U bent hier: Startbladzijde > Wij over ons > Universeel Leven

Wat is Universeel Leven?Universeel Leven betekent leven in de Geest Gods – de innerlijke religie

Tevens is het de naam van een geloofsgemeenschap, die aansluit aan het oerchristendom, een innerlijk christendom, zoals Jezus van Nazareth het ons leerde, zonder kerkelijke dogma’s en rituelen. God is de alomtegenwoordige, universele Geest, wiens machtige schepperskracht in alle levensvormen is. God is tevens onze liefhebbende Vader en Christus ons aller Verlosser.

Richtsnoer voor een oerchristelijk leven zijn de Tien Geboden van God en de Bergrede van Jezus van Nazareth, die wij – in tegenstelling tot de kerken – niet voor een utopie, maar voor een practische handleiding voor ons dagelijkse leven houden. Oerchristenen streven er dus wereldwijd naar, de grote wijsheidsleraar, Jezus, de Christus, na te volgen. Jezus leerde ons reeds 2000 jaar geleden, dat het rijk Gods inwendig in ons is; daarom gaan oerchristenen in hun innerlijk tot God. Ieder mens is dus zelf de tempel van God, God is voor ieder persoonlijk heel nabij, in zichzelf, te vinden.

De mensheid leeft in een grote tijdsomwenteling

De oerchristenen in Universeel Leven zijn ervan overtuigd, dat wij in een grote tijdsomwenteling leven, waarin God opnieuw door profetenmond tot de mensheid spreekt en de Christus-Gods-Geest de leer van Jezus van Nazareth vernieuwt en verdiept – volgens Zijn aankondiging: "Veel heb Ik jullie nog te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet dragen. Wanneer echter de Geest der waarheid zal komen, zal Hij jullie in de gehele waarheid leiden." (Joh. 16,12)

God sprak en spreekt tot de mensen

De Geest Gods heeft niet de stem van de mensen. Daarom nam Hij een mens, die Hij tot Zijn profetes opleidde, die de lichttaal van de Geest in zich kan opnemen en in menselijke woorden kan vertalen. Zoals God door de grote profeten van het Oude Testament en door de grootste profeet aller tijden, Jezus, de Christus, sprak, zo spreekt de Geest der waarheid al meer dan 30 jaar door Gabriële, de profetes en verkondigster van God voor onze tijd.

Universeel Leven is een wereldwijde geloofsgemeenschap

Zo groeide door Gabriële’s onvermoeibare inzet het werk van Jezus, de Christus, binnen korte tijd tot een wereldwijd werk van Gods- en naastenliefde, een charismatisch waarmerk, Universeel Leven. Nu is Universeel Leven een wereldwijde geloofgemeenschap met oerchristelijke groepen over de hele aarde, waardoor Godzoekende mensen het woord Gods door bijeenkomsten, in boeken, op geluidsdragers, alsook via radio en tv leren kennen.

De Godsprofetie voor onze tijd

De Godsprofetie van de huidige tijd bevat verklaringen over het ontstaan van de wereld en de toekomst van de mensheid. Zij onderwijst de Bergrede, de Innerlijke Weg tot God, waarop iedereen in de dagelijkse omgang met zijn medemensen zichzelf kan herkennen en zijn fouten kan overwinnen. Het gaat om de geleefde Bergrede waardoor de mens de eenwording met God toestreeft. Uit de Godsopenbaringen door Gabriële blijkt, dat de ziel van de mens al vóór zijn geboorte existeerde en meerdere malen op aarde incarneerde, om zich te louteren. Het aardse bestaan is gekenmerkt door de wet van zaad en oogst, die ook Jezus van Nazareth onderwees en dat wil zeggen, dat alles, wat wij medemensen, dieren en planten aandoen, weer op ons terugkomt – door ongeluk, ziekte en gebreken, hetzij wij bereinigen de zondige oorzaken van deze gevolgen, door onze fouten in te zien, te berouwen, om vergeving te vragen, zelf te vergeven en de oude zonde niet meer te doen.

Veel hierover staat nog in de traditionele bijbel, terwijl veel in de loop van 2000 jaar – deels bij vergissing, deels door bewuste vervalsing – verloren ging en door de kerkelijke dogma’s werd verdrongen of achtergehouden. Deze vervalsingen en weglatingen heeft de Christus-Gods-Geest door het profetische woord gecorrigeerd. Hij wijst erop, dat de roomse kerk met haar dogma’s, rituelen en hiërarchieën niets te maken heeft met de leer van de Nazarener. Ook het Godsbeeld van katholieke en lutherse theologen wordt gecorrigeerd. Hun leer van de eeuwige verdoemenis of predestinatie zijn heidense trekken van een toornige God en hebben met de liefhebbende Vader-God, waarover Jezus van Nazareth sprak, niets te maken.

Deze gaf al Zijn kinderen door de verlossersdaad de kracht, naar hun eeuwige vaderland terug te keren, die zij in het verloop van het valgebeuren hebben verlaten. Oorspronkelijk reine geestwezens wilden zijn als God en verwijderden zich daarmee van de oerbron van al het Zijn, wat leidde tot het ontstaan van de materiële wereld. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, incarneerde de eerstgeschouwde zoon van God, Christus, in Jezus van Nazareth. Hij kwam niet om als "offerlam" voor de "verzoening Gods" te sterven, maar om de mensen door Zijn voorbeeld en Zijn leer tot ommekeer te bewegen en Zijn rijk van vrede te stichten. Toen de mensen Hem afwezen, ging Hij in de dood en schonk vanuit Golgotha aan alle zielen en mensen de verlosserskracht, die hen in staat stelt, Hem na te volgen en zich van hun zonden te bevrijden.

De geestelijke wederkomst van de Christus-Gods

In de goddelijke boodschappen uit het heelal door Gabriële kondigt Christus Zijn geestelijke wederkomst aan. De materialistische wereld (niet de aarde) staat dicht bij de ondergang, die met grote catastrofen verbonden zal zijn, zoals het al door Jezus van Nazareth werd voorspeld. In deze tijd, waarin armoede, ellende, terreur, angst en hopeloosheid heersen, roept de Christus-Gods-Geest ieder mens toe: "Redde zich, wie zich wil laten redden, voordat deze wereld vergaat!" In een machtige handreiking biedt God ons nu nog een directe scholingsweg aan: zo kan ieder persoonlijk de grote kans waarnemen, door een doelgerichte aanspreking van het oerlicht in hemzelf en, door de goddelijke wetten in zijn dagelijkse leven consequent toe te passen, nog enkele innerlijke stappen te doen, om geestelijk te groeien, door zijn eigen fouten en zwakheden in te zien, af te leggen en vrede te sluiten met zijn medemensen, met de natuur en de dieren.

God wil, dat Zijn rijk op deze aarde komt

Christenen bidden sinds 2000 jaar het onzevader: "Jouw rijk kome!" Oerchristenen, wier religie de innerlijke religie is, die de vrede verkondigt, streven ernaar, dit verheven gebed van Jezus, de Christus, in de daad om te zetten. De inhoud van dit wonderbare gebed geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor de natuur en de dierenwereld. In het rijk Gods, dat de mensen in het onzevader naar zich toe bidden, heerst eenheid tussen mens, natuur en dieren. Verder heet het in het onzevader: "Jouw wil geschiede!" God wil, dat Zijn wil geschiedt en Zijn rijk op deze aarde komt! Daarom ontstaat nu – door het goddelijke profetische woord – het vredesland, het fundament voor het vredesrijk van Jezus Christus. Daarover bericht de zender Neu Jerusalem für das Friedensreich Jesu Christi.

Oerchristenen rehabiliteren Jezus, de Christus

Oerchristenen zijn vredelievende mensen, die dagelijks hun best doen, vrede te houden en vrede te scheppen, ook vrede met de dieren en de hele natuur. Maar zij zwijgen niet, als het om hun leraar, leider en wegbereider naar het Vaderhuis gaat, om Jezus, de Christus, die ons de Vader van liefde en van vrede leerde en bijbracht. Zij informeren, als met de naam van Christus etikettenzwendel bedreven wordt. Omdat oerchristenen daarover niet zwijgen en de intriges onthullen, die de Heilige Stoel en zijn lutherse aanhangsel door de naam "Jezus" of "Christus" onder het teken van de gekruisigde verborgen willen houden, worden zij door de kerkelijke functionarissen en hun medeplichtigen in de media gediscrimineerd, belasterd en uitgesloten.

Weinig rechtbanken in Duitsland zijn in staat, zonder vooroordeel te beslissen, als het om de bescherming gaat van religieuze minderheden tegen kerkelijke laster.

De weg van de profetes en haar wereldwijde boodschap

Universeel Leven is nu een wereldwijd werk, dat alleen kon ontstaan, doordat Gabriële de weg van elke echte profeet ging, die vervolging, leed en uitsluiting met zich bracht. Bij Gabriële werd de uitspraak van Jezus van Nazareth bewaarheid: zoals zij Mij hebben vervolgd, zo zullen zij ook jullie vervolgen. Maar steeds meer mensen erkennen, dat de Godsgeest door haar spreekt en welk een machtige boodschap door haar weerklinkt – zoals bijv. in twee grote Christusopenbaringen:

"Ik Ben Christus, de zoon van de levende God. Mijn heilige woord, het woord van de hemelen, klinkt door profetenmond. Ik, Christus, Ben niet meer in het aardse kleed, dus niet meer in het lichaam. Daarom spreek Ik niet meer met de stem van de mensen – Ik heb jullie taal niet meer. Daarom nam Ik een mens, bereidde hem voor op Mijn lichtwoord, zodat hij Mijn stem kon vernemen en aan jullie kan doorgeven in de moedertaal van Mijn instrument."

(In de reeks van het goddelijk profetische genezen op 06.02.1994)

"O erkent, en ervaart het in jullie harten: Ik breng jullie niet naar een mens. Ik breng jullie ook niet naar Mijn instrument, naar Mijn profetes – Ik leid jullie naar jullie innerlijk, naar Mij, de Christus Gods, naar de kern van jullie ziel, naar het leven, dat Ik Ben."

(In de reeks van het goddelijk profetische genezen op 13.08.1995)

 

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum