Här är du: Startsida > Detta är Mitt Ord

Detta är Mitt Ord


Jesu Evangelium, som numera de sanna kristna i hela världen känner till


    

 

 

 

      Kristus,
      Guds Son,
      himmelens Medregent,
      människornas och själarnas
      Frälsare,
      Grundaren och Härskaren
      av Guds Rike
      på jorden,
      uppenbarar
      sitt liv, sitt tänkande
      och sina verk,
      som Jesus från Nasaret
   

   

 

 

              Härmed publiceras Kristi mäktiga Uppenbarelseverk

 

                     Detta är Mitt Ord, A och Ω, Jesu Evangelium

    Kristusuppenbarelsen som numera de sanna kristna i hela världen känner till.

                             Livet i Gud är evig flytande energi.

                      Så som det tillströmmade vår syster Gabriele,

                                       ur den eviga källan,

                        överbringades den undan för undan till oss.

                       Kristus, alla människors och själars Frälsare, 

                     Fredsrikets Härskare, förmedlar Sitt ord till oss,

                       så att vi också kan känna igen vårt liv i det

                                         och gestalta det så

                                  att Gud finner välbehag i det.

 

______________________________________________________________________

Översättning till svenska pågår. Denna bok har översatts till flera olika språk och kan beställas hos:  Gabriel-Verlag Das Wort. Du kan även läsa utdrag på tyska eller engelska.

______________________________________________________________________

                                     

                                                  JAG ÄR

Mina tal som Jesus från Nasaret var inte ett lismande prat som Fariséernas och de skriftlärdas, som talade inställsamt till folket, för att få uppskattning, beröm och lön. Mina tal, som Jesus från Nasaret, var klara och entydiga - liksom Mina tal som Kristus flödade genom mitt instrument, genom min profetissa, den gudomliga vishetens stråle.

Enbart syndarna, de, som ville förbli i synden, talade till Mig, som Jesus från Nasaret: "Ditt tal är hårt. Vem kan lyssna på det?" Den eviga lagen är absolut. Och den som hör den, märker att det krävs beslut och konsekvens av människan - antingen för eller mot Gud. Den som dock inte vill besluta sig, eftersom hon själv är grädden på mjölken och själv vill kunna skumma av den från mjölken, vilket innebär, att få någonting med sig av allt, för att sedan för egen vinning dra nytta av det, den talar om den eviga lagens hårdhet.

Jag Är lagen, absolutheten. Den obeslutsamme är hård mot sina medmänniskor, men len som mjölk, när det handlar om hennes personliga, om henne själv. Hon vill bara röra sig på ytan - såsom grädden på mjölken - och vill inte utröna djupet, det sanna, ty den eviga lagen kräver konsekvens av henne.

Den som läser Mina ord och vänder sig ifrån dem med samma argument, som de dåvarande skriftlärda, fariséerna och deras anhängare - "Hans tal är hårt. Vem kan lyssna på det?" -, den skall låta bli, tills hon känner igen sig som dagens fariséer och skriftlärda, som åter igen inte vill anta Kristus, den Jag Är, eftersom hon inte vill besluta sig för sanningen.

Mina ord är All-Lagen, den eviga lagen; den kräver beslut, för eller emot Mig. Den som kan fatta det, må fatta det. Den som vill låta bli, må låta bli. Var och en bär vad hon är - och för vad hon är bär hon själv ansvaret inför All-Lagen, Gud.

 

   Du är din förnimmelse, din tanke, ditt ord och din handling. Däri mät dig!

 

___________________________________________________________________________

 

                                             Prolog

                                             Förord

                                           1. Kapitlet

                           Löftet om Johannes Döparens födelse

                                        Johannes Döparen;
                   hans härkomst och uppgift i frälsningsverket ( 4-6 ).
                              Förklaring till Sakarias stumhet ( 8 )

 

                                            2. Kapitlet

                                Jesu Kristi obefläckade avelse

Första hänvisning till Davids stam och dess uppdrag ( 5 ) Frälsningsgnistan – Bli fri från synden ( 6 ) Herrens ängel talade till Maria på himlarnas ljusspråk ( 8 ). Den gamla föreställningen om en straffande Gud; kärlekens Gud uppenbarad av Kristus ( 17 ). Upphävning av det gamla förbundet – Det Nya Förbundet – Hymnen för det kommande Fredsriket (25 )

 

                                             3. Kapitlet

                   Johannes Döparens födelse och namngivning

                                         De äkta profeterna (5)

 

                                             4. Kapitlet

                                          Jesu Kristi födelse 

Israels folk har misslyckats - Kristi herravälde i fredriket förbereds av de inkarnerade sönerna och döttrarna från Davids stam. (5) Herdarnas "ängla-syner" var inre företeelser. (6-9) Godkännande av de jordiska lagarna, såvitt de inte strider mot gudomliga lagarna.

 

Översättning av nästa kapitel pågår. Så snart översättningen är klar kommer den nya texten att kunna läsas här på Internet. Boken har totalt 1059 sidor.

 

_____________________________________________________________________________

 

1. Upplaga 1991,

Samlingsvolym till band 1-3 utkomna 1989/90

Utgivare: Universelles Leben e.V. Haugerring 7, 8700 Würzburg, Tyskland.

Upplagan har översatts från originalspråket tyska med titeln:
“Das ist Mein Wort, Alpha und Omega, Das Evangelium Jesu, Die Christus-Offenbarung, welche inzwischen die wahren Christen in aller Welt kennen.”

Den tyska upplagan gäller som referensverk för alla frågor beträffande betydelsen av innehållet.

Alla rättigheter förbehållna. Copyright. Universelles Leben e.V.

Tryck: B&W Buch- und Werbedruck GmbH, Marktheidenfeld

Kan beställas hos Verlag DAS WORT GmbH
Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld
Tel. +49-(0)9391/504135, Fax +49-(0)9391/504133
www.das-wort.com

_____________________________________________________________________

                                        

                                    I den allra heligas Namn.

                                                 Amen.

Här begynner Evangeliet av Jesus, den Kristus, Davids ättling genom Josef och Maria i köttet och Guds Son i Anden, genom gudomlig kärlek och vishet.

Prolog 

Från evighet till evighet, är den evige tanken och den evige tanken är Ordet.

Guds ord är evig Urförnimmelse, * är ljus och kraft  - Och ordet är handling, och dessa tre är enhet i den eviga lagen, och lagen är hos Gud, och lagen utgår från Gud.

Gud är den eviga lagen. Den strålar ut från Urcentralsolen, genom ändlighetens alla riken, genom alla rena väsen, genom allt rent vara.

Allt är skapat genom lagen, och utan den är ingenting skapat, som finns till.

I ordet är liv och substans, elden och ljuset.

Guds ord är liv och substans, är eld och ljus.

Kärleken och visheten har blivt ett till frälsning för alla.

Ur kärleken kom därför visheten och bor bland människorna, så att de må mottaga, vad Gud, kärleken och visheten, har att säga dem - idag (1989) i den stora tiden av befrielse av släktet från ett liv i trängtan och bedrövelse.

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret döljer det icke.

Ljuset är styrkan, kraften och makten.

Den enda livgivande elden är ordet och genom att den belyser denna värld blir den till eld och ljus i varje själ, som träder in i världen.

Jag är världen, och världen är inom mig, och världen vet det ej.

Jag är i världen, och jag genomstrålar världen - men världen vet det ej.

Jag kommer till mitt eget hus, och mina vänner tar inte emot mig.

Men alla, som tar emot och lyder mig, är makten given, att bli Guds söner och döttrar, och likaledes de, som tror på det heliga namnet, som inte är födda ur köttets och blodets vilja, utan ur Gud.

Jag kommer till mitt eget hus, till alla själar och människor, och mina vänner tar inte emot mig.

Men alla, som tar emot mig och lyder mig, är makten given, att medvetet bli Guds söner och döttrar, och likaledes de, som tror på det heliga namnet och lever därefter, som inte är underkastade köttets och blodets vilja, utan uppfyller Guds vilja.

De är medvetet födda ur Gud.

Och ordet blev kött och bodde bland oss och fulla av nåd såg vi Hans härlighet.

Se godheten och sanningen och GUDS skönhet!

 

______________________________________________________________________________

* I texten, som inte är kursiv, förklarar, rättar och fördjupar Kristus de motsvarande ställena i boken "Jesu Evangelium".

______________________________________________________________________________

 

Förord

                                                     av broder Emanuel,

                                                 gudomliga vishetens kerub

 

För somliga läsare är det oförståeligt att Kristus, Guds son, går tillbaka till ett vida obekant Evangelium och inte bara bygger vidare på det, utan också förklarar, rättar och fördjupar det, vilket innebär att det även kompletteras.

Orsaken till detta är följande: Kristna konfessioner och samfund liksom många bibelkännare har gjort "sin bibel", som de håller för hela och den rena sanningen, till sin egendom. De misstar sig i övertygelsen, att i deras Bibel är Guds ord givet en gång och för all framtid, och är därmed fulländad. Därför var det inte möjligt för Kristus, alla själars och människors Frälsare, att inom den ännu bestående kristna konfessionen och de därtill anknutna samfunden, förklara, korrigera och fördjupa den boken, deras bibel.

Därför har Kristus gått andra vägar. Han uppenbarade och uppenbarar sanningen utanför de kristna konfessionerna och samfunden, som är bundna till dessa. Ty alla väsen och människor skall erfara Gud, det eviga ljuset, den obegränsade sanningen. Alla har fått den fria viljan till att anta eller avböja den.

Kristus, den levande Gudens Son, alla människors och själars Frälsare, är inspiratören i sitt Frälsningsverk, i det Universella Livet - ur vilken Jesu Kristi Fredsrike uppstår. I början av detta årtionde (1989) bad Han några bröder - som alla var bibelkunniga - utom en, att skriva ut sanningens essens från såväl det gamla Testamentet som också det nya Testamentet.

Kristus önskan var och är, att alla fakta om Hans liv och tänkande som Jesus från Nasaret, blir nedskrivna, så att dessa längre fram i tiden kan föreligga som historisk redogörelse till alla de, som lever i Jesu Kristi Fredsrike, och som långtgående har uppnått fulländning genom Honom.

I Sina uppenbarelser sade Han innehållsenligt till dessa bröder: Tag de bibeltexter, som Jag skall leda er fram till, och låt ert andliga medvetande glida över texterna. Med det menas: Läs med sanningens öga - och inte med förståndet, ty det grumlar ögat och sinnet för sanningen. Sanningens öga kommer då att falla på de textställen, som innehåller sanningen och som är av betydelse för denna och den kommande tiden, ty Jag skall inge det i era hjärtan. Sedan kommer Jag, att förklara och fördjupa genom er. Dessa är Gudsorden, som stora profeter och upplysta mottog genom sanningens Ande, som en förhandsöversikt för denna tid och för den kommande tiden.

Hans bevekelsegrund var och är, att de sina i denna tid och de långtgående fulländade människorna i den kommande tiden i Fredsriket kan slå upp och läsa, och förstå, vad Han som Jesus från Nasaret har bringat människorna - och vem Han var och är i Anden. När Jesu Kristi Fredsrike en gång kommer att omspänna jorden, då är frälsningen  i människorna avslutad och då kommer endast nära nog fullkomliga själar att inkarneras i Fredsriket.

I Jesu Kristi Fredsrike har andligt vetande blivit betydelselöst, eftersom de långtgående fulländade människorna lever nära det gudomliga, och de besitter visheten och behöver inte längre via andligt vetande finna till visheten. Även alla bibelfattningar, som konfessionerna i denna tid (1989) ännu stöder sig på, kommer då att vara betydelselösa. Ty, den som har uppnått andlig vishet, den har öppnat sitt andliga medvetande, och hennes rena andekropp, i vilken oändlighetens essens verkar fullt ut, är för henne då den gudomliga vishetens bok. När Jesu Kristi Fredsrike omfattar jorden, kommer det inte längre att finnas några människoverk. Människoverk är också konfessionerna och deras biblar, i vilka de skrivit in mycket efter eget godtycke och därur lärt ut, vad de utifrån sitt konfessionella tankesätt ansåg vara nödvändigt.

Många andeväsen gick till inkarnation för Frälsningsverket. Det är som en stor mosaik, som innehåller alla fyra reningsplanen inklusive jorden. Var och en av dessa andeväsen har antagit ett uppdrag i Frälsningsverket. Andeväsendet upptog en eller flera "mosaikbitar" i sin andekropp, som sin andel i uppdraget, för att i jordelivet kunna uppfylla det, som den har accepterat som uppdrag. Denna uppdragsdel är alltså ingraverad i själen och måste uppfyllas.

Somliga andeväsen tog upp olika möjligheter i sina mosaikbitar. Det innebär: Om uppdraget, som var anledningen till att andeväsendet gick till inkarnation, inte uppfylldes, då måste detta "debet", som därigenom har tecknats i hennes andekropp, uppfyllas av henne på annat sätt - antingen i en annan inkarnation eller i reningsplanen.

Är dock tidpunkten kommen, då denna mosaikbit i uppdraget måste uppfyllas på jorden, då övertar andra inkarnerade andeväsen det, som deras nästa inte har utfört i uppdraget - på grund av en belastning eller en förförelse genom sinnenas satan. Denna mosaikbit, som nu uppfylldes av andra inkarnerade andeväsen, alltså människor, är då visserligen utsläckt i uppdragspotentialen för jorden, men det berörda andeväsendet, som har försummat, att i rätt tid genomföra sin andel i frälsningsuppdraget, måste gottgöra det på annat sätt.

Om på detta sätt dörrar här och var förblir stängda för Kristus, då går Han andra vägar, till exempel, som det skedde med denna bok, "Detta är Mitt Ord".

Om Herren tilltalar de andliga gåvorna inom en människa, påminner Han till exempel dessa bröder om deras andliga uppdrag, då har också denna världs furste möjlighet, att ställa dem på prövostenen och att eventuellt förföra dem - alltså också de, som lever som människor bland människor, för att bringa sanningen och freden till världen. De hade beslutat sig i ljusetes rike, att uppfylla Guds verk på jorden och tjäna Kristus och sina medmänniskor i världen, som är mörkrets territorium. Men i varje ögonblick står varje människa vid skiljevägen - inför beslutet, för eller emot Gud.

Dessa bröder, som inkarnerades, för att författa ett verk av betydelse för nutiden och framtiden, besegrades av det mänskliga. De kunde inte uppfylla, vad de hade ingivit i sina andekroppar, enligt planen. Därför gick man en annan väg, alltså öppnades en annan möjlighet: Vägen genom vår syster, Guds profetissa och budbärare. För nedskriften av boken "Detta är Mitt Ord" är en väsentlig byggsten i Herrens verk, det Universella Livet, ty den kommer att ha sin betydelse till övervägenade del för Jesu Kristi Fredsrike. Den innehåller alla viktiga händelser, som Kristus, Fredsrikets Härskare har upplevt och genomlidit som Jesus från Nasaret. Ty, genom Sitt liv, Sitt tänkande och genom kärleken till människorna har Han bringat frälsningen.

Endast genom Hans frälsningshandling kommer Hans Fredsrike att uppstå på jorden. Saliga, alltså nära nog fullkomliga människor kommer då att bo i riket och mer och mer besitta det, för mörkrets herravälde tar slut. Ty, sedan Hans "Fullbordat" på korset, binds det sataniska alltmer. När Fredsriket en gång omspänner jorden, då är det sataniska bundet. Endast genom frälsningshandlingen blev detta möjligt!

Kristus, alla människors och själars Frälsare, har alltså många vägar, för att uppnå det, som är av betydelse för denna tid (1989) och alldeles speciellt för den nya tiden.

Boken "Detta är Mitt Ord" var inte ett direkt uppdrag för vår syster, Guds profetissa och budbärare. Hon antog möjligheten, som låg i att använda boken "Jesu Evangelium", som grund till uppenbarelseverket "Detta är Mitt Ord". Kristus tillmötsgick henne med denna bok, då uppgiften, att mottaga ett sådant verk för nutiden och framtiden, inte låg direkt i hennes uppdrag. Kristus sade bland annat innehållsenligt till vår syster: "Då nu en annan väg måste beskridas och du emellertid är förutsedd för de andliga uppgifterna i ditt direkta uppdrag, så vill Jag tillmötsgå dig med denna nedskrift, så långt det är möjligt på jorden. För att du skall kunna uppfylla dina direkta uppgifter för detta jordeliv och då tiden är dyrbar för detta, vill Jag bygga vidare på boken "Jesu Evangelium" genom förklaringar, rättelser och fördjupningar.

Boken, som av människorna kallas "Jesu Evangelium" innehåller - trots översättningen och trots orden, som har en annan betydelse i denna tiden (1989) - djupa inblickar i händelser, som tilldrog sig under Mitt jordeliv som Jesus från Nasaret.

Du lever på jorden. Därför måste det inte med stor möda skrivas ett helt nytt verk, då det för en längre tid skulle hindra dig i att efterkomma och uppfylla ditt direkta uppdrag."

Därför bygger Kristus vidare på den redan existerande sanningen i boken "Jesu Evangelium". Han förklarar, rättar och fördjupar den, och uppfyller därmed genom vår syster det, som står i uppdraget för frälsningsverket: Att frambringa ett historiskt verk för Jesu Kristi Fredsrike, verket, "Detta är Mitt Ord"*.

Då vår sysers vilja vilar i Guds vilja, som hon uppfyller, växte verket "Detta är Mitt Ord" fram ur boken "Jesu Evangelium".

Detta verk kommer först att uppnå sin fulla betydelse i Jesu Kristi Fredsrike. Om det kommer att läsas av människor nu eller framöver - fram till Fredsrikets fulla utveckling - Kristus är och förblir densamme: Himmelens Medregent och vi är med Honom, som bröder och systrar från evighet till evighet.

Så länge Jag ger undervisning genom vår syster, Guds profetissa och budbärare, kallar jag mig broder Emanuel för mänskligheten. I Guds Ande är jag den gudomliga vishetens kerub, den ansvarige i Jesu Kristi Fredsrike.

I Fredsriket verkar därefter endast kärlekens evig lag. Då behövs inte längre några läror eller utläggningar om den eviga lagen. Jag är och förblir Guds lagängel, den gudomliga vishetens väktare.

 

* Detta verk innehåller såväl originaltexten från boken "Jesu Evangelium", som den av Kristus uppenbarade nya texten till de olika avsnitten.

 

 

__________________________________________________________________________

 

Kapitel 1

                                           Löftet om Johannes Döparens födelse.

                                                         Johannes Döparen;
                               hans härkomst och uppgift i frälsningsverket ( 4-6 ).
                                                Förklaring till Sakarias´ stumhet ( 8 )
 

1. På den tid då Herodes var konung i Judeen, levde en präst av stammen Abias vid namn Sakarias. Denne hade till hustru en av Arons döttrar som hette Elisabet.
 
2. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens  bud och föreskrifter. De var barnlösa; ty Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren.
 
3. En gång, när turen hade kommit till hans avdelning, att fullgöra prästtjänsten inför Gud, var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelsen. Allt folk stod utanför och bad, medan rökelseoffret pågick.
 
4. Då visade sig en Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret. Och när Sakarias såg honom, blev han förskräckt och fruktan föll över honom. Men ängeln sade till honom: ”Var inte rädd,  Sakarias; ty din bön har blivit hörd, och din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes.
.
5. Du skall vara full av glädje och fröjd, och många skola glädja sig över hans födelse. Ty han skall bliva stor inför Herren och han skall varken äta kött eller inta starka drycker och han skall uppfyllas av Helig Ande redan i moderlivet.
 
6. Och han skall få många av Israels barn att vända tillbaka till Gud, deras Herre. Och han skall gå före honom med Elias´ ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och de ohörsamma till rättfärdig vishet och förbereda ett folk så att är berett för Herren.”  (Kap. 1, 1 – 6)
 
 
 
                                      Jag, Kristus, förklarar, rättar
                                             och fördjupar Ordet:
 
 
 
Dessa ord hörde Sakarias innehållsenligt i sitt hjärta. Ty Gud och Hans änglar har inte människornas språk.
 
Den gudomliga viljans kerub, på jorden kallad Elias, var inte införlivad i Johannes, utan Elias´ ande strålade över Johannes.
 
Väsendet, som var införlivat i Johannes, är i anden en direkt avkomling till den gudomliga viljans kerub.
 
Även Johannes hade redan fått uppgiften av Gud, att kalla på och att undervisa Israels barn. De skulle omvändas och bliva ett folk, som kunde mot- och antaga Mig, när Jag som Kristus i Jesus skulle komma i köttet. Ty med dem ville Jag uppfylla frälsningsuppdraget. Jag uppfyllde frälsningsverket – men inte med Israels folk, utan ensam i Gud.
 
Eftersom Israels barn inte ville lyssna, fördröjdes Guds plan. Men den uppfylles likväl, ty Gud känner inte till någon tid. Han kallar så länge, tills Guds barn blir till ett folk och uppfyller Guds vilja. Då skall Israel och Jerusalem finnas på den plats, där människor uppfyller Guds vilja.
 
 
7.Och Sakarias sade till ängeln: ”Hur skall jag få visshet om detta? Jag är ju själv gammal,  och min hustru är till åren.” Ängeln svarade och sade till honom: ”Jag är Gabriel, som står vid Guds tron, och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebudskap.
 
 
8 .Och se, du skall vara stum och inte kunna tala förrän den dag då detta skall sker; då skall din tunga lösas, så att du kan tro mina ord, som skall bli uppfyllda när tiden är inne.” (Kap. 1, 7-8 )

 
 
 
                                        Jag, Kristus, förklarar, rättar
                                               och fördjupar Ordet:
 

Ängeln Gabriel är den gudomliga barmhärtighetens kerub. Det var inte Herrens ängel, som gjorde Sakarias stum, utan förskräckelsen över ängelns mäktiga ljus och tvivlet på vad han såg och hörde, förlamade Sakarias´ stämband. Guds lag binder inte. Den ålägger själar och människor varken straff eller nöd. Dessa är verkningar av orsaker, som människor själv har skapat.
 
 
9. Och folket stod och väntade på Sakarias och undrade varför han dröjde så länge inne i templet. Och när han kom ut, kunde han inte tala till dem och de förstod att han hade haft en syn i templet, ty han tecknade åt dem och förblev stum.
 
10. Och när tiden för hans tjänstgörning var slut, begav han sig hem.  Efter dessa dagar blev hans hustru Elisabet havande och i fem månader höll hon sig i avskildhet. Hon sade till sig själv: ”Detta har Herren låtit ske med mig. Detta har Herren gjort med mig i dessa dagar, då Han blickade på mig för att taga ifrån mig min skam bland människorna.”(Kap.1, 9 - 10 )

 

 

Kapitel 2

                                             Jesu Kristi obefläckade avelse

 

Första hänvisningen till Davids stam och dess uppdrag ( 5 ) Frälsningsgnistan – Bli fri från synden ( 6 ) Herrens ängel talade till Maria på himlarnas ljusspråk ( 8 ). Den gamla föreställningen om en straffande Gud; kärlekens Gud uppenbarad av Kristus ( 17 ). Upphävning av det gamla förbundet – Det Nya Förbundet – Hymnen för det kommande Fredsriket (25 ).

 

1. Och i sjätte månaden blev ängeln Gabriel utsänd av Gud till en stad i Galileen benämd Nasaret, till en jungfru, som var förmäld med en man, vars namn var Josef, av Davids hus, och jungfruns namn var Maria.

2. Nu var Josef en rättskaffens och klok man, skicklig i all sorts trä- och stenhantverk. Och Maria var en känslig och insiktsfull kvinna, som vävde slöjor för templet. Och de voro bägge rena inför Gud..Och ur deras förening föddes Jesus-Maria, som kallades den Kristus.

3. Och ängeln kom in till henne och sade: ”Hell dig, Maria, du har funnit nåd inför Gud; ty Hans välsignelse är med ditt moderskap, välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är frukten i ditt sköte.”

4. Men då hon såg honom blev hon förfärad över hans ord och överlade i sitt sinne, vad denna hälsning skulle betyda. Men ängeln svarade och sade till henne: ”Frukta icke, Maria, ty du har funnit nåd inför Gud. Se, du skall bliva havande och föda en son, som skall bliva stor och kallas Den Högstes son.

5.Och Gud, vår Herre, skall giva honom hans fader Davids tron, och han skall vara en konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans konungarike skall ingen ände vara.”

6. Då sade Maria till ängeln: ”Huru skall detta ske, eftersom jag inte vet av någon man?”... ( Kap. 2, 1-6 )

 

                                           Jag, Kristus, förklarar, rättar 
                                                     och fördjupar ordet:

                               

David är stamfadern i köttet till alla ljusets väsen, som står i frälsningens uppdrag. Med Mig kommer de att grunda Jesu Kristi Fredsrike och bygga upp det under långa tidevarv. Samtidigt förfinas den täta materian gradvis, tills den - i sista fasen av Jesu Kristi Fredsrike - är finare, ljusstofflig materia. Därför står det: Och Gud, Herren, kommer att ge Honom Hans stamfaders Davids tron på jorden.

Orden ”Hur skall detta ske, eftersom jag inte vet av någon man?” betyder innehållsenligt: Hur skall detta ske, då jag ju endast är förlovad med en man?

...och ängeln svarade och sade till henne: ”Den helige Ande skall komma över Josef, din förmälde, och den Högstes kraft skall överskygga dig, o, Maria, därför skall ock det Heliga, som föds av dig, kallas Guds son, och hans namn här på jorden skall vara Jesus-Maria, ty han skall frälsa människorna från deras synder, när de ångrar sig och lyder lagen. ( Kap. 2, 6 )

 

                                           Jag, Kristus, förklarar, rättar 
                                                     och fördjupar ordet:

   

Och det skedde. Jag har fullbordat det! Mitt frälsningsljus brinner i alla själar fram till och med det fjärde reningsplanet – om de befinner sig i köttet eller som själar i själsriket.

Var och en – om själ eller människa – kommer endast att uppnå befrielse från synd och skuld, när hon ångrar sig och följer de eviga lagarna.

Synden hos människan och själen påverkar både själ och människa. Skulden är synden lik. Den binder ofta flera människor vid varandra, som gemensamt har förorsakat samma eller liknande, så att de förlåter varandra och renar med varandra, vad fört dem samman.

 

7. Därför skall du icke äta något kött eller dricka starka drycker, ty barnet skall redan i sin moders sköte vara vigt åt Gud, och det skall varken förtära kött eller starka drycker, ej heller skall någonsin en sax beröra dess huvud.

8.Och se, Elisabeth, din fränka, har i sin höga ålder blivit havande med en son och det är nu sjätte månaden för henne, som sades vara ofruktbar. Ty för Gud är ingenting omöjligt.” Och Maria sade: ” Se, jag är Herrens tjänarinna, ske med mig, såsom du sade.” Och ängeln lämnade henne. (Kap. 2, 7 – 8 ) 

 

                                           Jag, Kristus, förklarar, rättar 
                                                     och fördjupar ordet:

 

Herrens ängel talade till Maria på himlarnas språk, på ljusspråket, som strömmar in i den rena själen. Han antydde endast det, som fullbordades inom Elisabet, men nämnde dock varken månad eller ofruktsamheten.

 

9. Och samma dag uppenbarade ängeln Gabriel sig för Josef i en dröm och sade till honom: ”Hell dig, Josef, du är utkorad, ty Guds välsignelse är med ditt faderskap. Välsignad är du ibland män och välsignad vare dina länders frukt.”

10. Och då Josef tänkte över dessa ord, blev han bestört, men Herrens ängel sade till honom: ”Frukta icke Josef, Davids son, ty du har funnit nåd inför Gud, och se, du skall avla en son, och du skall giva honom namnet Jesus-Maria, ty han skall frälsa sitt folk från dess synder.”

11. Men detta har skett, på det att Herrens ord, som Han talat genom profeter, skulle uppfyllas, då Han säger: ”Se, en jungfru skall befruktas och bliva havande och föda en son och giva honom namnet Immanuel, som betyder: Gud med oss.”

12.Då nu Josef vaknade upp ur sin sömn, gjorde han som ängeln hade befallt och gick till Maria, sin trolovade, och hon mottog i sitt sköte Herrens Ande. ( Kap. 2, 9 – 12 )

 

                                           Jag, Kristus, förklarar, rättar 
                                                     och fördjupar ordet:

 

Och så blev de förenade som man och hustru inför Gud. Deras förbund välsignades av Gud.

 

13. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd och hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet.

14. När nu Elisabet hörde Marias hälsning, sparkade barnet till i henne. Och Elisabet blev uppfylld av den Helige Andens kraft och sade med klar röst:”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignad det barn du bär inom dig.

15. Men hur kan det hända mig att min Herres mor kommer till mig? Se, när mina öron hörde din hälsning sparkade barnet tilli mig av fröjd.. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.“ 

(I Herrens verk är det uppenbarat: ”Immanuel” är Gud, och ”Emanuel” är Hans tjänare. Med Emmanuel menas Immanuel.)

16. Då sade Maria: ”Min själ prisar Herrens storhet, min Ande jublar över Gud, min frälsare. Ty han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna; och se, från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

17. Ty du, den Mäktige, låter stora ting ske med mig,,hans namn är heligt och hans förbarmade med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. (Kap. 2, 13 – 17 )

 

                                           Jag, Kristus, förklarar, rättar 
                                                     och fördjupar ordet:

 

Maria tillerkände saligheten framförallt sitt innersta, sin uppväckta själ – inte sin människa. Hon är och förblir det rena, osjälviska väsendet i Gud, Hans tjänarinna och likaså människornas. Salig, så menade hon, är människans själ, som uppfyller Guds vilja.

Det gamla förbundet befinner sig i övergången från månggudadyrkan, tron på en gudavärld, till tron på den Ende sanne, som är från evighet till evighet. Därför talas alltjämt om den straffande och tuktande Gud, som människan skall frukta. Men Jag säger er: Vördnadsfull skall människan vara inför Gud, genom att hon samvetsgrannt uppfyller Guds lagar. Den sanne evige Ende är kärleken. Han straffar och tuktar inte. Straffet och tuktningen pålägger människan sig själv, om hon handlar mot Guds bud och därigenom mottager vad hon har sått – såvida hon inte ångrar och gottgör i tid, vad hon förorsakat. Jag, Kristus i Jesus, uppenbarade och inpräglade människan en kärlekens Gud och Fader, som är Sanningen och Livet från evighet till evighet.

 

18. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer.

19. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänt bort.

20. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till sina fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid..” Och Maria stannade hos henne ungefär tre månader och vände sedan hem.

21. Och dessa äro de ord, som Josef talade, då han sade: ”Välsignad vare Du, Gud till våra fäder och mödrar i Israel, ty i rätt tid har Du bönhört mig och du har hjälpt mig på frälsningens dag.

22. Ty Du sade: ”Jag vill bevara dig och göra dig till ditt folks räddare för att förnya världen och befria de övergivna helgedomarna ur förstörarnas händer.

23. Så att du kan säga till de fångna: ’Gå härifrån i frihet’, och till dem, som vandra i mörkret: ’Visa eder i ljuset! Och de skola mättas med glädje på livets stigar, och de skola aldrig mer jaga eller döda de varelser, som jag har skapat, för att de skola fröjdas i min åsyn.

24. Dessa skola icke mer hungra och törsta, hetta och köld skola icke heller skada dem mer. Uppe på bergens kammar vill jag göra en väg för vandrarna, och alla mina höjder skola bliva förhärligade.

25. I himlar sjungen, och jubla, du vår jord, I öknar genljuden av sång! Ty Du, o Gud, är Ditt folks räddare, och tröstar dem, som ha lidit orätt.” (Kap. 2, 18-25)

 

                                           Jag, Kristus, förklarar, rättar 
                                                     och fördjupar ordet:

 

Israels folk ville inte lyssna. De tog inte emot nådagåvorna från Guds Kristus.

Nu har en ny tid kommit: Kärlek och visdom verkar i frälsningsplanen. Gud, den rättfärdige All-Ende, sade (1988) upp förbundet med det gamla Israel och slöt ett nytt förbund med dem, som tjänar i Mitt frälsningsverk på jorden. Och det skall bliva Det Nya Israel och Det Nya Jerusalem på jorden. Genom detta folk uppstår, under loppet av dess evolution, Jesu Kristi fredsrike och det skall ske som står skrivet: ”Gå åstad och var fria!”

Och de som hittills vandrade i mörkret skall gå på ljusets väg och vittna om ljuset. Och de skall glädjas åt fröjdens stigar, och de skall aldrig mer jaga eller döda de varelser, som den Evige skapat. De skall varken hungra eller törsta eller lida, ej heller fördärvas av hettan eller förintas av kölden. Ty i Fredsriket skall det skina en annan sol och elementen skall inte längre stå i motsats till den strömmande kärleken. Sjung, ni himlar, och jubla, du jord – ty allt kommer att vara fruktbart, inklusive öknarna. Ty Du, o Gud, hjälper Ditt folk och tröstar alla, som lidit orättvisa, med det Inre Livets gåva.

 

 

Kapitel 3


                                  Johannes Döparens födelse och namngivning
 
                                                   De äkta profeterna (5)
 
 
1. För Elisabet var tiden inne att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor bamhärtighet Herren hade visat henne, och de gladde sig med henne.
 
2. Och på åttonde dagen kom de för att omskära barnet och de ville kalla honom Sakarias efter hans fader. Men då sade hans moder: ”Nej, han skall heta Johannes.” De sade till henne: ”Det finns ingen i din släkt som bär det namnet.”
 
3. Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skivtavla och skrev och sade samtidigt:” Johannes är hans namn”. Och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och  hans tunga, och han talade och prisade Gud. (Kap. 3, 1-3)

 
 


                                             Jag, Kristus, förklarar, rättar
                                                      och fördjupar Ordet:
 

Genom att acceptera det som blev förkunnat för Sakarias genom ängeln, och glädjen över barnet, som Sakarias trofast kallade Johannes, löstes det i Sakarias, som han förorsakat.
 
 
4. Alla de kringboende greps av vördnad, och överallt i Judeens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla, som hörde det, lade det på minnet och frågade sig: ”Vad skulle det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom.”
 
5. Och hans fader Sakarias fylldes av helig Ande och talade profetiska ord: ”Prisad vare Du, o Israels Gud, ty Du har tagit emot ditt folk och frigett det.  Du reser för oss frälsningens horn i din tjänare Davids släkt, så som Du lovat genom dina heliga profeter, som var, sedan världens begynnelse.  (Kap. 3, 4-5)
 
 
 
                                              Jag, Kristus, förklarar, rättar
                                                      och fördjupar Ordet:
 

Ord har ofta många betydelser. Det beror på vilka känslor människan lägger i ordet. Så var det också med orden ”Dina heliga profeter”. Med dessa ord menades inte endast de profeter, som var nedtecknade, i det så kallade Gamla Testamentets böcker.
  Endast en är helig: Gud, den Evige.
  Saliga var och är de profeterna, som var utsända av Gud och som uppfyllde Hans vilja och utifrån uppfyllelsen i det egna livet gav de Guds Ord och uppmanade människorna att antaga och förverkliga detta. Dessa är de äkta profeterna.
 
 
6. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Att du visar bamhärtighet, som du lovat våra fäder och står fast vid ditt heliga förbund,
 
7. den ed du svor vår fader Abraham, att du tillåter oss, att vi, frälsta ur våra ovänners hand och låter oss tjäna Dig utan fruktan, rena och rättfärdiga inför dig i alla våra dagar.
 
8. Och detta barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom, och bringa ditt folk insikt om frälsningen genom tt de förlåter sina synder.
 
9. Genom vår Guds bamhärtighet och mildhet, genom vilken soluppgången på höjden har besökt oss, så skall Han ge ljus åt dem, som är i mörkret och dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg.”
 
10. Och barnet växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till, den dagen då han skulle träda fram inför Israel. (Kap. 3, 6-10)
 

 

 

Kapitel 4

                                                 

                                                   Jesu Kristi födelse

 

                         Israels folk har misslyckats - Kristi herravälde i fredriket
           förbereds av de inkarnerade sönerna och döttrarna från Davids stam. (5)
                           Herdarnas "ängla-syner" var inre företeelser. (6-9) 
                     Godkännande av de jordiska lagarna, såvitt de inte strider
                                                mot de gudomliga lagarna.

 

1. Jesus Kristus fördelse hände på följande vis: Det begav sig vid den tiden, att kejsare Augustus utfärdade en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Och alla i Syrien gick till sin hemort för att låta sig registreras; det var mitt i vintern.

2. Och också Josef och Maria bröt upp från staden Nasaret i Galiléen till landen Judeen, till Davids stad, som har namnet Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt, för att låta skattskrivas sig tillsammans med Maria, sin lagvigda hustru, som var havande.

3. Men det begav sig, att när de voro där var tiden inne, då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son i en grotta och lindade honom och lade honom i en krubba, som fanns i grottan; ty, för dem var icke rum i härbärget. Och se, grottan fylldes av ljus och strålade som solen i all sin prakt.

4. Och i grottan voro en oxe, en häst, en åsna, och ett får och bredvid krubban låg en katt med sina ungar, och duvor voro också över dem, och varje djur, hona och hane, hade sin make.

5. Och så begav det sig, att Han föddes mitt bland djuren. Ty, Han kom för att också befria dem från deras lidanden. Han var kommen, för att befria människorna från deras okunnighet och själviskhet och uppenbara för dem, att de är Guds söner och döttrar.

 

                                            Jag, Kristus, förklarar, rättar 
                                                     och fördjupar ordet:
                              

När Jag levde som Jesus uppenbarade Jag Guds rike och lärde ut Hans lagar och levde efter dem. Jag ville grunda och bygga upp Guds rike i Israel med Israels söner och döttrar från David stam och med alla Guds söner och döttrar, som uppfyller den Eviges vilja. Och efter att Jag vänt tillbaka in i min Faders härlighet, ville Jag åter komma i Anden och fortsätta att bygga upp det med Israels folk och regera i fredsriket, som skall komma att uppnå sin höjdpunkt på fin materia. Men Guds och Israels söner och döttrar var bländade av synden.

Under alla århundraden efter Min frälsningshandling kallade Gud, den Evige, om och om igen sönerna och döttrarna från Davids stam och från andra släkten, som uppfyller Hans vilja, så att de skulle känna igen sina uppdrag.

Nu (1989) har en ny tid påbörjats: Det är uppbrottet från den gamla till den nya världen, Kristus´ värld. Jag förbereder Min andliga ankomst - återigen genom sönerna och döttrarna från Davids stam och ytterligare söner och döttrar av den Evige från andra släkten, som uppfyller Guds vilja.

Då kommer det, som har uppenbarats, att ske: Jag kommer i Anden. Då kommer alla människor att leva i frid och också djuren kommer att befrias från sin träldom och sitt lidande, genom Mig, Guds Kristus. För den, som lägger sitt liv i Guds barnaskap, kommer inte att döda - vare sig människor eller djur.

 

6. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Och se, Guds ängel stod framför dem, och den Högstes härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran.

7. Och Ängeln sade till dem: "Var inte rädda, se, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket; för åt er har idag, i Davids stad, Frälsaren fötts, som är Kristus, Guds heliga Ene. Och detta är tecknet för er: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i krubba".

8. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här, som prisade Gud och sade: Ära åt Gud i höjden och fred på jorden åt alla, som har god vilja." Och när änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som vår Herre har låtit oss veta."(Kap.4.6-9)

 

                                             Jag, Kristus, förklarar, rättar 
                                                     och fördjupar ordet:

 

Ängeln talade till herdarna. Men de såg honom inte med mänskliga ögon och hörde honom inte med mänskliga öron. Inte heller såg eller hörde de med mänskliga ögon och öron den himmelska hären, som lovade och prisad Gud. Några av herdarna förnam ljuset i sitt inre, medan andra hörde lovprisningen av Gud i sitt hjärta. För den, som inte bär köttets klädnad, har varken köttets ord eller ordets ljud. Guds ord och Guds väsen förnimmas i en människas allra innersta.

Herrens ängel stod inte som en människa framför dem. De stod vid elden och värmde sig. De såg hur pelare av eld flammande upp. Och i elden tyckte de sig se en gestalt av en ängel, som några av dem förnam i sitt hjärta. Herdarna var oeniga om vad de såg och hörde. Men de, som kände budskapets andemening i sitt hjärta, gav sig iväg till Betlehem.

Liksom på den tiden förkunnar också idag Guds änglar: Bered en väg för Herren. Kristus, Frälsaren kommer i anden - och Han kommer att vara Herde till en hjord, som är Guds folk på jorden. Han kommer att regera över dem i Sitt rike på jorden, och de kommer att var med Honom i anden, för de håller Guds lagar.

 

10. De skyndade iväg och fann Maria och Josef i grottan och barnet, som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn.

11. Och alla, som hörde det, häpnade över vad herdarna sade. Men Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka, prisade och lovade Gud för allt de hade fått höra och se.

12. Och när åtta dagar hade gått och barnet blivit omskuren, gav man Honom namnet Jesus-Maria, det som ängeln hade gett Honom innan Hans mor blev havande. Och när, i enlighet med Moses lag, dagarna av deras rening var över, tog de barnet till Jerusalem, för att bära fram Honom inför Gud. (Som det står skrivet i Moses lag: Allt av mankön, som öppnar moderns sköte, skall helgas åt Herren.) (Kap.4.10-12)

 

                                           Jag, Kristus, förklarar, rättar 
                                                     och fördjupar ordet:

 

Omskärelsen är judarnas lag. Eftersom denna jordiska lag inte strider mot den eviga lagen, tolereras den av Gud - uteslutande för människan. Om ett väsen ur Gud blir människa genom reinkarnering, då underkastas människan naturens lagar och måste rätta sig efter de världsliga lagarna, såvida de inte strider mot Guds lagar. 

 

13. Och se, i Jerusalem fanns en man vid namn Simeon och han var en rättfärdig och from och väntade på Israels tröst, och den helige Anden kom över honom. Och det uppenbarades för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Guds Kristus.

14. Ledd av Anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med Honom som det är sed enligt lagen, tyckte han sig se barnet som om det vore en ljuspelare. Han tog Honom i sin famn, prisade Gud och sade:

15. "Herre, nu låter Du din tjänare gå hem, i frid, som Du har lovat. Ty, mina ögon har skådat Din frälsning, som Du har förberett att inför alla folk vara ett ljus, till att upplysa hedningarna och till härlighet åt Ditt folk Israel." Och Hans föräldrar förundrades över allt som sades om Honom.

16. Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: "Se, detta barn skall bli till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken, som väcker strid (och sannerligen, också genom din egen själ skall det gå ett svärd) så att mångas innersta tankar skall komma i dager".

17. Och där var Anna, en profetissa, dotter till Phanuel, av stammen Aser, hon var till åren kommen och lämnade aldrig templet, utan tjänade Gud, dag och natt, med fasta och bön.

18. Just i denna stunden kom hon fram och prisade Herren och talade om barnet för alla, som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt, som föreskrivs i Herrens lag, återvände de till sin hemstad Nasaret i Galilei. (Kap.4.13-18)

 

 

Kapitel 5

 

                                     De vise männens tillbedjan och Herodes.

 

Betydelsen av Betlehemstjärnans sex strålar (5) - Budskapen från Gud och Hans änglar är hänvisningar, men inga direkta utsagor om det möjliga - Indirekt vägledning (13).

 

1. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, se, då kom några visa män från österlandet till Jerusalem. De hade renat sig och hade varken smakat kött eller starka drycker för att finna Kristus, som de sökte. Och de sade: "Var är den nyfödde judarnas konung? Ty, vi i östern har sett Hans stjärna och har kommit för att tillbedja Honom."

2. När kung Herodes hörde detta, blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han sammankallade alla folkets överstepräster och skriftlärda och krävde av dem att få veta, var Kristus skulle födas.

3. Och de sade till honom: "I Betlehem i landet Judeen, ty så står det skrivet hos profeten: Och du, Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland furstarna i Juda; ty, från dig skall den härskaren komma, som skall regera mitt folk, Israel."

4. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och förhörde sig noga hos dem om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: "Bege er dit och sök noga efter barnet och underrätta mig när ni har hittat det, så att jag kan komma dit och hylla Honom."

5. Efter att de hade lyssnat till kungen, gav de sig iväg: Och se, stjärnan, som de vise männen sett i morgonlandet och stjärnans ängel gick framför dem, tills dess att den kom och blev stående över det ställe, där barnet var. Och stjärnan glänsde med sex strålar. (Kap.5.1-5) 

 

                                            Jag, Kristus, förklarar, rättar 
                                                     och fördjupar ordet:

 

Vad symboliserar de sex strålarna? Guds Son bringar Guds lag, himlarnas sju grundstrålar, till denna jord. I Anden strålar sex strålar ned på Honom - den sjunde strålen, barmhärtigheten, bor bland människorna: Den allra Högstes Son i jordeklädnad, Guds Kristus i Jesus. Även Maria bar inom sig en delstråle av barmhärtigheten, ty i Herrens Ande är hon förenad med den gudomliga barmhärtighetens kerub.

 

6. De gav sig iväg med sina kameler och åsnor, som var lastade med gåvor. I sökandet efter barnet blickade de så ivrigt efter stjärnan på himlen, att de för en stund glömde sina trötta djur, som i dagens hetta släpat lasten och var törstiga och utmattade. Och stjärnan försvann från deras blickar.

7. Förgäves stod de och spejade mot himlen och tittade bekymrade på varandra. Då kom de plötsligt ihåg sina kameler och åsnor och skyndade sig att befria dem från deras bördor, så att de skulle få vila sig.

8. Nu fanns där i närheten av Betlehem, en brunn vid vägen. Och när de böjde sig över den, för att hämta upp vatten till sina djur, se, där på den stilla vattenytan avspeglade sig stjärnan, som de hade förlorat ur sikte.

9. Och när de såg denna, uppfylldes de av stor glädje.

10. Och de prisade Gud, som visat dem barmhärtighet i samma ögonblick som de hade förbarmat sig över sina törstiga djur.

11. När de hade trätt in i huset, fann de barnet med Maria, Hans moder, och de föll ned och tillbad det. De öppnade sina skatter, och bredde ut gåvorna framför Honom: guld, rökelse och myrra.

12. Då de i en dröm blivit varnade av Gud, att inte återvända till Herodes, tog de en annan väg tillbaka till sitt land. Och i enlighet med seden tände de en eld och tillbad Gud i flamman.

13. När de hade gett sig iväg, se, då visade sig Herrens ängel för Josef i drömmen och sade: "Stig upp, tag barnet och hans moder och fly till Egypten och stanna där, till Jag säger till dig; ty Herodes försöker att döda barnet." (Kap.5.6-13)

 

                                            Jag, Kristus, förklarar, rättar 
                                                     och fördjupar ordet:

 

Det står skrivet: "...ty Herodes försöker att döda barnet." Ängelns ord och inspirationen från Anden sade med följande innebörd: "Fly nu med barnet och hans moder till Egypten och stanna där tills vidare." Underrättelsen om att Herodes vill döda barnet kom till Josef från andra källor och förknippades med ängelns utsaga.
Eftersom människorna i den nya tiden känner till friheten i livets lag, genom förverkligande och uppfyllande av de eviga lagarna, kommer de att tvivla på denna eller liknande utsagor: "Herodes försöker att döda det." För de vet att Gud och Hans änglar inte gör sådana eller liknande direkta utsagor. Därigenom skulle de bejaka något som ännu är ovisst. 
Därför förklarar, rättar och fördjupar Jag, Kristus, dessa och vidare utsagor, så att denna bok må vara ett verk av insikt för många.
Gud tillåter att budskap förmedlas till människor via andra källor, det vill säga direkt, - om en människas förehavande redan har uttalats av henne själv och kan förmedlas via en annan eller en tredje person, som har hört den. Om det är av betydelse kommer de, som det berör, att meddelas direkt. På detta sätt vägleder Gud direkt, i lagen om sådd och skörd.

 

14. Han steg upp och tog om natten med sig barnet och hans moder och rymde till Egypten och stannade där i ungefär sju år fram till Herodes död; så att det ska kunna bli uppfyllt, vad Herren har sagt genom profeten, som sade: "Från Egypten har Jag kallat Min Son."

15. Också Elisabet, när hon hörde det, tog sin son och gick upp i bergen med honom och gömde honom där. Och Herodes skickade sina män till Zacharias i templet för att fråga honom: "Var är ditt barn? Och han svarade: "Jag är en Guds tjänare och är alltid i templet. Jag vet inte var han är.

16. återigen skickades männen till honom för att fråga honom: "Svara mig ärligt, var är din son, vet du inte att ditt liv ligger i mi hand?" Zacharias svarade och sade: "Gud är vittne: Om du utgjuter mitt blod, kommer Gud att ta emot min själ, ty du utgjuter blodet från en oskyldg."

17. Och de slog ihjäl Zacharias i templet mellan det allraheligaste och altaret. Folket fick reda på det genom en röst, som ropade: "Zacharias har dödats och hans blod skall inte tvättas bort förrän hämnaren kommit." Och efter en tid drog prästerna lott, och lotten föll på Simon, som skulle efterträda honom.

18. När Herodes nu såg att han hade blivit lurad av de vise männen, blev han mycket arg, och skickade ut sitt folk och lät döda alla barn, i Betlehem och dess omgivning, som var två år eller yngre motsvarande den tid om han erfarit av de vise männen.

19. Så uppfylldes det som blev sagt av profeten Jeremia: "I Rama hör man en röst, gråta, klaga och stor sorg. Rachel gråter över sina barn och vill inte låta sig tröstas; för de finns inte mer."

20. Men när Herodes hade dött, se, då visade sig Herrens ängel i drömmen för Josef i Egypten, och sade: "Stig upp, tag barnet och hans moder och återvänd till Israels land. För de, som traktade efter barnets liv, har dött."

21. Och han steg upp, tog barnet och hans moder och flyttade tillbaka till Israels land. Och de bodde i en stad med namnet Nasaret. Och man kallade Honom för nasareén. (Kap.5.14-21)

 

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum