U bent hier: Startbladzijde > Wij over ons > Woorden des levens

Oerchristen zijn betekent: vrij zijn in ChristusOerchristen zijn betekent: vrij zijn in Christus

De Kosmische Levensschool wordt elke zondag via talrijke radiostations live uitgezonden. Op zondag 19.08.01, bereikte ons gedurende de zending de volgende vraag van een luisteraarster:

"Ik ben atheïst en heb toevallig uw programma gehoord. Ik heb veel met christenen te doen gehad en was blij, dat ik atheïst ben, want wat deze christenen doen, heeft niets te maken met de leer van hun bijbel. Is dat bij de oerchristenen ook zo?"

Gabriële, de profetes en verkondigster van God, antwoordde op deze vraag:

Wij moeten ons de vraag stellen: leven de zogenaamde christenen volgens de christelijke leer, volgens de leer, die Jezus, de Christus, ons heeft gebracht?

De centrale christelijke leer van Jezus, de Christus, is de Bergrede. Zij is de basis van het christendom. Jezus leerde ons de geboden van God, die God ons door Mozes gaf. Jezus bracht ons de Bergrede. De geboden van God en Zijn Bergrede waren Zijn leven. Jezus sprak: volgt Mij na! In deze drie woorden "volgt Mij na", ligt uiteindelijk de basis van het christendom: de Bergrede stapsgewijs vervullen, om te groeien in de wetmatigheden van het kosmische leven. Jezus, de Christus, stichtte geen kerkelijke instituties en leerde ons ook geen tradities. De kerkelijke instituties, of we ze nu bijv. katholiek, luthers of anders noemen, zijn eigenlijk niet christelijk, ofschoon de mensen, die tenslotte institutionele kerkbetalers zijn, zich christelijk noemen. De katholieke leer en de lutherse leer spreken van Christus, maar juist de katholieke leer, ook de lutherse leer wijzen uiteindelijk de Bergrede af en noemen haar een utopie, die in een andere wereld thuishoort.

Over de leer van Jezus wordt mooi gepraat. Men spreekt van de evangelische leer van Lucas, Mattheus enz. men onderwijst wat Paulus zei. Ja, kan men eigenlijk de Paulusbrieven als waar aannemen, of weet men, wat in de Lucas- en Mattheus-evangeliën de waarheid is, als men de basis van het christendom niet leeft – de Bergrede en uiteindelijk ook de geboden van God, die Jezus ons ook leerde en voorleefde? De katholieke, lutherse en andere instituties maakten en maken een listige omlijsting om de uitspraken van Jezus. Of die kloppen of niet, kan slechts ieder persoonlijk toetsen, die de basis accepteert en ernaar leeft – het is altijd weer de Bergrede en het zijn de Tien Geboden van God.

De kerken zeggen, de Bergrede hoort in een andere wereld thuis. – Hoe komt dan een andere wereld tot stand? Toch alleen maar door het stapsgewijze leven volgens de Bergrede van Jezus en de Tien Geboden. Dus kan men institutionele christenen, die gewoon alleen op de kerk bouwen, niet onvoorwaardelijk christelijk noemen. Zij zijn katholiek, zij zijn luthers enz. enz. – maar zij zijn niet christelijk. De kerken doen veel concessies aan de mensen. Dat heeft Jezus niet gedaan. Jezus zei: volgt Mij na! Hij zei: voor of tegen Mij, daartussen is er niets! – Het "ertussen" maakt de mensen onchristelijk.

De kerken zeggen: wij zijn allemaal zondaars, ieder mens is een zondaar. – Wat heeft dat te maken met wat Jezus inhoudelijk zei: jullie zullen volmaakt zijn, zoals Mijn Vader in de hemel volmaakt is. Of: de mens is het evenbeeld van God. – Dan kan men toch niet zeggen, dat de mens een zondaar is. De mens is zondig, maar hij is, over het algemeen gesproken, geen zondaar. Ik maak een verschil tussen "zondaar" en "zondig".

Ieder mens zondigt, maar als hij de basis van het christendom neemt, de Bergrede, en zijn gedrag meet aan de Bergrede en aan de geboden van God, dan ziet hij in, dat hij gezondigd heeft. En als hij stapsgewijs Jezus, de Christus, navolgt, zal hij zijn zonde, zijn zondigheid, berouwen, bereinigen en niet meer doen en zich zodoende concentreren op de Bergrede en op de geboden van God, om de weg naar het leven te vinden, dat nu eenmaal het evenbeeld van God behoort te zijn: liefde, goedheid, zachtmoedigheid – de essentie van de Bergrede.

Onze zuster, die zich een atheïst noemt, scheert de christenen nu over één kam. Dat zouden we niet moeten doen. We zouden moeten zeggen: christen zijn betekent: stap voor stap de Bergrede vervullen, opdat werkelijk een andere wereld ontstaat, namelijk de wereld van Jezus, de Christus, eenheid, vrijheid, broederlijkheid, de liefde Gods en Zijn gerechtigheid.

Ik kan hier alleen voor mezelf spreken. Ik ben niet tegen katholiek, tegen luthers of hoe de instituties zich ook noemen, als ze zich katholiek, luthers enz. enz. noemen; met christen zijn heeft dat echter niets te maken – ook wanneer men enkele aspecten van het leven van Jezus, de Christus, met rituelen, dogma’s, ceremoniën en kerkelijke geloofspunten en geloofsleer vermengt. Dat is gemengd goed, dat tussen "voor God" en "tegen God" wordt geschoven. En daaruit ontstaat dan het zogenaamde christendom – dat ieder zogenaamde kerkelijke christen doet, wat hij wil.

En hoe is het met de oerchristenen? Het oerchristendom is gebaseerd op de leer van Jezus. Het is gebaseerd op de Bergrede van Jezus en op de geboden van God, die de Eeuwige door Mozes aan de mensen gaf. Oerchristen zijn betekent vrij te zijn in Christus en alleen Jezus, de Christus, na te volgen, door naar de basis te kijken, die wederom de Bergrede en de geboden van God zijn. En wie dagelijks en zodoende stap voor stap daarnaar leeft, wie dus hetgeen hij als zonde erkent, met de hulp van de Christus Gods, de Geest, die in ieder van ons leeft, berouwt, bereinigt en niet meer doet en zich houdt aan de basis van het christendom, is een oerchristen. Wie echter slechts over de geboden van God en over de Bergrede spreekt en op anderen neerkijkt, is geen oerchristen. Wie zijn aardse bestaan niet tot een leven in Christus maakt, is geen oerchristen. Wie op anderen wijst en zegt: "Jij bent schuldig", ziet zijn zondigheid niet in, zijn zonde en zal deze ook niet berouwen – dat is geen oerchristen.

Oerchristen betekent, de fundamenten van het leven, de Bergrede, stap voor stap te vervullen. Zijn zonden – iedereen begaat de ene keer meer, de andere keer minder, een zonde, berouwt en bereinigt hij met de hulp van de Geest, die uit de Bergrede straalt. Daaruit ontwikkelt zich een alomvattend bewustzijn, een bewustzijn, dat in de mens schouwt, een bewustzijn, dat voor de natuur, voor de dieren is, een bewustzijn, dat leven betekent en dat het kosmische Zijn begrijpt. De ware oerchristen heeft een lichaam, hij is mens – maar hij is niet het menselijke. Hij laat de Geest van de Bergrede door zich werken en praat niet alleen over de leer. – Dat is oerchristendom. Al het andere is schijn en uiteindelijk een bespotting van God en een bespotting van Jezus, de Christus.

Waarom komt het oerchristendom steeds opnieuw op? Omdat het de centrale leer van Jezus, de Christus, is: het is de Bergrede, waar de eerste christenen op bouwden – totdat de hoogdravenden, de zogenaamde hooggeplaatsten, kwamen en alles veranderden. Maar telkens opnieuw komt het oerchristendom en dat betekent: bouwt niet op mensen! Bouwt op het centrale leven van Jezus, de Christus, op de Bergrede en de geboden van God! Weest voor de naaste en niet tegen hem! Zo zijn jullie voor Christus.

De fouten resp. de zonden van de naaste zijn nu eenmaal de zonden van de naaste, die hij te bereinigen heeft. Als hij hulp nodig heeft, wordt hij geholpen. Dat is oerchristendom, dat is vrijheid en dat is het centrale leven, dat ons Jezus, de Christus, leerde, waarnaar Hij leefde, dat Jezus, de Christus, personifieerde. En Zijn leer luidt: volgt Mij na en geen mens! Maakt uit Mijn leer geen instituties! Vermengt Mijn eenvoudige leer niet! – De basis zijn de Bergrede en de Tien Geboden. Al het andere is een mixtuur en mag niet in verbinding worden gebracht met Christus. En wie dat doet, verzondigt zich tegen God, tegen Jezus, de Christus, en Zijn leer.

Misschien helpt dit onze zuster, die atheïst is. Misschien helpt het haar, dat zij niet elke christen over één kam scheert met het niet-christen-zijn, maar dat zij sorteert en zegt: wie is christen? Christen is degene, die Hem navolgt, Jezus, de Christus.

Is God veranderlijk?

Men hoort telkens weer, dat God veranderlijk zou zijn.

Nu, lieve broeders en zusters! Als God veranderlijk zou zijn, zouden Zijn wetten onvolmaakt zijn en Hijzelf, God, onze Vader, zou onvolmaakt zijn. Dat zou betekenen, dat God en Zijn heilige wet van de liefde zich zouden oplossen, want al het onvolmaakte zal zich eens oplossen. Het heeft op de duur geen bestand.

Als God nu veranderlijk zou zijn, zouden we ons moeten afvragen: wat is Hij morgen met ons van plan? Wat overmorgen? – Als God echter niet veranderlijk is, dan klopt er iets niet met het zogenaamde Oude Testament en met de boeken van het Nieuwe Testament.

God is liefde. Hij beveelt geen moord te plegen, geen doodslag. Wie tegenwoordig moord en doodslag voorstaat, en zij het op de dieren, is een aanhanger van de priesterkaste van het Oude Testament – en misschien ook van het Nieuwe. Maar God is liefde en Zijn wet is volmaakte liefde. God is leven, God is onveranderlijk, omdat Hij absoluut is.

En wat absoluut is, is nu eenmaal absoluut; het is gisteren, vandaag en morgen steeds weer aanwezigheid, het absolute – en dat is God.

Beste luisteraar! Maak je bewust, wij zijn niet allemaal zondaars. Wij zijn geen geboren zondaars – wij hebben ons tot zondaars gemaakt. Maar wij hebben de verlossing, de kracht van de verlossing van de Christus Gods, in ons, en onze zonden kunnen we met Zijn kracht berouwen, bereinigen en als we het niet meer doen, worden we geleidelijk, heel geleidelijk het evenbeeld van God, onze Vader, over Wie Jezus sprak: »Weest volmaakt, zoals God, jullie Vader in de hemel, volmaakt is«.

Wij hebben de verlossing in ons. Jezus, de Christus, heeft ons aan het kruis de verlossende kracht gebracht. Wij mogen er aanspraak op maken, als wij inzien: hier hebben we weer gezondigd. Doet het! Vraagt, en het wordt jullie gegeven – de hulp tot inzicht van de zonde en ter bereiniging van de zonde wordt gegeven -, dat is de ware navolging van Jezus, de Christus! En alsjeblieft, veralgemeen het christen-zijn niet. Veralgemeen jezelf niet. Jullie zijn kinderen van God en als wij kinderen Gods willen worden, helpt Jezus, de Christus ons, de verlossende kracht in ons. En de basis zijn, zoals gezegd, de Bergrede van Jezus en de Tien Geboden van God.

Er ontstaat een nieuwe wereld, een wereld van vrede. Maar niet door over christen-zijn te praten, maar door stap voor stap te doen, wat Jezus ons leerde. Daaruit ontstaat een nieuwe wereld. Die komt niet gewoon uit de hemel gevallen. Zij komt uit de hemel als een leer en wij mogen haar met de hulp van onze Verlosser omzetten. Want als we het rijk Gods, dat in ons is, tevoorschijn halen, door onze cellen te laten ademen, dan voelen we, dat Jezus, de Christus, de verlossende Geest, in ons werkt. Wij veranderen ons ten positieve, wij doen wat God wil – daaruit ontstaat de Nieuwe Wereld, een wereld van Christus, een wereld van vrede, een wereld van liefde, een wereld van eenheid, een wereld van broederlijkheid, want in de Geest Gods zijn wij allen broeders en zusters.

Dit is slechts een klein uittreksel uit de Kosmische Levensschool, het Treffen van alle Godzoekers, dat elke zondag om 10.00 uur in veel plaatsen van oerchristelijke ontmoeting plaatsvindt.

Heb je interesse? Zou je graag een bijeenkomst live meebeleven? Verdere informatie en plaatsen van bijeenkomst: Treffen van alle Godzoekers


naar de volgende bladzijde

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum