U bent hier: Startbladzijde > Wij over ons > De boodschap der waarheid > Hulp voor zieken en lijdenden

Hulp voor zieken en lijdenden


De boodschap der waarheid


In ieder mens is de Geest Gods, de krachtbron van licht en genade. God in ons vermag alles, als wij onszelf voor de krachtbron GOD openen.
God is onveranderlijk liefde, kracht, harmonie en genezing: hoe in deze wereld de dingen ook zijn en hoe wij mensen ons ook ten opzichte van de krachtbron GOD gedragen – God is eeuwig dezelfde. Overeenkomstig onze vrije wil bepaalt ieder van ons zelf, of hij de eeuwige genees- en levenskracht in zichzelf vermeerdert of vermindert, of hij zich overgeeft aan de genezings- en levensbron en deze zo werkzaam laat worden, of dat hij zich afkeert van GOD.

Hoe vaker wij onszelf voor het binnenstromen van de grote liefde, de kracht Gods, openen, deste merkbaarder zullen zwakte, leed en ziekte afnemen.

Wie zich alleen maar met zichzelf bezig houdt, met zijn angst, met zijn zorgen, beslommeringen, ziekten en dergelijke, wordt zich zelden bewust van welk een grote kracht in hem ligt, die ieder ogenblik via het geweten spreekt: keer om en besef, dat je een bewoner bent van het rijk Gods, die volgens de wetten van het heil dient te leven, om gelukkig en gezond te blijven of gezond te worden.

Positief denken is godbewust denken, volgens de Tien Geboden en de Bergrede van Jezus. Daaruit ontstaat de activering van het geloof en een dynamisch leven in het geloof, dat de afstemming op de grote, machtige krachtbron, GOD, in ons is.

Wij mensen zijn zelf verantwoordelijk voor ons gedrag, omdat wij vrije kinderen zijn van een eeuwige Vader.

De eeuwige genadebron, God, is oneindige liefde en harmonie. Deze bron van liefde en harmonie kunnen we alleen tot stromen brengen, als wij onze levensinhoud, onze persoonlijke wereld, die ook uit onze gedragswijze bestaat, veranderen, dat wil zeggen, deze een positieve wending geven en vrede sluiten en houden met onze medemensen.

Het goede is God en God is het leven, het krachtveld, dat in ons lichaam de orde kan herstellen, zodat de genezende golven, de levenskrachten, de ziel doorstromen en het lichaam kunnen genezen.

Het moet ons bewust worden, dat het negatieve ziek maakt, dat het positieve geneest.

Gezondheid is door God gewild. Ziekte is het resultaat van verkeerd denken en verkeerd gedrag.

Ziekte is dus de onderbreking van de verbinding met het goddelijke krachtveld, dat in elke ziel en in iedere cel van de mens is.
Elke negatieve houding verzwakt. Zij verlamt onze lichaamsfuncties steeds meer en maakt mettertijd ziek. Positief, lichtvol denken is krachtgevend en leidt tot gezond blijven of gezond worden.

Er bestaat geen ziekte, die niet uit de ziel komt. Wat van buiten komt kan zich op de duur niet vastzetten, als zich niet iets dergelijks in de ziel bevindt, dat het activeert en zich dan ook - als een kwaal, leed, ziekte enzovoort – in het lichaam vastzet.

Het oplossen van deze hindernissen komt uitsluitend tot stand, door ons de leer van Jezus bewust te maken, die luidt: erken je verkeerde houding, berouw en bereinig deze en doe hetzelfde of iets dergelijks niet meer. Jezus drukte het oplossen van schuld ook anders uit, bijv. in de woorden: je geloof heeft je geholpen; ga heen en zondig voortaan niet meer. Daarmee bedoelde Hij het actieve geloof: wij behoren mee te werken door onze verkeerde houding in te zien, te berouwen en niet meer te doen. Want het waren en zijn niet de anderen, die ons hun schuld overdroegen of overdragen – wij zijn het zelf. En het ligt in onze vrije beslissing om onszelf van deze belastingen weer te verlossen.

Jezus leerde de liefde tot de vijand: heb je vijanden lief; doe goed aan hen, die je haten. Wie deze uitspraak van Jezus in zijn diepgang begrijpt, begrijpt ook, waarom het in deze wereld is, zoals het is; hij begrijpt, dat ziekte, leed, ellende, catastrofen, oorlogen enz. niet van God komen en ook niet willekeurig zijn, maar alleen van de mens uitgaan. Een algehele genezing kan daarom alleen plaatsvinden, als wij ons onze verkeerde houding bewust worden – ook in ons deelgenoot zijn aan het wereldgebeuren – en wij ermee beginnen met onze medemensen, maar ook met de gekwelde dieren, het planten- en mineraalrijk vrede te sluiten, door onze verkeerde houding ten opzichte van hen in te zien, te berouwen, met de hulp van Christus te bereinigen en niet meer te doen.

Door Jezus, de Christus, is ons geboden, de psychische tegenstrijdigheden, de disharmonieën, verkeerde handelingen, ook zonden genaamd, met Zijn kracht op te lossen. Wanneer wij hetzelfde of iets dergelijks niet meer doen, veranderen de tegenstrijdigheden, de disharmonieën in ziel en lichaam, in harmonie. Harmonie in ziel en lichaam leiden ertoe, dat lijden en ziekten afnemen of helemaal verdwijnen.

Wat de mens zaait, zal hij oogsten. Dientengevolge kunnen wij alleen oogsten, wat wij gezaaid hebben en zaaien en anderen kunnen niet oogsten, wat wij hebben gezaaid of zaaien.

Daarom luidt het gebod ... altijd, ieder moment: wat ons treft, zijn wij zelf. Want: wat er gebeurt en op ons afkomt, hebben wij als het ware uitgenodigd door het principe »zenden en ontvangen« of »soort zoekt soort«.

De naaste lief te hebben als onszelf betekent, hem niets slechts te wensen; geen verwachtingen aan hem te hebben; niets van hem te verlangen, wat wij zelf zouden kunnen doen; hem niet neerhalen; hem niets te benijden; hem niet te haten; niet vijandig ten opzichte van hem te zijn; hem niet uit te buiten; hem niet oorlogszuchtig te benaderen en geen valse getuigenis tegen hem af te leggen.

Het juiste geloof in God is altijd het daadgeloof, de dagelijkse stapsgewijze vervulling van de geboden van God en de Bergrede van Jezus. Het passieve geloof, waarop geen rechtmatige, dus goddelijke daden volgen, is als het ware een dood geloof. Dat wekt ons niet tot leven, want leven is actie, ook het leven in de Geest Gods.

God wil door ons onze medemensen kracht en liefde zenden. Wie zijn gebeden vervuld wil zien, zou er ook naar moeten leven.

Wij mensen hebben de gewoonte, anderen neer te halen ... Maar wie anderen neerhaalt, plaatst zich boven zijn medemensen en zodoende boven God, omdat God Zijn mensenkinderen niet neerhaalt, noch veroordeelt. Ook door schuldtoewijzing aan anderen willen wij uiteindelijk laten zien, dat wij beter en misschien zelfs onberispelijk zouden zijn.

Wie zich zo’n gedragsaureool heeft geschapen, is dan gedwongen om dit door zelfbevestiging overeind te houden. Daaruit ontwikkelen zich ontevredenheid, disharmonie, prestatiestress en de druk om onophoudelijk een goede indruk te moeten maken, dus zichzelf te moeten waarmaken en te bewijzen. Het gevolg daarvan is, dat zijn zenuwstelsel voortdurend onder hoogspanning staat.

Er bestaat geen toeval, ook niet wat betreft met wie of wat wij in dit aardse leven te maken hebben.

Niet onze medemensen hebben schuld aan ons lijden en onze ziekten, maar wij zijn zelf de schuldigen, want ... ziekte, ellende, noodlot en dergelijke komen niet van God en ook niet van »anderen«, maar zij komen uit onszelf, omdat wij zelf hetgeen daartoe leidde, hebben ingegeven. Wij hebben ons verwijderd van de oceaan van het leven en ons op droog land begeven.

Om het licht van de genade in de ziel en de genezing van het lichaam te verkrijgen, wordt ons geboden, de door ons erkende verkeerde handelingen, ook zonden genaamd, niet meer te doen ... Dat is de weg, waarop alle celbouwstenen en functies van het lichaam de genezende stromen kunnen ontvangen, die de zelfgenezende krachten van het lichaam versterkt in actie brengen. Zo kan de algehele genezing tot stand worden gebracht: de reiniging van de ziel en van het lichaam.

De Geest Gods vermag alles, als wij maar willen. Medicamenten kunnen helpen, hindernissen uit de weg te ruimen, pijn weg te nemen, zodat de levenskrachten, de Geest Gods, het werk aan ziel en lichaam gemakkelijker kunnen volbrengen. Het ware genezingsproces is de algehele genezing door de eeuwige Geest.

Laten we bedenken: het licht Gods is sterker dan de duisternis. Het goede zal altijd over het slechte, het menselijke, zegevieren – het komt alleen op ons aan, of wij deze daartoe de mogelijkheid geven, door ons tot het licht, God in Christus, onze Verlosser, de enig goede, te wenden. Zoals het tegenstrijdige gedrag de overeenkomstige uitwerking oproept, werkt ook het positieve – echter heel wat sterker. Het straalt in de ziel en straalt door de ziel in het lichaam.

Hebben wij onszelf onderzocht en hetgeen uit het onderbewuste aan het bovenbewustzijn aanklopte en wat ons een hectisch lichaamsritme oplegde, ingezien, en heffen we deze oorzaken op, dan volgt stapsgewijs de vernieuwing van binnenuit. Dat betekent, dat wij menige ziekte of menig leed niet hoeven te lijden en te dragen.

Er staat inhoudelijk geschreven: degene die een eerlijke stap, een hartestap, op Christus toegaat, komt Hij, Christus, meerdere stappen tegemoet. Gedachte, woord of handeling – alles, wat werkelijk positief is, is godbewust; het komt overeen met de inhoud van de Tien Geboden en de Bergrede van Jezus. Geven wij ons over aan God, in vertrouwen op Hem en bevestigen wij steeds meer het goede, zoals bijv. gezondheid, vrede, eenheid en kracht, dan zullen wij ook onze gedragswijze in overeenstemming brengen met de wil van God.

Wie het woord »ongeneeslijk« nader beschouwt, dus navoelt, wat het in werkelijkheid uitdrukt, voelt onvermijdelijk, dat dit woord de hoop uitsluit. Als de hoop geëlimineerd wordt, kan niets gedijen. In wie zich bindt aan het woord „ongeneeslijk“, verdwijnen hoop, geloof en vertrouwen; hij verbindt zich in gedachten steeds meer met zijn ziektebeeld en de hopeloosheid, waardoor hij de angst vergroot en daarmee de mogelijkheid schept, dat de ziekte zich steeds meer kan uitbreiden. Met deze en dergelijke gedragswijzen heeft menigeen door zijn gedachten een vroege dood veroorzaakt.

Door angst en hopeloosheid vermindert de mens zijn psychische en lichamelijke energie. Hoop en vertrouwen daarentegen brengen levenskracht.

Wie dagelijks in het bewustzijn van het kindschap Gods de tempelreiniging, de reiniging van zijn ziel en zijn organisme, aanwendt, verfijnt zijn karakter, omdat hij zijn denken en gedrag afstemt op de wil van God. Dat is de weg naar algehele genezing en geluk.

Als je wilt, bevestig dan elke dag je kindschap Gods: dat je een kind bent van de eeuwige Vader en dat Hij voor jou altijd aanwezig is met al Zijn liefde en kracht ter genezing. Zeg of denk dat niet alleen, maar probeer het waar te maken, door je al-te-menselijke houding te veranderen, om ook je medemensen beter te leren begrijpen, die in de Geest van hun, onze eeuwige Vader, onze broeders en zusters zijn. Hou ermee op om je broeder, je zuster, in gedachten, met woorden of zelfs door handelingen neer te halen.

Het is niet altijd eenvoudig om in vele jaren gevoede angsten, twijfels en zorgen te veranderen in een sterk geloof en een vetrouwensbewuste overgave aan de Geest des levens, in de genezende kracht, die in ons woont. Om uit deze cirkel van ontkenning van het goede, de helpende en genezende kracht, te komen, is het een hulp om vaker in de dag tot Christus in ons te bidden, als het ware in onze ziel en in ons lichaam te bidden, want ons lichaam is de kerk, de tempel van God, omdat God, het leven en de genezing, in ons woont. Als we in het leven van alledag stap voor stap onze eigen gedachten vervullen, door zelf te doen waarvoor wij bidden, dan reinigen wij onze kerk, de tempel van God en herstellen zo de orde in ons.

Wie met de hulp van de Christus Gods zijn tempelreiniging aanwendt, verkrijgt een sterk geloof, vertrouwen en een gevoel dichter bij God te zijn. Deze bewustheid is tevens innerlijke zekerheid.

De omkering van het gebod uit de Bergrede van Jezus: wat jij wilt, dat anderen voor jou doen, doe jij dat eerst voor hen, zou in de woorden gevat kunnen worden: wat jij niet wilt, dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet ... Zou de christenheid zo denken en handelen zoals Jezus het ons in de Gods- en naastenliefde gebood, dan zou er een volk van vrijheid en vrede zijn en welvaart voor allen.

De boodschap van de waarheid
Hulp voor zieken en lijdenden

Deze en verdere brochures uit de reeks
De boodschap van de waarheid
kun je gratis bestellen. (Binnenkort in het Nederlands)

 

Geloofsgenezing -
de algehele genezing

Deze uittreksels
werden uit het boek van Gabriële genomen.

Te bestellen bij
Verlag DAS WORT

Ook als luisterboek verkrijgbaar (In het Duits) (3 CDs)

Informatie over
het oerchristelijke genezen:

Het wereldwijde GEBEDS- en GELOOFSGENEZINGSCENTRUM van JEZUS, de CHRISTUS
in Universeel Leven

www.oerchristelijk-genezen.nl

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum