U bent hier: Startbladzijde > Profetie > Gods werk
of een mediamiek gezelschap?

Gods werk
of een mediamiek gezelschap?Gods werk of een mediamiek gezelschap?

Wij leven klaarblijkelijk in een omwentelingstijd.
Gaat het om de tijdsomwenteling, waarover Jesaja, Jezus van Nazareth en Johannes van Patmos spraken? De Godsprofetie van de huidige tijd bouwt daarop op en leidt in een nieuwe dimensie van de heilsgeschiedenis der mensheid.

Wie oren heeft om te horen, kan getuige zijn van een ontwikkelingsproces, dat tot de grootste gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis hoort – dat God opnieuw door profetenmond tot de mensen spreekt.

Menigeen heeft, toen hij daar voor de eerste keer over hoorde, zich eerst afgevraagd: hoe kan dat? Is het werkelijk God die daar spreekt – door een vrouw? Is daar werkelijk een goddelijk werk ontstaan? Of handelt het zich alleen om een mediamiek gezelschap, in wier midden een begaafde charismatische vrouw berichten uit het hiernamaals doorgeeft – zo mogelijk in een trance-toestand of in overdreven geestdriftige gevoelsontladingen?

Sprekende media zijn er zoals bekend vele: zij zijn als kranten, die vanalles doorgeven, wat ze gedeeltelijk uit hun eigen geheugen afroepen en zelden als doorgaven verdergeven. Met profetie heeft dat niets te maken, als de wereld van onze zintuigen of dagelijkse voorvallen datgene afroepen, en wat in het geheugen is opgeslagen – in zoverre zijn wij allen min of meer mediamiek en geven door, wat in het medium van ons ego is opgeslagen, aan herinneringen en belastingen, aan weten, nauwelijks aan wijsheid. Dat geldt ook voor de communicatie van een medium met gene zijde en gestorvenen. Het gaat om de uitwisseling van psychische energievelden, die op het niveau van het medium, een menselijk, vaak al te menselijk niveau, plaatsvindt, een uitwisseling, die tot gevaarlijke en belastende verstrikkingen kan leiden.

 

De roeping van een nieuwe profeet

In tegenstelling tot een medium spreekt een profeet, die die naam verdient, niet uit de nevel van zijn menselijke hersenen en ook niet uit mistbanken, die uit de astrale gebieden overwaaien. De hersenen van een profeet zijn poreus voor het Goddelijke. Het verleden is een herinnering, maar geen belasting. Dat is echter alleen mogelijk, als wij hetgeen wij hadden opgeslagen, met de Geest hebben bereinigd. Dan wordt de atomaire structuur van de cellen op de goddelijke kern van de ziel afgestemd: daardoor volgt dan de doorgave. Niet een of andere energiestroom, maar de goddelijke stroom stroomt dan; de hindernissen zijn weggewerkt – zoals de losse stenen in een beek. De hersenen ontvangen wijsheid en zenden de wil van God uit.

Wat hier wordt weergegeven, stamt niet uit boeken (of uit een mediamiek hoofd), maar werd ons door iemand bericht, die de goddelijke lichtstroom in zichzelf sinds meer dan 30 jaren waarachtig heeft ervaren, door onze zuster Gabriële.

Zij heeft deze ervaring niet afgedwongen. Integendeel: bij de eerste keer is zij geschrokken en wilde de innerlijke stroom verhinderen, die haar de communicatie met de geestelijk-goddelijke wereld mogelijk maakte. Het ging haar niet anders dan alle ware profeten. Zoals in menige bijbelpassage nog te lezen is, raakten de profeten deels bijna in paniek, toen hen hun profetenlot bewust werd. Gabriële vertelt, hoe haar de eerste angst afgenomen werd, doordat de lichtstroom in haar innerlijk de woorden vormde: »Heb geen angst, Ik begeleid je gedurende je hele aardse leven. Je stond altijd onder Mijn bescherming, want je bent uitgegaan om Mijn woord op te nemen en het aan de wereld door te geven.«

Al te geruststellend was dat niet, met het oog op de overgrote opdracht, die daar werd aangekondigd, waardoor Gabriële navroeg, zoals zij verder vertelt: »Waarom juist ik, hoe moet ik dat klaarkrijgen, ik ben maar een zandkorrel ...« Maar de opvoeding van de profeet was reeds begonnen: de toenemende sensibilisering van het bewustzijn; de onderwijzing door geestwezens voor het concrete gestalte geven aan het leven en de opname van het Godswoord; de eerste optredens in het openbaar, waarbij grenzenloos vertrouwen noodzakelijk was, dat de lichtstroom, die zij in de woorden van haar moedertaal moest vertalen, niet zou opdrogen; eerste reacties van de omgeving – scepsis, ja zelfs afwijzing. Het profetenlot begon.

Walter Nigg, een der beste kenners van het historische lot van profeten, stelde hierover eens vast: »Zo verschillend het leven van de profeten was, over het algemeen was het voor allen een zeer zwaar lot. Nooit werden de profeten met open armen ontvangen, altijd betwijfelden de mensen hun woorden ten sterkste. Zonder uitzondering was hun leven beklemmend, zij hebben dan ook vaak uitdrukking gegeven aan hun onuitsprekelijke leed. Het namenloze verdriet van Jeremias neemt toe tot nauwelijks te doorgronden zwaarmoedigheid. Zijn steunende woorden zijn geen zeldzame klachten. Bijna alle profeten hebben soortgelijke, nauwelijks uit te houden kwellingen beleefd ... Profeet zijn is een der hardste bestemmingen voor een mens ...«

 

Een groot openbaringswerk

De natuurlijke tegenstanders van een profeet waren van oudsher en nog steeds de priesterkaste. Waarom? De profeet doorbreekt verstarde dogma’s en tradities. Voor de farizeeërs van alle tijden, de bestuurders der kerkelijke cultussen en hun hulptroepen in de staat, waren profeten steeds een doorn in het oog. Men wilde het theater, dat men het volk voorspeelde, niet laten bederven, temeer omdat men van de opbrengst een royaal leven kon leiden. Dat is nu ook nog zo. Het publiek in het parket heeft allang gemerkt, dat het staatsschouwspel uit politiek en kerk de toeschouwers voor de gek houdt. Maar de opinievormers in de logeplaatsen willen het niet waar hebben, dat God niet door kardinalen en pausen spreekt of zich verbergt achter theologische theorieën, maar dat Hij opnieuw een hoog geestwezen tot de mensen heeft gezonden, dat in een vrouw met de aardse naam Gabriële incarneerde, die het mogelijk werd directe communicatie te hebben met de geestelijk-goddelijke wereld. En als zij erop wijst, dat de leer van de Nazarener door de instituties, die zich christelijk noemde, smadelijk werd verraden, storten kerkelijke functionarissen en hun handlangers in krantenredacties en ambtskantoren zich op haar. Uitgerekend de totalitairste instituties in de geschiedenis van de mensheid, de roomse kerk en haar lutherse tak, voelen zich genoodzaakt om de verwijzing op de consequente ethiek van Jezus van Nazareth als totalitair te belasteren – Zijn pacifisme, dat door de leer van de rechtvaardige oorlog wordt gehoond, Zijn dierenliefde, die in de kerkelijk geredigeerde bijbel wordt verzwegen en door de kerkelijk goedgekeurde dierenverachting wordt verraden, Zijn leer van een liefhebbende Vader-God, die door de leer van de kerk van de eeuwige verdoemenis en een toornende God, die Zijn eigen zoon als zoenoffer nodig heeft voor de verzoening, wordt geperverteerd.

Ondanks alle vijandelijkheden en laster door de inquisitoren van nu, de navolgers aan de stamboom van de zwaarste misdaad, gaat het profetische woord voor deze tijd inmiddels de hele wereld rond. Veel mensen verloren hun geloof in God, omdat Hij in vele passages van het Oude Testament deels als een gruwelijk monster werd neergezet. Veel mensen verloren hun geloof in Christus, omdat ze met de zoetelijke Jezus-afbeelding in hun godsdienstonderricht niets konden beginnen en niet ten leste: omdat de zich christelijk noemende kerken een afstotelijk voorbeeld zijn. Nu horen zij weer, dat Christus leeft, dat Hij zich door profetenmond als onze Verlosser opnieuw openbaart, Zijn geestelijke wederkeer aankondigt, de Innerlijke Weg tot God leert, Zijn rijk van vrede aankondigt, doch ook grote ingrijpende veranderingen van de aarde, waarover Hij reeds als Jezus van Nazareth sprak.

De lichtstroom van God, die door Gabriële in menselijke woorden wordt geopenbaard, schiep een groot openbaringswerk, dat alleen al door zijn duidelijkheid overtuigt: God is geen God van wraak, die Zijn zoon als offerlam nodig heeft, maar de liefhebbende Vader, die al Zijn kinderen liefheeft, die tevens de heelal-Geest is, die alles doordringt, elke plant, ieder dier en elk atoom en in de ziel van ieder mens woont. Door profetenmond verklaart de Godsgeest het valgebeuren van de geestwezens en het ontstaan van de materie. De verlossersdaad van de zoon Gods wordt van de heidense bloedmystiek van Paulus bevrijd. Op Golgotha, zo ervaren wij, stroomde uit het woord van de gekruisigde »Het is volbracht« de verlossersvonk naar alle zielen en mensen, die ons in staat stelt om terug te keren. De samenhangen van makro- en mikrokosmos worden verklaard, het samenwerken van binnen en buiten en de structuur van de materie, die uiteindelijk uit geestelijke atomen bestaat. Nog nooit werd door de innerlijke schouw van een mens zoveel bericht over de hemelse werelden en door een Godsprofetie zo plausibel verklaard, wat de wereld in het binnenste samenhoudt. En het allerbelangrijkste; de openbaring van de scholingsweg van het innerlijk voor alle mensen, de Innerlijke Weg, die leidt tot de ontsluiting van het volle bewustzijn van de mens, waardoor uiteindelijk iedereen de hele waarheid van de schepping en haar wetten in het eigen innerlijk kan schouwen en ervaren.

 

Concrete voorspellingen

Hoe serieus we deze openbaringen moeten nemen en hoe steekhoudend ze zijn, als dit woord hier geoorloofd is, laat ook het gedeelte zien, dat profetische voorspellingen bevat. Bijvoorbeeld wat in 1992 werd gezegd over een op komst zijnde poolsprong. Ik mag uit deze Christusopenbaring kort citeren:

»De aarde komt in opstand door de vele oorzaken, die nu steeds meer tot uitwerking komen. Maar de groten van deze aarde begrijpen dit nog lang niet. Ze sturen de volkeren op het grootste onheil af, namelijk op een poolsprong ... O ziet: nog houd Ik, Christus, het aardse magneetveld in Mijn handen, de machtige dynamo voor deze aarde, die het heelal instraalt naar de gesternten en de verbinding naar het heelal maakt. Nog houd Ik dus deze dynamo in Mijn handen – doch de oorzaken dringen steeds meer tot uitwerking ... Dat betekent, dat in één ogenblik alles voorbij is. Dan zal de mens beleven, wat ook in de gesternten staat geschreven. Wat hij in het heelal gezonden heeft, komt op de aarde terug. Alle onraad van de techniek valt op de aarde en zodoende op de mensen neer, ongeveer zo, alsof de sterren van de hemel zouden vallen.« En dan sluit de Christus-Gods–Geest deze passage van de openbaring met de volgende woorden: »Waarlijk, Ik zeg jullie, dan zullen de wateren komen en het onraad toedekken en de grote omwenteling zal steeds meer worden voltrokken, van het negatieve naar het positieve. De geleende Godsenergie, die door het menselijke ik naar beneden werd getransformeerd, verandert in positieve kracht. Deze positieve kracht zet Ik in op de zich reinigende aarde. Daarmee bouw Ik nu al aan het vredesrijk van Jezus Christus, aan Mijn rijk, wiens heerser Ik zal zijn.«

 

Bevestiging door de wetenschap

Dat was 10 jaar geleden en velen dachten, zo erg zal het wel niet worden; en de tegenstanders van de profeet hielden de profetie voor wereldondergangspaniek. Maar nu wordt op adembenemende wijze duidelijk, hoe toepasselijk deze voorspelling was resp. is. Zo kan men bijvoorbeeld in de Süddeutsche Zeitung van 15 april 2002 lezen: »De geodynamo, verantwoordelijk voor het magneetveld van deze planeet, functioneert niet meer zoals vroeger. Er is een ontwikkeling gaande, die belangrijke uitwerkingen op het leven der mensheid zou kunnen hebben. Onderzoekers hebben onregelmatigheden ontdekt in het magneetveld van onze planeet, die erop wijzen, dat de polen zich mogelijk omkeren. Gelijktijdig beweegt de magnetische noordpool zich met een hoog tempo richting Rusland. De snelheid van voortbeweging is in de afgelopen jaren van 10 tot 50 km per jaar toegenomen ... « En dan gaat het verder: »Wat de natuur blijkbaar niet veel uitmaakt, zou voor de hooggetechniseerde mensheid echter een reuze probleem kunnen worden ... Als namelijk het beschermende magneetveld gedurende de omkering ook maar even verdwijnt, ligt de aarde onbeschermd in de zonnenwind en is zodoende overgeleverd aan de interstellare stroom van hoogenergetische deeltjes ... Vooral vliegtuigen en satelieten zijn in gevaar ... Wij komen met onze technologie toenemend in gebieden, die door buitenaardse fenomenen worden beïnvloed.«

De profetie van de tijdsomwenteling heeft zeker geen bevestiging nodig door een wetenschappelijk bericht, maar de eeuwige twijfelaars zullen misschien een beetje meer gaan nadenken. Iedereen moet zelf beslissen, of hij in het profetische woord gelooft, maar hij zou zich ook bewust moeten zijn, wat hij op het spel zet, als hij zich uitsluitend wil verlaten op zijn beperkte bewustzijn en daarmee afwijst, wat de Godsgeest de huidige mensheid aan hulp biedt. Een van Zijn practische levenshulpen in het kader van de scholingsweg van het innerlijk luidt: »Wij zijn in deze aardse school, om onze naasten, met wie wij bijv. in strijd leven, te vergeven, hen om vergeving te vragen en niet meer te doen, wat tot de strijd heeft geleid, ... en om weer goed te maken, wat wij in vorige incarnaties hebben verzuimd en wat wij ons in dit aardse leven hebben opgeladen.«

 

 

(Deze tekst verscheen in het tijdschrift » Das Friedensreich« 6/2002)

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum