlehem, de vrede in ons hart en in ons gemoed.

Hebben dieren ingang gevonden in ons hart, dan hebben we geleerd, een beetje meer lief te hebben.

 

Jezus, de Christus, leerde ons mensen:
„Wie Mijn woorden hoort en ernaar handelt, is als een verstandig man, die zijn huis op een rots bouwde. Toen er een wolkbreuk kwam en de watermassa’s stroomden, toen de stormen woedden en op het huis beukten, stortte het niet in; want het was op een rots gebouwd.
Wie echter Mijn woorden hoort en niet daarnaar handelt, is als een onverstandig man, die zijn huis op zand bouwde. Als nu een wolkenbreuk kwam en de watermassa’s kwamen, als de stormen woedden en op het huis beukten, storrtte het in en werd totaal verwoest.“

Oerchristenen over de hele wereld bouwen waarlijk op de rots Christus. Wij oerchristenen hebben een stukje land verworven, een nieuw-Bethlehem, een klein opnamestation voor de dieren. Het is een project, dat de dieren een stem geeft. Op het nog kleine land leven dieren zonder angst. Het zijn runderen, schapen, ganzen, eenden; daarbij komen de vogels, die graag in de aangelegde kleine struikgewassen een tehuis vinden. De dieren in bos en veld komen steeds dichterbij. Zij voelen geborgenheid en een tehuis in de schoot van moeder aarde, die zonder groot toedoen van de mensen de dieren biedt, wat zij te geven heeft: vooral veiligheid, onderdak, vrede en voedsel.

Het is nog een klein land, het vredige Nieuw-Bethlehem-Land. Met uw hulp zou het groter kunnen worden en steeds meer dieren geborgenheid en een tehuis geven.
Nu zult u denken en zeggen: hier wordt weer eens gebedeld, zoals het juist in de kersttijd in de media gebeurt, waar de groten dezer wereld optreden en voor de noodlijdende mensen bedelen. Op de eerste plaats hoor ik niet tot de groten dezer wereld. Ik ben alleen maar een zuster in de Geest van onze Vader onder mijn broeders en zusters, een eenvoudig mens, die – op de tweede plaats – niet bedelt, maar vanuit het hart vraagt. Want voor mij betekent bedelen een soort dwang. Ik wil dus niet bedelen, u dus niet tot iets overhalen of dwingen. Ik wil uw hart bereiken. Als ik uw hart bereikt heb en u beslist, vanuit de beweging van uw hart, iets voor de dieren te schenken, dan is dat een gave van liefde voor de dieren. Zij danken door mij, Gabriële.

De nood en de honger in deze wereld is groot. De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter. Waarom? Omdat de harten van de rijken steeds kouder worden, maar ook zo menige arme mensen zich steeds meer min of meer noodgedwongen tot de rijken wenden en om geld vragen, dus bedelen. Het is noodzakelijk en een harte-aangelegenheid, dat mensen zich met naastenliefde bezighouden. Dat geldt ook voor de dieren, ja, voor de hele moeder aarde. Tot de kloof, die steeds groter wordt, horen natuurlijk ook de dieren en de aarde, want wij weten, wat haar werd aangedaan en wordt.
Zoveel stemmen roepen en vragen, dus bedelen om geld voor de noodlijdende medemens. Dat is juist en goed. Ook hen gedenken de oerchristenen. Maar de dieren hebben nauwelijks een stem. Dus wil ik hun stem zijn: alsjeblieft, helpt!

Laat u zich door de onderstaande konto-aangave tot niets dwingen. Ik wil u niet verleiden. Het is nu eenmaal zo, dat ook, als het hart spreekt en geeft, er een organisatorische aanwijzing moet zijn. Ik vraag om begrip. Dank u!

Bankverbindung:
G.S. Stiftung Verwaltungs-GmbH, Konto Nr.: 20 62 70
Volksbank Main Tauber eG, Bankleitzahl: 673 900 00
onder: „Bethlehem-Fest“

IBAN: DE38 6739 0000 0000 2062 70, BIC: GENODE61WTH

De mogelijkheid tot online-schenking biedt u de homepage van de Gabriele-Stiftung

 

 

 

 


Mijn ouders en ik en veel,
veel andere dierbroeders- en zusters
danken u en wensen u
een mooi Bethlehem-feest!

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum