Vi ste ovde: Početna > Mi o sebi > Beseda na Gori

Sledite Me


8. Ne mislite da Sam došao da ukinem zakon i proroke; nisam došao da ukinem, nego da ispunim. Jer zaista vam kažem: dok ne prođe nebo i zemlja, neće nestati ni najmanjeg slovca niti ijedne tačke iz zakona i proroka, dok se sve ne ispuni. No vidi, ovde je jedan veći od Mojsija i On će vam dati viši zakon, potpuni zakon čak, i tom zakonu treba da se povinujete. (Pogl. 25, 8)

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam
i produbljujem reč:

Kao Isus iz Nazareta učio Sam muškarce i žene koji su Me sledili, i sve koji su Me slušali, delovima iz potpunog zakona, iz Apsolutnog zakona. Objašnjavao sam im takođe da Apsolutni zakon ljubavi zrači u Zakon setve i žetve, jer je Duh sveprisutan i deluje i u Zakonu setve i žetve, zakonu pada.

Kroz Mene kao Isusa iz Nazareta, otelotvorenog Hrista, i kroz sve druge prave Božje proroke, Večni je učio i opominjao Svoju decu u nesavršenim ravnima da je zakon pƒda, zakon setve i žetve neprestano aktivan. Ko na vreme ne razmisli i ne preobrati se, moraće da pretrpi svoje uzroke kao posledice. Večni je nastojao i nastoji i u današnje vreme (1989) da Svoju ljudsku decu i sve duše dovede do Svog srca, do zakona večne ljubavi, pre no što ih sustigne žetva - posledice uzroka koje su sami zasadili. Večni ih je dovodio i dovodi ih kroz Mene, Hrista, do samospoznaje. On im je davao i daje im snagu da očiste ono što su prepoznali i što prepoznaju kao greh i grešku.

Hrist, koji Ja Jesam, u Isusu iz Nazareta došao je na Zemlju, u ovaj svet, da bi kao Sin čovečji učio ljude večnom zakonu i da bi ga prvi živeo, kako bi i oni spoznali put do večnog Oca i ispunjavali Njegov zakon - da bi ponovo mogli ući u večna staništa, koja On čuva spremna za svu Svoju decu.

Ljudi koji su Me sledili u vreme dok Sam boravio na Zemlji i koji su ostvarivali večne zakone, bili su Moji istinski sledbenici. U generacijama koje su zatim sledile bilo je onda hrišćanstva i lažnog hrišćanstva: istinskih sledbenika koji su dobrovoljno sledili Mene, Hrista, tako što su se pridržavali zakona Besede na Gori - i lažnih hrišćana, koji su samo govorili o Meni, Hristu, a ipak delali protiv tih zakona. Osim toga, bilo je još i tzv. prinudnog sledbeništva: ono je nastalo od prisilno izvedene hristijanizacije masa od strane crkava.

Shvatite: u večnom zakonu nema prinude: Bog, Večni, svoj Svojoj deci dao je slobodnu volju. Onaj ko se slobodno odluči, taj sa tom slobodnom odlukom ima snagu za ono čemu nas uči pravo hrišćanstvo: za jednakost, slobodu, jedinstvo, bratstvo i pravednost. Sve prinude potiču od zakona setve i žetve, koji se zove još zakon pada. Čoveku je ponuđeno da sam odabere svoj duhovni put. Ja, Hrist, nudio Sam i nudim put do srca Božjeg, ali ne prisiljavam nijedno ljudsko biće da ide tim putem. Onaj ko prisiljava svoje bližnje, taj i sam živi pod prisilom zakona pada i ovaploćuje misao pada.

Neke tzv. hrišćanske konfesije primoravaju svoje vernike na krštenje vodom. Čak se sasvim mala deca, čija slobodna volja još nije razvijena i koja zbog toga ne mogu još sama ni da odlučuju, primoravaju krštenjem vodom na pripadnost jednoj crkvi, podstičući se tako na učestvovanje i  u njenim drugim ritualima.

To je zadiranje u slobodnu volju pojedinca, a istovremeno i nasilna hristijanizacija. To su procesi koji se odvijaju u zakonu pada.

Ljudima koji Mene, Hrista, ne prihvate i ne prime dobrovoljno, iz najdubljeg unutarnjeg uverenja, često je veoma teško da na pravi način shvate i prihvate Deset zapovesti, izvode iz Večnog Zakona, jer su ove potiskivane u drugi plan mnogim banalnostima, dogmatskim formama, ritualima, običajima i kultovima. U konfesijama su ove banalnostima postale glavna stvar; no one nemaju ničeg zajedničkog sa unutarnjim hrišćanstvom, sa Unutarnjom religijom, već delom potiču neposredno iz vremena mnogoboštva i idolopoklonstva i time iz područja ravni pada.

Tek kada se ljudi dobrovoljno budu oslobodili nametnutih im dogmi i krutih formi, rituala i kultova, kao i svojih sopstvenih predstava o Bogu, moći će postepeno biti dovedeni u svoje unutarnje, u svoje pravo biće. Tamo, u svom unutarnjem biću, naći će se onda kao pravo biće u Bogu i kao stanovnici Carstva Božjeg koje postoji u svakom čoveku. Ovaj unutarnji život je prava religija, Unutarnja religija.

Shvatite: večni, sveobuhvatni, univerzalni zakon, zakon Nebesa, neoboriv je. To je zakon sveg čistog postojanja. Padom je nastao zakon setve i žetve i on se može razložiti jedino ostvarivanjem večnih zakona. On se, dakle, ne može izbeći. Zakon setve i žetve deluje u svakoj duši sve dok ona svoje grehove ne spozna, očisti ih, okaje i preda ih Meni, Hristu Božjem. Onda će zakon pada biti ukinut u duši. Duša će onda biti maksimalno oslobođena svoje nečistoće. Ona će ponovo postati ono čisto biće u Bogu koje živi Apsolutni zakon, pošto ponovo stremi apsolutnom, svevladajućem zakonu ljubavi i života.

Zakon setve i žetve važiće onoliko dugo dok sve što je nezakonito ne bude izmireno i pretvoreno u pozitivnu energiju i dok svako biće ne bude ponovo živelo u Bogu, iz koga je i proizašlo. Onako kako sva bića iz Boga budu ponovo ulazila u srce Božje, u Apsolutni zakon, tako će se i sva područja čišćenja - sve delimično materijalne i materijalne ravni, uključujući i Zemlju - pretvarati u kosmičku energiju i, na kraju ponovo vibrirati u Apsolutnom zakonu. Tada će zakon pada biti razložen i Božja će ljubav, svesna i svevladajuća biti u čitavom Postojanju, u svakom biću.

Neće nestati nijedne tačkice iz večnog Zakona koji su pravi proroci donosili pre i posle Mene, a koji Sam Ja, kao Isus iz Nazareta, živeo drugima za primer.

Kada se kaže: "ni najmanje slovce", misli se na pojedinačni aspekt večne istine, a ne na slovo i reč ljudi kao takve. Ljudske reči često su samo simboli koji skrivaju ono najunutarnjije. Tek kad bude u stanju da iznutra oseti jezik simbola, čovek će spoznati istinu i smisao života koji su duboko skriveni u ljudskim rečima.

"Viši zakon" je korak u Apsolutni zakon. U ravnima pripreme, koje se nalaze ispred vrata Nebesa, ovaj se zakon izlaže pretežno čistim bićima koja ovamo dolaze sa Zemlje i iz carstava duša. Taj viši zakon poslednja je stepenica učenja pred vratima Neba. On pokazuje tim pretežno čistim bićima kako se zakonito zračenje ponovo aktivira u duhovnom telu, da bi se moglo primeniti u beskonačnosti.

Kao Isus iz Nazareta izlagao Sam delove iz potpunog zakona, iz Apsolutnog zakona. Potpuna istina je u ono vreme  još morala ostati skrivena od ljudi toga vremena, jer su oni još i suviše zavisili od mnogoboštva i bili orijentisani na razne verske pravce tadašnjeg vremena. Stoga Sam govorio, shodno smislu, ovako: Kad dođe vreme, Ja, Duh Istine, uvešću vas u svu Istinu.

Na brdu Golgota - što znači: mesto raspeća - razapeli su Me Rimljani jer Me jevrejski narod nije primio i prihvatio kao Mesiju. Iako Sam prošao dolinu Jordana uzduž i popreko, propovedajući, učeći ljude, isceljujući i dajući mnoge znakove Svoje božanstvenosti, tvrdokorni jevrejski narod se i dalje klanjao starešinama hramova, i zato je on sukrivac za smrt Isusa iz Nazareta.

Rečima koje, po smislu, znače "Svršeno je", u sve opterećene i pale duše ušle su iskre spasenja. Tako sam Ja postao i Jesam Spasitelj svih ljudi i duša.

Kao Hrist Božji Ja Sam delovao i delujem i dalje. U svim generacijama, sve do današnjeg vremena (1989), Ja Sam se otkrivao i otkrivam se kroz istinske Božje instrumente, kroz ljude čije su duše u velikoj meri već očišćene.

U ovoj moćnoj smeni doba, u kojoj se doba Svetlosti sve više približava ljudima, izlažem Ja večni Zakon u svim njegovim pojedinostima i sve više ljudi ići će stazom ka unutarnjem, ka ljubavi Božjoj.

Sada je došlo vreme koje Sam najavio kao Isus iz Nazareta: "Danas to još ne možete nositi, dakle shvatiti, ali kada dođe Duh Istine, On će vas uvesti u svu Istinu." Sada Sam Ja u Duhu među Svojima, među vernim tragaocima za večnim postojanjem, za svešću Moga Oca, i učim ih Apsolutnom, večnom zakonu, da bi ga i oni, kao i oni koji će živeti u Carstvu Mira ispunjavali živeći tako u Meni i Ja kroz njih.

Moje su reči život, večni Zakon. One će ostati sačuvane u onima koji tragaju za večnim životom, a i u mnogim pisanim zabeleškama - dakle i u ovoj knjizi za Carstvo Mira Isusa Hrista.

Shvatite: samo večni Zakon ljubavi oslobađa čoveka - ne Zakon setve i žetve. Ovaj mu donosi samo patnju, bolest, nevolju i dugotrajno bolovanje.

                                          napred  /nazad  /  nazad na Sadržaj

Beseda na Gori - saznajte vise o knjiziKnjiga "Beseda na Gori"

Kao Isus iz Nazareta - Hrist nam je dao Besedu na Gori i On je danas objašnjava i produbljuje preko Svoje proročke reči u Svome velikom delu objave: "Ovo je Moja reč, Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo- Hristova objava koju su upoznali svi istinski hrišćani u celom svetu"

Ovaj tekst je dostupan i kao knjiga "Beseda na Gori".
Knjiga se može naručiti od Izdavačke kuće Reč.

 

© 2014 Univerzalni život • E-mail: info@univerzalni-zivot.orgImpresum