Här är du: Startsida > Om oss > Bergspredikan

Förverkliga din bön ... Därför skall ni, när ni är tillsammans, bedja så:

6. Vår Fader, som Du är i himmelen, helgat är Ditt namn. Ditt rike kommer. Din vilja sker på jorden såsom i himmelen. Vårt dagliga bröd ge oss dag för dag och frukten från den levande vinstocken. Och så som Du förlåter oss våra synder, så förlåter även vi andras synder. Lämna oss inte i frestelsen. Fräls oss från det onda. Ty Ditt är riket och kraften och härligheten i all evighet. Amen. (Kap. 26, 5-6)

 

                                                  Kristus förklarar, rättar
                                                    och fördjupar ordet:

 

Gemenskapsbönen, Fader Vår, bedjes med olika ord och innehåll eftersom varje gemenskap ber motsvarande sin kärlekspotential.

Som Jesus från Nasareth lärde jag ut gemenskapsbönen, Fader Vår, i mitt modersmål, alltså med andra ord och därmed också med annat innehåll, än hur man senare och i andra språk har bett bönen.

Orden som sådanna är oväsentliga. Viktigt är att människan förverkligar vad hon ber om! Då är varje ord som kommer ur hennes mun besjälat med kärlek, kraft och visdom.

Ni ska inte be bokstavligt eller trakta efter att ordagrant be Fader Vår, som jag lärt ut till de mina. Väsentligt är att ni besjälar orden i era böner med kärleken till den Evige och till er nästa och att innehållet i era böner motsvarar ert liv.

Människor som är uppfyllda av den eviga sanningen, Guds kärlek och vishet, ber också på annat sätt än de som endast ber för att de har blivit lärda att göra så eller för att de tillhör en konfession, där man ber bönen motsvarande medvetandet i konfessionen.

Människor som är på vägen till sitt gudomliga ursprung ber fritt, det vill säga med egna ord som är besjälade av kärlek och kraft.

Människor som lever i Min Ande, som är genomsyrade av Guds kärlek och vishet, som alltså förverkligar Guds lagar i det dagliga livet, kommer framförallt att tacka, lova och prisa Gud för sina liv och för allt samt viga sina liv allt mer åt Honom – i känslor, tankar, ord och verk -, eftersom de har blivit till liv ur Hans liv.

 

Människor i Herrens Ande lever bönen. Det innebär att de mer och mer uppfyller den Eviges lagar och har själva blivit till bönen, som är en tillbedjan av Gud.

Den som uppfyller Guds vilja lever allt mer i tillbedjan av Gud. Sådana människor håller inte bara Guds lagar utan har själva långtgående blivit kärlekens och vishetens lag.

 

I det framväxande Fredsriket Jesu Kristi, i vilket Jag Är härskare och livet, kommer människorna mer och mer att hålla Guds lagar. Många av dem har själva blivit till lagen och så blivit Gudsmänniskor som i allt förkroppsligar Livet, Gud, i allt vad de tänker, säger och gör. Deras böner är livet i Mig, uppfyllelsen av den eviga lagen. Med sina liv, som är Guds lag, tackar de Gud för livet.

Tacket till Gud är alltså Livet i Gud. Deras liv, som är ett enda tack, strömmar in i Fredsriket.

De ber innehållsenligt med följande ord, som de uppfyller i det dagliga livet:

 

Fader vår, Din Ande är inom oss,och vi är i Din Ande.
Heligt är Ditt eviga Namn inom oss och genom oss.
Du är Livets Ande, Du är vår Fader Ur.
Ur Dig bär vi våra eviga namn.
Du, Evige, har gett oss dem och i våra namn lagt in hela oändlighetens rikedom.
Våra namn, som Du andades in i oss, är Kärleken och Visheten –
rikedomen från Dig, lagen inom oss och genom oss.
Vårt eviga rike är oändligheten – kraften och härligheten i och ur Dig.
Vi är arvtagare till det eviga riket.
Därför är vi riket självt, den eviga hemvisten.
Den finns inom oss och verkar genom oss.
Din oändliga, härliga vilja är inom oss och verkar genom oss.
Din viljekraft är vår viljestyrka.
Den verkar inom oss och genom oss, ty vi är andeväsen ur Din Ande.
Himmelen har inte tid och rum – himmelen och jorden är en enhet,
eftersom vi är enade i Dig.
Kärleken och kraften inom oss och genom oss är vårt dagliga bröd.
Du, o evige, härlige Fader, har åstadkommit allt inom oss,
som vibrerar i oändligheten.
I himmelen och på jorden skapar Du genom oss.
Vi är i Dig, och Du råder inom oss och genom oss.
Vi är uppfyllda i Din Ande, eftersom vi är andeväsen ur Din Ande.
Vi är rika i Dig, eftersom vi lever i vårt arv, oändligheten ur Dig.
Vårt eviga arv, ande ur Din Ande, frambringar allt för oss,
som vi som människor behöver i fredsriket.
Vi lever i Dig och ur Dig.
Livet strömmar och ger ur sig.
Vi lever i rikedomen ur Gud, eftersom vi själva är rikedomen.
Jorden är himmelen och fredsriket jordens rikedom,
i vilket vi lever och befinner oss – ande ur Din Ande.
Vi lever i det inre riket – och är ändå människor, som i det yttre förkroppsligar det som strålar i det inre.
Herrens namn är prisat, Han är liv inom och genom oss.
Guds namn är praktiserad lag av kärlek och frihet.
Synden är omvandlad – Ljuset håller sitt intåg.
Vi lever ur Hans ljus och lever i och ur Hans ande,
eftersom vi är andeväsen ur Hans Ande.
I Gud är allt kompenserat.
Hans namn har renat allt.
Guds härlighet är prisad!
Guds vilja, kärlek och vishet genomsyrar jorden och landet.
Vi själva är jorden och landet –  vilja, kärlek och visdom.
I oss är Guds godhet – det goda ur Gud.
Vi är i Gud och verkar ur Gud.
Jorden tillhör Herren – den är kärlekens rike.
Det verkar inom oss och genom oss.
Livet, Faderns härlighet, verkar inom oss och genom oss –
från evighet till evighet.
 

Innehållsmässigt är denna lovprisning deras liv, de, som lever i fredsriket Jesu Kristi. De lever i Mig, den Kristus, och Jag lever genom dem; och tillsammans lever vi i Fader-Moder-Gud, och Fadern lever genom oss från evighet till evighet.                                         forsätt  / tillbaka  /  tillbaka till översikten

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum