Vi ste ovde: Početna > Mi o sebi > Šta je Univerzalni Život?

Šta je Univerzalni Život?


Univerzalni život znači život u Duhu Božjem – unutarnja religija

To je istovremeno i ime jedne religiozne zajednice koja se nadovezuje na prahrišćanstvo, unutarnje hrišćanstvo, koje je poučavao Isus iz Nazareta, bez crkvenih dogmi i rituala. Bog je sveprisutni univerzalni Duh čija je moćna stvaralačka snaga u svim životnim oblicima. Ujedno, Bog je naš ljubljeni Otac, a Hrist Otkupitelj svih nas. Smernice prahrišćanskog života su Deset Božjih zapovesti i Govor na Gori Isusa iz Nazareta, koje mi - nasuprot crkvi - ne smatramo utopijom, već uputstvom za praktično delovanje u našem svakodnevnom životu. Dakle, prahrišćani širom sveta žele slediti učitelja mudrosti, Isusa Hrista. Isus je već pre 2000 godina poučavao da je Carstvo Božje u unutarnjem, u nama; zbog toga prahrišćani idu u svoje unutarnje ka Bogu. Svaki čovek je dakle hram Božji, Bog je svakome veoma blizu i može Ga naći u samome sebi.

Čovečanstvo živi na velikoj prekretnici vremena

Prahrišćani u Univerzalnom životu uvereni su da živimo na velikoj prekretnici vremena kada Bog ponovo govori ljudima preko proročkih usta, a Hrist, Božji Duh – učenja Isusa iz Nazareta – obnavlja i produbljuje prema Svojoj objavi: „Mnogo toga imam vam još reći, ali vi to sada još ne možete nositi. Ali kada dođe Duh istine uputiće vas u svu istinu.“ (Jovan. 16,12)

Bog je govorio i govori ljudima

Božji Duh nema govor ljudi. Zbog toga je sebi uzeo čoveka koga je školovao za svoju proročicu koja može svetlosni govor Duha da primi u sebe i da ga prevede u ljudske reči. Onako kako je Bog govorio preko velikih proroka Starog zaveta i kroz najvećeg proroka svih vremena Isusa, Hrista, tako Duh istine već preko 30 godina govori preko Gabriele, proročice i izaslanice Božje za naše vreme.

Univerzalni život je verska zajednica proširena širom sveta

Tako je širom sveta delo Isusa Hrista, neumornim zalaganjem Gabriele u kratkom vremenu izraslo u delo ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, u jedan harizmatski pokazatelj vrednosti Univerzalnog života. Danas je Univerzalni život verska zajednica proširena širom sveta s prahrišćanskim grupama na celoj Zemlji, preko kojih ljudi koji traže Boga, upoznaju Božju reč na susretima, preko knjiga, preko CD-a  kao i preko radija i televizije.

Božje proroštvo za današnje vreme

Božje proroštvo današnjeg vremena sadrži izjave o nastanku sveta i budućnosti čovečanstva. Ono poučava put Govora na Gori, Unutarnji put ka Bogu gde čovek u svakodnevnom ophođenju sa svojim bližnjima može prepoznati sebe i pobediti svoje greške. Radi se o Govoru na Gori, koji se živi, preko koga čovek teži sjedinjenju s Bogom. Iz Božjih pouka preko Gabriele proizlazi da je čovekova duša postojala pre svog rođenja i više se puta utelovila na Zemlji kako bi se čistila. Zemaljsko postojanje obeleženo je Zakonom setve i žetve, što je poučavao i Isus iz Nazareta, a to govori da sve što činimo bližnjima, životinjama i biljkama opet pada na nas kroz nesreću, bolest i patnju osim ako grešne uzroke i njihovo delovanje ne očistimo prepoznavanjem svojih grešaka, pokajanjem, moljenjem za oproštaj i opraštanjem, i ne ponavljanjem starih grehova.

Ponešto od toga još stoji u postojećoj Bibliji dok je tokom 2000. godina mnogo toga izgubljeno, možda zabunom, delimično svesnim falsifikovanjem i potisnuto crkvenim dogmama ili je bilo zatajeno. Ove falsifikate i izostavljeno ispravio je Hrist, Božji Duh preko proročke reči. On upućuje na to da rimska crkva sa svojim dogmama, ritualima i hijerarhijom nema ništa zajedničkog s učenjem Nazarećanina. Takođe je korigovana slika Boga katoličkih i luteranskih teologa. Njihovo učenje o večnom prokletstvu i predodređenju paganska su obeležja jednog ljutitog Boga i nemaju ništa zajedničkog s Bogom-Ocem ljubavi o kome je govorio Isus iz Nazareta.

On je svojoj deci, preko Otkupiteljskog dela, dao snagu da se vrate u svoju Večnu Domovinu koju su napustili tokom događaja pada.

Prvobitno čista duhovna bića htela su biti kao Bog i time su se odvojili od Praizvora sveg postojanja, što je vodilo nastanku materijalnog sveta. Kako bi taj razvoj zaustavio, inkarnirao se prvoviđeni Sin Božji, Hrist, u Isusu iz Nazareta. On nije došao kao „Žrtveno jagnje“ kako bi umro zbog "pomirenja sa Bogom", već da svojim uzorom i svojim učenjem pokrene ljude na povratak i ostvari Svoje Carstvo mira. Kada su ga ljudi odbili, otišao je u smrt i sa Golgote je svim dušama i ljudima poklonio Otkupiteljsku snagu koja ih je osposobila da Ga slede i oslobode se svoga grešnog.

Duhovni povratak Hrista, Božjeg

U božanskim porukama iz svemira preko Gabriele Hrist najavljuje Svoj duhovni povratak. Materijalistički svet (ne i Zemlja) blizu je propasti, što će biti povezano s velikim katastrofama, kako je već predskazao Isus iz Nazareta. U ovom vremenu u kojem vladaju nevolje, beda, teror, strah i beznađe Hrist, Božji Duh doziva svakog čoveka: „Neka se spasi se ko se da spasiti, pre nego ovaj svet prođe!“ Jednim moćnim pružanjem ruke Bog nam još i sada nudi direktan put školovanja: tako može svaki pojedinac prepoznati veliku šansu u ciljanom oslovljavanju Prasvetla u sebi i konsekventnom primenjivanju Božjih zakona u svom svakodnevnom životu, može još učiniti neke unutarnje korake i zadobiti duhovni rast i zrelost, s tim da prepozna svoje vlastite greške i slabosti, odloži ih, zaključi mir sa svojim bližnjim kao i sa prirodom i životinjama.

Bog želi da Njegovo Carstvo dođe na ovu Zemlju

Hrišćani već 2000 godina mole u Očenašu: „Tvoje Carstvo dolazi“. Prahrišćani čija religija je unutarnja religija koja najavljuje mir, teže da ovu uzvišenu molitvu Isusa Hrista sprovedu u delo.

Sadržaj ove predivne molitve ne važi samo za ljude, već i za prirodu i životinjski svet. U Carstvu Božjem koga ljudi u Očenašu mole da siđe vlada jedinstvo između čoveka, prirode i životinja. Dalje, u Očenašu se kaže: „Tvoja se volja vrši!“ Bog želi da se Njegova volja vrši i Njegovo Carstvo Carstvo dođe na ovu Zemlju! Zbog toga danas preko božanske proročke reči nastaje Zemlja mira, temelj Carstva mira Isusa Hrista. O tome izveštava Predajnik Novi Jerusalim, za Carstvo mira Isusa Hrista.

Prahrišćani rehabilituju Isusa Hrista

Prahrišćani su miroljubivi ljudi koji se svakodnevno trude da održavaju i da stvaraju mir, takođe mir sa životinjama i celokupnom prirodom. Ipak oni ne ćute ako se radi o njihovom učitelju, vođi i onom koji priprema put u Očevu kuću, o Isusu Hristu koji nas je poučavao i približio nam Oca ljubavi i mira. Oni razjašnjavaju kada se zloupotrebljava Hristovo ime. Zbog toga što o tome ne ćute i otkrivaju intrige Petrove stolicei njenog luteranskog priveska koji se žele skrivati iza imena „Isusa“ ili „Hrista“ pod znakom raspetog, Prahrišćani su bili u medijima diskriminisani, klevetani i isključivani od crkvenih funkcionera i njihovih pomoćnika. Više o tome čitajte pod naslovom „Prahrišćani i službene crkve“.

Vrlo malo sudova u Nemačkoj može bez predrasuda da donese presudu kada se radi o zaštiti religioznih manjina od crkvene klevete. Neke odluke suda o verskoj zajednici Univerzalni život možete pročitati ovde...

Put proročice i njena poruka širom sveta

Univerzalni život sada je svetsko delo koje je moglo da nastane jedino tako što je Gabriele išla put svakog pravog proroka, koji je sobom doneo progone, patnju i isključivanje. Na Gabrieli se obistinila izjava Isusa iz Nazareta: „Ako su mene progonili progoniće i vas“. Ipak, sve više ljudi prepoznaje da kroz nju govori Božji Duh i kako kroz nju odjekuje moćna poruka, kao npr. u dve velike Hristove objave:

„Ja sam Hrist, Sin živog Boga. Moja sveta reč, reč Neba ori se kroz proročka usta. Ja Hrist, nisam više u zemaljskoj odeći dakle, ne više u mesu. Stoga više ne govorim jezikom ljudi, više nemam vaš govor. Zbog toga sam sebi uzeo čoveka pripremio ga za moju svetlosnu reč, da preuzme Moj glas i može ga vama predati, na maternjem jeziku instrumenta.“
(Iz serije: Božansko proročko isceljenje od 06.02.1994)

„O prepoznajte i iskusite u svojim srcima: Ja vas ne vodim nijednom čoveku. Ne vodim vas ni svom instrumentu, Mojoj proročici. Ja vas vodim u vaše unutarnje ka Meni, Hristu Božjem u centar vaše duše, prema životu koji Ja Jesam.“
(Iz serije: Božansko proročko isceljenje od 13.08.1995)

 

© 2014 Univerzalni život • E-mail: info@univerzalni-zivot.orgImpresum