Vi ste ovde: Početna > Mi o sebi > Beseda na Gori

Teži najpre Carstvu Božjem


15. Zato vam kažem: ne brinite se za život svoj, šta ćete jesti ili piti; ni za telo svoje šta ćete obući. Nije li život više od hrane, a telo više od odeće? I šta vredi čoveku ako ceo svet dobije, a život svoj izgubi?

16. Gledajte ptice u vazduhu: niti seju niti žanju, nit sabiraju u žitnice; a Otac vaš nebeski ipak ih hrani. A niste li vi mnogo bolje zbrinuti od njih? A ko od vas može lakat jedan pridodati rastu svome svojim htenjem? I za odeću svoju što se brinete toliko? Pogledajte ljiljane u polju kako rastu; nit se trude niti predu. A ipak vam kažem, ni Solomon u svem sjaju svome i svojoj raskoši ne beše ukrašen kao oni.

17. Pa kad travu, koja je danas u polju a sutra se već u peći spaljuje, Bog tako odeva, što ne bi vas, i mnogo bolje, o vi maloverni?
18. Ne brinite se, dakle, govoreći: Šta ćemo jesti? Šta ćemo piti? ili: Čime ćemo se odenuti? (kako to neznabošci čine). Jer zna Otac vaš nebeski da vama sve ovo treba. Nego težite najpre Carstvu Božjem i pravednosti Njegovoj, i sve ćete ovo imati. Zato, ne brinite se za nevolju koja vas sutra čeka. Dosta je svakome danu nevolja njegovih." (Pogl. 26, 15-18)

 

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam
i produbljujem reč:

Ko brine za svoj lični život, za svoje dobro - šta će npr. sutra jesti i piti ili šta će obući - taj je loš planer; jer pritom misli samo na sebe samog, na svoje sopstveno dobro i na svoj posed. Time on istovremeno planira i svoje boli i patnje.

Ko, pak, izvršava volju Božju, taj je dobar planer. On će planirati kako dane tako i budućnost. No, on zna da je njegovo planiranje samo namera, koja počiva u ruci Božjoj.

On polaže svoje planiranje u ruke Božje, radi sa snagama Božjim i pušta da ga Bog vodi u dnevnim zbivanjima. Jer on zna: Bog je sveznajući Duh i bogatstvo njegove duše. Ko sebe poveri Bogu i svoj dnevni posao stavi u svetlo Božje i ispunjava zakon "Moli se i radi", taj će primati pravednu platu. On će imati sve što mu je potrebno.

Ako Bog, Večni, ukrašava prirodu i oblači ljiljane u polju, koliko li će tek onda više hraniti i oblačiti Svoje dete koje ispunjava Njegovu volju! Ne brinite, dakle, za sutra, već planirajte i predajite svoj plan volji Božjoj - a Bog, koji zna vaš plan, ispuniće vam ono što je za vas dobro.

Navešću jedan primer: Dobar će arhitekta brižljivo planirati kuću i obratiće pažnju na sve detalje. Kada završi plan, pregledaće ga još jednom, a onda će ga predati naručiocu na proveru. Ako se ovaj složi s planom, onda zanatlije počinju da rade po njemu. Arhitekta i naručilac nadgledaju njegovo sprovođenje i umešaće se samo ako nešto ne odgovara planu.

Slično treba i vi da činite sa svojim životom: planirajte svaki dan i planirajte dobro! Odvojte vreme za trenutke razmišljanja u kojima ćete nalaziti unutarnji mir i moći uvek da promislite o svom životu i svom planiranju. Brižljivo isplaniran dan, predat volji Božjoj, Bog će prožeti Svojom voljom. Ko tako planira, taj ne treba da se brine za sutra. Njegova vera u Božje vođstvo pozitivne su misli, iz njih proizlaze pozitivne reči i zakonito postupanje. Pozitivne misli, reči i postupci najbolje su oruđe, jer u njima deluje Božja volja. To znači da je, u svakoj pozitivnoj misli, u svakoj nesebičnoj reči, u svakom nesebičnom gestu i delu, delotvorna Božja volja, Njegov Duh. Bog će onome koji dobro planira dati sve što mu je potrebno, i još povrh toga.

Za sutra se brine samo onaj ko se ne poveri Bogu, koji dopušta da mu dani prolaze a ne koristi ih. Ko se prepusti danu, a onda okrivljuje svog bližnjeg ako mu ponešto ne uspe, ako se razboli, ako je gladan, ako ne može da zaradi koliko mu je neophodno za svakodnevni život - on nije dobar planer. On je plašljiv, egocentričan čovek, koji privlači ono što ne želi i čega se plaši. Ko ne planira sate, dane i mesece sa Božjom pomoći i ne predaje svoj plan i sebe samoga volji Božjoj, njega Bog ne može voditi. Bog može da vodi samo onoga ko svoj dnevni posao poveri Bogu i savesno ispunjava zapovest "Moli se i radi"; on je ispunjen Bogom - ispunjen je ljubavlju, mudrošću i snagom. To znači da je njegova posuda, njegov život ispunjen poverenjem i verom u Boga.

Ljudi u Duhu Božjem neće trpeti oskudicu. Oni su dobri planeri, čvrsti su u veri i rade sa snagama Duha. Samo plašljivi misli na sebe, na svoje malo "ja". On se brine za sutra jer nije postojan u Bogu i jer ne veruje u Božju mudrost i ljubav. Time on nesvesno otvara ambare za lopove koji dolaze i kradu. Ono što je pridobio i nagomilao za sebe lično, to će izgubiti.

Iz Božje ruke ljudi primaju hranu, krov nad glavom i odeću. Ko svoj život, svoje misli i svoj posao položi u ruke Božje, taj ne treba da brine za sutra. On će imati ono što mu je potrebno danas, sutra i u budućnosti - i povrh toga.

Ko, dakle, živi u unutarnjem carstvu, taj neće oskudevati ni u spoljašnjem. Ko je, pak, u unutarnjem siromašan, taj će oskudevati i u spoljašnjem. Ako danas živi u spoljašnjem i uvećava svetovno bogatstvo za sebe i zadržava ga za sebe lično, onda je on siromašan u unutarnjem, i u nekom drugom zemaljskom ruhu trpeće oskudicu, - dakle, biće siromašan.

Zato težite najpre Carstvu Božjem i Njegovoj pravednosti, pa će vam Bog dati sve što vam je potrebno - i još povrh toga. Gledajte ptice u vazduhu: one ne seju i ne žanju i ne pune ambare a naš nebeski Otac ipak ih hrani. "Gledajte ljiljane u polju kako rastu; nit se trude, niti predu." Priroda u svojoj raznolikosti odevena je lepše nego najbogatiji među bogatima. Ko misli samo na svoje dobro i na svoje pune ambare, on će, ili u ovom zemaljskom obliku postojanja ili u nekom drugom otelovljenju - sve dok to još bude moguće - svoj hleb zarađivati u znoju lica svog.

Ispravno se moliti i ispravno raditi znači - raditi i za sebe i za opšte dobro. Shvatite: ljiljani u polju - štaviše, čitava priroda - tu su za sve ljude i daruju im se mnogostruko. Ko je u stanju da to shvati i poštuje, taj neće morati zarađivati svoj hleb u znoju lica svog. On će ispunjavati zakon "Moli se i radi" - za sebe i za svoje bližnje.

I ako stoji napisano "nit se trude, niti predu", onda to znači: čovek ne treba da misli samo na sebe i da radi samo radi sticanja dobiti za sebe samog, da bi se time kitio i pokazivao.

Shvatite: sve što postoji pod Božjim je okriljem. životinje, drveće, biljke, trava i kamenje pod Božjim su okriljem. Oni su u životu evolucije kojim upravlja večni Bog-Stvoritelj. Pošto je sav život iz Boga, i životinje, drveće, biljke, trava i kamenje osećaju. Oni doživljavaju u sebi evolutivnu snagu Stvoritelja, koja ih oživljava i tokom ciklusa božanskih eona vodi ka daljem razvoju. Ta stvaralačka snaga, to večno Postojanje, daruje carstvima prirode ono što im je potrebno. Darovi života struje ka životnim obliciima u meri u kojoj su ovi duhovno razvijeni.

Večni Otac misli na svaku travku. A koliko li tek misli na Svoju decu, koja su u sebi već razvila evolucione stupnjeve mineralnih, biljnih i životinjskih carstava! Deca Božja nose u sebi mikrokosmos iz makrokosmosa i tako su u komunikaciji sa čitavom beskonačnošću.

Kako je pak siromašan čovek koji se brine za sutra! On samim sobom pokazuje da još nije savladao ono juče, jer nije u stanju da živi u danas, u sada, dakle u Bogu.

Čovekovo unutarnje, čisto postojanje, esencija je beskonačnosti. Ko to kao čovek shvati, taj gleda u unutarnje i razvija zakone života, tako da je u stanju da sve što je spoljašnje vidi u svetlu Istine.

Shvatite: Beskonačnost služi onom čoveku koji misli i živi sveobuhvatno - dakle neograničeno. Ljudi u Duhu ljubavi nisu okrenuti sebi, već su svesni svega oko sebe. Oni su u stalnoj komunikaciji sa snagama Božjim u svemu što postoji. Ono što čine, čine sa snagom ljubavi iz svog unutarnjeg. Oni planiraju i deluju prema zapovesti "Moli se i radi", i dan ne troše uludo. Oni znaju koliko je dragocen dan, koliko vrede sati i minuti, pa koriste vreme.

Ko, dakle, istinski živi, on ne brine za sutra; on već danas prima ono što će posedovati sutra. Jer ko živi u Bogu neće oskudevati ni danas ni sutra. Ko se pak i dalje plaši i svoje bogatstvo  vuče k sebi, on će sutra biti siromašan.

No onaj ko sebe vidi kao kosmično biće koje neograničeno ispunjava volju Božju, taj će steći mudrost i snagu. A ko je ispunjen ljubavlju i mudrošću, njegov život je prožet snagom Božjom. Njemu neće ništa nedostajati. Ko se, pak, brine za sutra i budućnost vidi kao mračnu, taj privlači nesreću; on će svakoga dana imati svoje breme.

Ne mislite, dakle, sa strahom na sutra! Planirajte snagom Božjom i pustite da Večni deluje kroz vas. Onda će vaše misli biti pozitivni magneti, koji će opet privlačiti ono pozitivno i izgrađujuće. Jer misli, reči i dela su magneti. Već prema svojoj  vrsti, oni opet privlače isto ili slično.                                         napred  / nazad  /  nazad na Sadržaj

Beseda na Gori - saznajte vise o knjiziKnjiga "Beseda na Gori"

Kao Isus iz Nazareta - Hrist nam je dao Besedu na Gori i On je danas objašnjava i produbljuje preko Svoje proročke reči u Svome velikom delu objave: "Ovo je Moja reč, Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo- Hristova objava koju su upoznali svi istinski hrišćani u celom svetu"

Ovaj tekst je dostupan i kao knjiga "Beseda na Gori".
Knjiga se može naručiti od Izdavačke kuće Reč.

 

© 2014 Univerzalni život • E-mail: info@univerzalni-zivot.orgImpresum