U bent hier: Startbladzijde > Wij over ons > Oerchristelijk denken
en leven

Oerchristelijk denken en leven


Een boodschap uit de eeuwige wet
van liefde en leven


Oerchristenen van tegenwoordig zijn geen fanatici en geen verheven tijdgenoten. Oerchristenen van vandaag staan met beide benen op de grond. Hun gezindheid is echter hemelwaarts gericht. Het kenmerk van oerchristelijk leven: oerchristenen stellen geen aanspraak op absoluutheid. Oerchristenen zijn, net als veel mensen, nog onvolmaakt, dus nog kleinere en grotere zondaars. Wat hen echter onderscheidt, is, dat zij eerst hun aandeel in fouten en overtredingen tegen de wet van God, de liefde en het leven, bij zichzelf zoeken en met de hulp van de Christus Gods ook vinden, om dan het niet zo goede met Christus‘ hulp te bereinigen en dit niet meer te doen. Op deze manier worden zij onder andere steeds meer met het innerlijk, de Godsvonk in de naaste, een.

Het hemelwaartsstreven van de oerchristenen bestaat hierin, dat zij zich naar de geboden van God richten en naar de Bergrede van Jesus, de Christus – waarin ook het onzevader besloten is -, die ons oerchristenen in de volgende woorden van Jezus een betekenisvolle opgave geeft:
 „Wie Mijn woorden hoort en ernaar handelt, is een verstandig man, die zijn huis op een rots bouwde.“
Jezus sprak dus van het d o e n van Zijn leer, die Hij ook als de Christus Gods de mensen opnieuw openbaarde en openbaart, en dat in onze tijd door het profetische woord door Gabriële.

Voor oerchristenen geldt de Gods- en naastenliefde, het leven van eenheid, die dier, plant en steen, alle levensvormen op de hele aarde en in de hele oneindigheid omvat. Oerchristenen streven ernaar, de eenheid met het innerlijke wezen van hun naaste te handhaven, ongeacht hoe deze denkt en zich gedraagt. Zij zijn geen schijnheiligen; zij spreken aan wat gezegd moet worden. Zij strijden niet als het erom gaat, wie gelijk heeft.

Oerchristenen laten iedereen vrij in zijn denken en handelen, nemen deze vrijheid echter ook voor zichzelf in aanspraak. Zij houden zich aan het gebod de keizer te geven, wat deze toekomt en God te geven wat God toekomt. Dus geven zij „wat de keizer toekomt“, betalen belasting enzovoort. Omdat oerchristenen mensen zijn, die de wetten van de keizer in acht nemen, gaan zij, indien noodzakelijk, ook naar de keizer om voor het gerecht gerechtigheid te verkrijgen.

Voor oerchristenen van de huidige tijd is de oerchristelijke daad het belangrijke basisprincipe van hun denken en leven. Zij geven opheldering, als het gaat om het misbruiken van de naam van Jezus, de Christus, Die zij navolgen. In hun Christusbedrijven bouwen zij op de uitspraak:: „Beoefen altijd trouw en rechtschapenheid“ of „Wat jij niet wilt, dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet“. 
Oerchristenen werken en leven met elkaar in gemeenschappen; het zijn alleenstaande mensen, evenals intacte partnerschappen en huwelijken. Oerchristenen in de Christusbedrijven werken voornamelijk voor de opbouw van het vreedzame land en voor het weer goed maken aan natuur en dieren.

Oerchristenen bidden tot de Eeuwige, tot God, ons aller Vader en tot Christus, de Verlosser van alle zielen en mensen, die in elke ziel als licht, kracht, liefde en leven woont. Zij geloven in de enige Vader van alle mensen en wezens, de eeuwige Vader in het hemelse rijk.
Het onzevader is het daadwoord van Jezus, de Christus. Het leert ons: „... Die in de hemel is“.Oerchristenen heiligen de eeuwige Vader in de hemel. Zij heiligen Zijn naam, door moeite te doen om Zijn wil te erkennen en te doen. Het onzevader leert verder:„Ons rijk komt en Jouw wil geschiedt.“
„Ons rijk“ betekent: alle reine wezens, alle kinderen van God – waartoe ook het innerlijke wezen van ieder mens behoort – zijn als kinderen van de eeuwige Vader deelgenoot van het rijk Gods. Als wij mensen stap voor stap Zijn wil vervullen, groeien we in het rijk Gods en zullen na ons fysieke sterven weer naar huis, naar het eeuwige vaderland terugkeren.
Oerchristenen bidden ook, dat het rijk Gods komt en Zijn wil geschiedt.

In veel Godsopenbaringen voor onze tijd openbaarde Jezus, de Christus, inhoudelijk: mensen, die het onzevader serieus nemen en de eenheid met het innerlijk van de medemens, maar ook de eenheid met de dieren, de hele moeder aarde, nastreven, zouden met de stapsgewijze vervulling van het onzevader moeten beginnen, dat sinds veel eeuwen werd gebeden en dat een daadgebed is. Wie Gods wil actief laat worden, houdt vrede en zal – zo sprak de Godsgeest in het profetische woord door Gabriële – een land verwerven, waarop vrede zichtbaar en merkbaar wordt: een rijk van eenheid en vrede, de geleefde Bergrede.

Dat gebeurde en geschiedt. Oerchristenen hebben – met ondersteuning van natuurvriendelijke medemensen een klein, vredelievend land verworven en dit met vlijtige arbeid gestalte gegeven en opgebouwd. Dit stukje land groeit en gedijt. De mensen op dit land streven ernaar om in ieder opzicht vreedzaam te denken en te leven.

Inmiddels bevinden zich op dit vreedzame land veel geredde dieren in vrede en vrijheid. Oerchristenen op dit vreedzame land houden niet alleen van de dieren, die zij verzorgen en hun leven in stand houden – oerchristenen achten en waarderen ook de planten, de struiken en de bomen; ja, zij zijn begonnen moeder aarde lief te hebben, die de mensen het leven schenkt. Omdat oerchristenen de dieren van velden en bossen, de dieren op en in de aarde, in de lucht en in de wateren liefhebben, plantten en planten zij op een tot een steppe geworden, woest land, boomeilanden, struiken, bomen en planten voor de dierenwereld. Zij doen hun best voor het leven der eenheid. Zo groeit een klein land van vrede, een klein rijk van liefde, van leven en eenheid. Het is het kleine begin van een vreedzaam land, want zoals het in de hemel is, kan het ook op aarde zijn – ook nog in de driedimensionale wereld: vrede.

Het woord „vrede“ herinnert menige bezoeker van het vreedzame land aan Bethlehem. Velen noemen het daarom ook „Nieuw-Bethlehemland“. Iedere eerlijke hartebezoeker is welkom om zelf te bespeuren: hier heerst vrede.

 

Oerchristenen kapselen zich niet af. Wat zij zelf aan positiefs ervaren en aan zichzelf beleven, dragen zij ook de wereld in naar hun medebroeders en medezusters. Via talloze radio- und en televisiekanalen wordt de Godsboodschap verspreid, het goddelijke openbaringswoord, het woord van de Christus Gods door Gabriële, in de hele wereld. Geestelijke scholingen en gespreksronden verdiepen Zijn leer, geven hulp en aanwijzingen voor de omzetting in het dagelijkse leven. Steeds meer mensen, oerchristenen over de hele wereld, beleven de levende Christus in de oerbasis van hun ziel en geven de Godsboodschap door.

Oerchristenen zijn wegwijzend wat betreft de liefde en het leven:

Christus in ons.

Christus is de liefde.
Christus is het leven.

Christus is eenheid, vrijheid
en broederlijkheid.

Christus met ons. Christus door ons
in de Nieuwe Tijd.

Christus, het leven op het kleine
rijk van vrede.

Christus is de liefde, het leven
en de eenheid.

Oerchristenen houden van het leven,
Christus, in alle mensen, dieren,
planten en mineralen
Christus in, op en boven de aarde.

Christus, de kosmische wet, de liefde en
het leven! Oerchristenen voor Christus!
Oerchristenen in Zijn wil! –
Dat is het oerchristendom van nu.

Oerchristenen in Zijn Geest

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum