U bent hier: Startbladzijde > Wij over ons > De boodschap der waarheid > Troost in nood en leed

Troost in nood en leed


De boodschap der waarheid


Woorden van de hemelse Vader aan Zijn mensenkinderen en Christuswoorden

Mijn zonen en dochters! Hebben jullie je bewustzijn voortdurend bij Mij, de kosmische Geest, dan zullen de nog bestaande schaduwen verdwijnen, die jullie gemoed omwolken en die jullie vaak zonder bescherming aan de duisternis uitleveren.

Om het bewustzijn, jullie bewustzijn, voortdurend bij Mij te hebben, dienen jullie alles wat is, aan te nemen. In aannemen ligt grootheid.

Zo gauw de mens zijn moeilijkheden accepteert, versterkt hij Mij, de positieve kracht. Ik, het leven, word dan ook in jullie zorgen en problemen actief om het positieve leven, geluk, gezondheid en welbevinden tevoorschijn te laten komen.

De acceptatie en de bevestiging van alle gebeurtenissen, lotgevallen en dingen brengt innerlijke standvastigheid.

Neem alles dankbaar aan.
Dan zullen blijdschap en liefde bij je blijven. Neem je zorgen, problemen en leed dankbaar aan, dan zullen ze van je wijken.

In de dank ligt kracht. Juist danken is positief leven. Wie positief voelt, denkt en spreekt, die leeft, die dankt voortdurend. Hem dienen dan de positieve krachten van het heelal. Zij bewerken in de mens blijdschap, liefde, harmonie, vertrouwen en vrede.
Zorgen, problemen en moeilijkheden wijken van hem, omdat in juist danken geen plaats meer is voor het leed en de zorgen van deze wereld.

In de dank ligt grootheid.
Juist danken draagt in zich het vertrouwen in God, dat Hij, de eeuwige wet, alles ten goede leidt.
In de dank liggen ook geborgenheid en nabijheid tot God. Geborgenheid en nabijheid tot God bewerkstelligen weer vrede.

Wie vredelievend is, is ook liefdevol, hij is onbaatzuchtig.
Gods Geest groeit dan vanuit het innerlijk van de mens naar buiten. Als een roos verspreidt de van God vervulde mens de heilige geur van het eeuwige Ik Ben.

In de dank liggen hoop, troost en vertrouwen.
Beseft, Mijn kinderen, dat in alles ook de positieve kracht is, ook als het lijkt, alsof alles slechts negatief zou zijn, alles alleen maar tegenstrijdig.

Het tegenstrijdige kan niet alleen bestaan.
In al het negatieve is ook de positieve kracht, de actieve levenskern. De onbelastbare kracht, God, wil bewust actief worden in ziel en mens.

Wie in Mij leeft, zal de optredende moeilijkheden tijdig herkennen en door de kracht van Mijn leven ook overwinnen. Wie dus de moeilijkheden niet tijdig herkent, zal er steeds opnieuw over nadenken en erover praten. Op deze wijze worden moeilijkheden vaak problemen, die jaren of tientallen jaren lang niet worden overwonnen.

Als de mens zijn fouten en zwakheden aan Mij wil overgeven, kunnen ze helemaal of gedeeltelijk getransformeerd worden.

Als je Mij ook in je ziekte erkent, in je nood, in je zorgen en problemen en als je Mij in alles aanneemt, Mij, het positieve deel in hetgeen jij tegenstrijdig noemt, dan zal de positieve kracht, Ik, het almachtige leven, het tegenstrijdige opnemen en in positief leven veranderen.

In elke situatie, ook al is deze nog zo onaangenaam en negatief, werkt de positieve kracht, Mijn Ik Ben. Wie Mij, het centrale licht, ook in het tegenstrijdige kan aanspreken, is de overwinnaar van alle levenssituaties en een meester van zijn noodlot.

Geef alles, wat je inziet, wat je bedrukt, waar je constant over nadenkt, aan Mij – en word vrij, opdat in je ziel de bestaande oorzaken worden verminderd of opgeheven, voordat ze tot uitwerking komen.

In al het tegenstrijdige is ook de positieve kracht.

Wie zichzelf op het juiste moment kan erkennen en aanspreken, staat boven de tegenstrijdige gebeurtenissen en dingen, die zich telkens weer in het materiële gebied voordoen. Menige situatie zou spontaan bedwongen kunnen worden, als je je direct tot Mij bekent, door in je innerlijk te gaan, waar Ik, het centrale licht, woon.

Laat het innerlijke licht dus bewust stralen! Acht en waardeer de innerlijke kracht en blijf constant met Mij, de kosmische kracht, in verbinding ... door voortdurend invoelen in het goddelijke leven.

Leef in jezelf en je leeft rechtvaardig in de wereld. Dan rust je in God, in het ware leven en God, het leven, werkt door jou.

Je kunt alleen dicht bij je naaste zijn en hem dienen, als je Mij bewust nabij bent, Mij, die allen dient.

Mensen, die zich door gevoelens en gedachten wederom aan mensen binden, zijn gebonden aan hun wil.
Mensen, die zich binden aan have en goed, zijn gebonden aan hun wil.
Mensen, die zich afstemmen op mensen, op hun voorstellingen en wensen, deze bevestigen en ernaar leven, zijn aan hun wil gebonden en onvrij. Zij zijn dus onvrij, als ze doen wat anderen willen.

Het kindschap in God, onze Vader, houdt de vrije wil in. Wie in God vrij geworden is, wie bewust in het kindschap leeft, leeft in vrijheid en eenheid met al het Zijn.

Het is in Mijn wet gegrondvest, dat Mijn kinderen niet alleen en eenzaam hoeven te zijn. Leef je echter in innerlijke en uiterlijke eenzaamheid, dan moet je je afvragen: wat of wie ben je nog, dat je niet aantrekkelijk werkt, dat je zo lang alleen, eenzaam en op jezelf aangewezen bent?

Mijn kind, oefen je in redelijkheid: word begripvol ten opzichte van je naaste, milddadig en zachtmoedig!

De kracht om jezelf te onderzoeken is je gegeven, opdat je al deze aspecten ontwikkelt en zo de weg vindt tot Mijn volmaakte liefde, die jouw wezen is.

Treed op tegen je zelfmedelijden! Bestrijd het. Want zelfmedelijden trekt je in het dal van tranen en moedeloosheid.

Iedereen moge zichzelf onderzoeken, waar hij staat! Kijk eens in een spiegel, bekijk je glimlach. Observeer je lichaamsritme. Luister naar de melodie van je woorden.
En let op je gedachtewereld: wie in gedachten met zichzelf bezig is, is nog omwolkt door zijn lagere ik. Daar dekt hij Mijn licht mee af.
Als je jezelf beter wilt leren kennen, luister dan naar je eigen woorden, wat en hoe je spreekt. Je woorden en spreken laten zien, wie je bent.
Jijzelf toont je omgeving, of de Geest, Ik, het leven, door jou straalt of dat je lagere ik zich nog op de voorgrond plaatst.

Wie de innerlijke vrede gevonden heeft, begint automatisch te stralen. Mensen, die automatisch beginnen te stralen zullen, zoals Ik openbaarde, nooit alleen en eenzaam zijn.

Waarom legt de mens zijn moeilijkheden en problemen aan Mijn voeten en haalt ze in gedachten weer terug?
Hij haalt ze weer terug, omdat hij Mij niet vertrouwt en zijn ik wil behouden, om eventueel zijn troef in deze wereld uit te spelen. Hij wil zijn moeilijkheden en problemen, ook zijn ziekten nog voor menig doel benutten. Of hij wil medelijden opwekken en daarmee zijn naaste onder druk zetten of er zich op voor laten staan.
Deze en andere aspecten van het menselijke ik veroorzaken, dat de moeilijkheden, problemen en ziekten worden versterkt en niet minder worden, omdat elke gedachte, die daaraan besteed wordt, energie is en de moeilijkheden en problemen nieuwe voeding geeft.

Wie in liefde verbonden is met zijn naaste, zal nooit eenzaam zijn. Mensen van dezelfde gezindheid zullen de weg tot jou vinden en met jou zijn. Zij zullen om je heen zijn en in liefde met je leven en alles dragen, wat te dragen is, op basis van de wet van oorzaak en gevolg.

Wens je naaste het beste, liefste en mooiste. Dan zul je mettertijd automatisch beginnen te stralen.

Zie, de gemeenschappelijkheid van gelijkgezinde, onbaatzuchtige mensen is de eenheid in Mijn Geest, de wet van de dragende liefde.


Wie onbaatzuchtig liefheeft, heeft weer onbaatzuchtig liefhebbenden om zich heen, want het gelijke trekt altijd weer het gelijke aan. Zoals jij liefhebt en geeft, zo wordt jou gegeven.

Mensen van de Geest bevinden zich niet in verwachtingshouding.

Wie in en met de materie leeft, wacht erop, dat van buiten af het licht naar hem toe komt, om hem op te monteren en te sterken. De uiterlijke sterking is slechts aan tijd gebonden en niet duurzaam.
Wie aangewezen is op het uiterlijke, op goede, liefdevolle woorden, op een glimlach van zijn naaste, is in verwachtingshouding. Wie in verwachtingshouding is, heeft steeds meer wensen. Hij wordt steeds afhankelijker van zijn naaste en verwacht van hem, dat hij geeft.
Zo’n mens verlangt steeds meer van zijn naaste een goed woord te krijgen, gevleid te worden en dergelijke. Zo plaatst de geestelijk arme zich weer boven geestelijk armen.

Wat de mens wil behouden zal hij verliezen. Wat hij inzet voor het gemeenschappelijk welzijn, zal hij behouden en er nog meer bijkrijgen.

Als de mens nu rijk is, kan hij in een volgend leven arm zijn. Het komt op de mens aan, hoe hij zijn aardse rijkdom inzet. Trekt hij deze naar zich toe, dan zal hij hem verliezen. Is hij bereid, hem in te zetten voor het algemeen welzijn, dan zal hij zowel innerlijk als in het uiterlijke rijk blijven.

Wees verstandig en tolerant!
Heb begrip en meegevoel ten opzichte van je naaste!
Dan zul je onbaatzuchtig en nooit eenzaam en alleen zijn.

Wees je bewust van Mijn aanwezigheid! Ik Ben de kracht.

Wie het hoogste bewustzijn, God, wil bereiken, moet alle bewustzijnsaspecten in zichzelf, in zijn ziel, ontsluiten. Hij mag ze niet alleen erkennen, maar moet deze leven, dat betekent in het dagelijks leven vervullen.

Mijn onbaatzuchtige liefde is de kracht in jou. De kracht des levens is je wezen. Word je van je afkomst, je wezen bewust!

De onbaatzuchtige liefde is de onverbrekelijke band tussen Vader en kind.

De onbaatzuchtige liefde is de oerkracht, waar jij uit bent voortgekomen en waarnaar je weer zult teruggaan door Christus, Mijn zoon, je Verlosser.

Wordt bewuste zonen en dochters van God! ... Wie Mij heeft op- en aangenomen en in de oerwet leeft, leeft waarachtig, leeft bewust, leeft de ware existentie van zijn wezen, de Goddelijkheid.
God is, en jullie zijn het licht uit Zijn licht en de kracht uit Zijn kracht. Ik Ben het licht in jullie en jullie moeten met Mij het licht van de Vader in deze wereld dragen.

Ik leef met jullie. O geeft Mij dagelijks meer de mogelijkheid door jullie te leven.

De bron stroomt voortdurend. Zij is altijd alomtegenwoordig.Zij verlevendigt en voedt jullie. Zij verfrist en geeft jullie kracht, opdat ook jullie kunnen geven.

Doet moeite in alles het goede te zien, dan kunnen jullie waarlijk dienen.

Mijn licht straalt in jullie.
Het wil door jullie ver uitstralen en veel mensen doorgloeien, die de weg van vrede en liefde willen gaan, mensen, die bereid zijn om alle wezens en mensen Mijn licht te  brengen, opdat het op aarde worde zoals in de hemel.

De mens krijgt steeds opnieuw tijd om na te denken. Noodlottige gebeurtenissen en dergelijke zijn de vermaners, opdat de mens tot nadenken wordt aangezet.
Benut de tijd!

De boodschap der waarheid
Troost in nood en leed

Deze en andere brochures uit de reeks
De boodschap der waarheid
kun je gratis bestellen. (Binnenkort in het Nederlands)

 

Du bist nicht verlassen (Je bent niet verlaten)
Gott ist Dir nahe in Wort und Tat (God is je nabij in woord en daad)

De keuze van de teksten stammen uit dit boek. (Niet in het Nederlands)
Te bestellen bij Verlag DAS WORT

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum