Här är du: Startsida > Om oss > Sanningens Budskap > Hjälp för sjuka och lidande

Hjälp för sjuka och lidande


Sanningens Budskap


I varje människa finns Guds Ande, kraftkällan för ljus och helande. Gud inom oss förmår allt när vi öppnar oss för kraftkällan Gud.
Gud är oföränderlig kärlek, kraft, harmoni och helande. Oberoende av hur saker och ting ser ut i denna värld och hur vi människor förhåller oss gentemot kraftfältet Gud – Gud är evigt Densamme. I enlighet med vår fria vilja bestämmer var och en, om hon utökar eller minskar den eviga helande- och livskraften inom sig, det vill säga om hon hänger sig åt helande- och livskällan och på så sätt låter den bli verksam eller om hon vänder sig bort från Gud.

Ju oftare vi öppnar oss för inströmmandet av den stora kärleken, Guds kraft, desto mer märkbart kommer svagheter, lidanden och sjukdom att avta.

Den som enbart sysselsätter sig med sig själv, med sin rädsla, sina sorger, bekymmer, sjukdomar och liknande, blir sällan medveten om vilken stor kraft, som ligger inom henne och som i varje ögonblick talar via samvetet: Vänd om och inse att du är en invånare i Guds rike och ska leva enligt lagen om helandet för att förbli lycklig och frisk eller för att bli frisk.

Positivt tänkande är ett gudsmedvetet tänkande enligt Guds tio budord och Jesu bergspredikan. Det resulterar i en aktiv tro och ett dynamiskt liv i tron att inriktningen på den stora, mäktiga kraftkällan, Gud, sker inom oss.

Vi människor är själva ansvariga för vårt förhållningssätt eftersom vi är fria barn till en evig Fader.

Den eviga helandekällan, Gud, är oändlig kärlek och harmoni. Helandekällan av kärlek och harmoni kan vi endast få att strömma om vi ändrar vårt livsinnehåll, vår personliga värld, som består av våra förhållningssätt, dvs. ger det en positiv inriktning, sluter fred och fortsätter hålla fred med våra medmänniskor.

Det goda är Gud och Gud är livet, kraftfältet, som förmår att upprätta ordningen i vår kropp, så att helandevågorna, livskrafterna, förmår att genomströmma själen och hela kroppen.

Det måste bli medvetet för oss att det negativa leder till sjukdom medan det positiva helar.

Hälsa är Guds vilja. Sjukdom är resultatet av felaktigt tänkande och ett felaktigt förhållningssätt. Sjukdom är alltså ett avbrott i förbindelsen med det gudomliga kraftfältet, som finns i själen och i varje cell i människan.

Varje negativ inställning försvagar. Den förlamar allt mer våra kroppsfunktioner och gör oss med tiden sjuka. Positivt, ljusfyllt tänkande väcker kraft och medför att vi förblir friska eller åter blir friska.

Det finns ingen sjukdom, som inte har sitt ursprung i själen. Något som kommer utifrån, kan i längden inte sätta sig fast, om det inte påträffar motsvarande i själen, som aktiverar det och därigenom sätter sig fast i kroppen som obehag, lidande, sjukdom och mycket mer.

Att lösa dessa svårigheter sker uteslutande genom att vi gör oss medvetna om Jesu lära, som lyder: Erkänn dina felaktiga förhållningssätt, ångra och rena dem och gör inte liknande och samma igen. Jesus uttryckte också sättet att lösa en skuld, på ett annat sätt, till exempel med orden: "Efter din tro blir dig givet, gå nu och synda hädanefter inte mer". Därmed menade Han den aktiva tron: Vi ska medverka genom att vi erkänner vårt felaktiga förhållningssätt, ångrar och inte gör om det igen. För det var och är inte andra, som överförde eller överför sin skuld på oss. Det är vi själva. Och det ligger i vårt fria beslut om vi åter vill skilja oss från våra belastningar.

Jesus undervisade om fiendekärleken: Älska dina fiender och gör gott mot dem, som hatar dig. Den som verkligen på djupet förstår denna utsaga från Jesus, den förstår också varför det är som det är i denna värld. Den förstår också att sjukdom, lidande, obotliga sjukdomar, katastrofer, krig och mycket mer inte kommer från Gud och heller inte är slumpmässiga utan endast utgår från människan. Ett helhetshelande kan därför endast ske när vi blir medvetna om våra felaktiga förhållningssätt och om vår delaktighet i väldsskeendet. Vi bör börja med att sluta fred med våra medmänniskor men också med det plågade djurriket, växt- och mineralriket, genom att vi erkänner vårt felaktiga förhållningssätt gentemot dem, ångrar och renar det med hjälp av Guds Kristus och inte gör om det igen.

Vi kristna har påbjudits av Jesus, den Kristus, att upphäva själsliga diskrepanser, disharmonier, felaktiga förhållningssätt, även kallade synder, med Hans kraft. Såvida vi inte gör om samma eller liknande igen, omvandlas diskrepanserna, disharmonierna i själ och kropp till harmoni. Harmoni i själ och kropp medför att lidande och sjukdom avklingar eller helt försvinner.

Vad människan sår, kommer hon att skörda. Till följd av det kan vi enbart skörda sådant, som vi själva har sått och inte sådant, som andra har sått och sår och andra kan inte skörda sådant, som vi har sått och sår.
Därför lyder budordet ... varje stund: Allt, som träffar oss är vi själva, eftersom allt, som vi råkar ut för och stöter på har vi samtidigt bjudit in genom principen ”sända och mottaga” eller ”lika dras till lika”.

Att älska sin nästa som sig själv innebär att inte önska henne något ont, att inte ha några förväntningar på henne, att inte kräva något av henne som vi inte själva kan göra, att inte nedvärdera henne, att inte vara avundsjuk på henne, att inte hata henne, att inte vara fientligt inställd mot henne, att inte utnyttja henne, att inte möta henne i krig och att inte avlägga falskt vittnesbörd gentemot henne.

Den rätta tron på Gud är alltid handlingstron, det vill säga den dagliga stegvisa uppfyllelsen av Guds budord och Jesu bergspredikan. Den passiva tron, som inte följs av rättmätiga, alltså gudomliga handlingar, är samtidigt en död tro. Den väcker oss inte till livet, för liv är aktion så som livet är i Guds Ande.

Gud vill sända kraft och kärlek genom oss till våra medmänniskor. Den som vill se sina böner uppfyllas bör också leva enligt dem.

Vi människor har för vana att nedvärdera andra .. Men den, som nedvärderar andra, den ställer sig över sina medmänniskor och därmed över Gud, då Gud varken nedvärderar eller dömer sina människobarn. Även genom att tilldela andra skuld vill vi ytterst visa att vi är bättre och eventuellt till och med felfria.
Den som har skaffat sig en sådan förhållningsnimbus är tvungen att upprätthålla denna genom självhävdelse. Därigenom utvecklas otillfredsställelse, disharmoni, prestationsångest och press att oavbrutet behöva framhäva sig, alltså visa vad man kan och bevisa vad man går för. Följden av detta är att nervsystemet ständigt står under högspänning.

Det finns ingen tillfällighet, inte heller när det gäller vad eller vem vi har att göra med i detta liv.

Det är inte våra medmänniskor, som är skuld till vårt lidande eller våra lidanden, utan vi är själva skyldiga, för ... sjukdom, nöd, ödeslag och liknande kommer inte från Gud och inte heller från ”andra”, utan de kommer från oss för vi har själva matat in allt, som det har medfört. Vi har fjärmat oss från livets ocean och begett oss upp på torrt land.

För att nå helandets ljus i själen och helblivandet i kroppen har det påbjudits oss att inte göra om de felaktiga förhållningssätten, det vill säga synderna, som vi har insett ...  Detta är vägen, genom vilken alla cellbyggstenar och kroppens funktioner kan motta helandeströmmarna, som bringar kroppens självläkande krafter förstärkt i aktion. Så kan helhetshelandet, själens rening och kroppens helande, komma till stånd.

Guds Ande förmår allt om vi vill det. Medicin kan hjälpa oss att röja hinder ur vägen, att göra oss smärtfria så att livskraften, Guds Ande, lättare förmår att utföra arbetet i själen och kroppen. Den sanna helandeprocessen är helhetshelandet genom den evige Anden.

Låt oss betänka: Guds ljus är starkare än mörkrets makter. Det goda kommer alltid att segra över det, som inte är gott, det vill säga det alltför mänskliga. Det beror endast på oss om vi ger Honom möjlighet till det genom att vi vänder oss till ljuset, Gud i Kristus, vår Frälsare, den ende Gode. På liknande sätt som det motstridiga förhållningssättet framkallar en motsvarande verkan, verkar också det positiva – men mycket starkare. Det lyser i själen och strålar genom själen in i kroppen.

Om vi har utforskat oss själva och erkänt det, som pockade på vårt medvetande ur undermedvetandet och påtvingade oss en hektisk kroppsrytm och upphäver vi sedan dessa orsaker, då följer den stegvisa förnyelsen inifrån. Det betyder att vi inte behöver drabbas av eller bära den ena eller andra sjukdomen eller lidandet.

Det står innehållsmässigt skrivet: Den, som tar ett ärligt steg, ett steg, som kommer från hjärtat, till Gud, den kommer Han, Kristus, flera steg tillmötes. Om det är en tanke, ett ord eller en handling, allt som verkligen är positivt, är gudsmedvetet. Det motsvarar i dess innehåll Guds tio budord och Jesu bergspredikan. Satsar vi på Gud, med förtroende i Honom och bejakar vi allt mer det goda, såsom till exempel hälsa, fred, enhet och styrka, då kommer vi också att bringa vårt förhållningssätt i överensstämmelse med Guds vilja.

Den som närmare betraktar ordet ”obotlig” det vill säga känner efter vad det verkligen uttrycker, den märker oundvikligen att detta ord utesluter förhoppning. Om förhoppning elimineras kan inget växa. Den som binder sig vid ordet ”obotlig”, inom henne bleknar hopp, tro och förtroende. I tankarna vänder hon sig allt mer till sin sjukdomsbild och sin hopplöshet varigenom rädslan tilltar. Hon skapar därigenom möjlighet för sjukdomen att sprida sig allt mer. På detta sätt och genom liknande förhållningssätt har somliga tänkt sig till sin en för tidig död.
Genom rädsla och hopplöshet minskar människan sina själsliga och kroppsliga energier. Däremot medför hopp och tillförsikt att livskraften väcks.

Den som dagligen utövar tempelreningen det vill säga reningen av sin själ och sin organism i medvetenhet om Guds barnaskap, den förfinar sin karaktär, då hon stämmer in sitt sätt att tänka och sitt förhållningssätt på Gud. Det är vägen till helhetshelandet och till att vara lycklig.


Om du vill, bejaka då dagligen ditt barnaskap till Gud det vill säga att du är ett barn till den evige Fadern och att Han alltid är närvarande med hela sin kärlek och kraften till att bli frisk. Säg eller tänk det inte endast utan försök att göra det sant genom att du ändrar ditt alltför mänskliga förhållningssätt och genom att du också lär dig att bättre förstå dina medmänniskor, som i Anden, vår evige Fader, är våra bröder och systrar. Sluta upp att nedgöra din broder och din syster med tankar, ord eller till och med genom handling.

Det är inte alltid enkelt att omvandla rädsla, tvivel och sorger, som har livnärts under många år, till en trosstark och förtroendemedveten hängivelse till livets Ande, till den helande kraften, som bor inom oss. För att komma ut ur denna rondell av förnekelse av det goda, den hjälpande och helande kraften, är det en hjälp att oftare under dagen be till Kristus inom oss, det vill säga be in i vår själ och in i vår kropp, då vår kropp är vår kyrka, Guds tempel. Gud, livet och helandet, bor inom oss. Om vi steg för steg uppfyller vår egen bön i vardagen, genom att vi själva gör det, som vi ber om, då renar vi vår kyrka, Guds tempel och upprättar ordningen inom oss.
Den som företar tempelreningen med hjälp av Guds Kristus, den erhåller en stark tro, tillit och gudsnärhet. Detta medvetande är samtidigt den inre säkerheten.

Om vi vänder på budordet ur Jesu bergspredikan ”Vad du vill att andra gör för dig, gör du först för dem” skulle orden kunna uttryckas så här: Vad du inte vill att andra gör mot dig, tillfogar du inte heller någon annan ... Om de kristna skulle tänka och handla så som Jesus påbjöd oss i Guds- och nästankärleken, då fanns det ett folk av frihet och fred och välstånd för alla.

 

Sanningens Budskap
Hjälp för sjuka och lidande

Denna och ytterligare broschyrer (tys, eng, fr, it, spanska) ur raden av
Sanningens Budskap
kan du beställa gratis.

Här kan du beställa...

Troshelande -
Helhetshelandet

Utrdagen är hämtade ur boken av Gabriele.

Boken (ej sv.) kan beställas hos
Verlag DAS WORT

 

Informationen om
Urkristligt Helande:

Världsvitt CENTRUM FÖR HELANDE GENOM BÖN OCH TRO av JESUS, den KRISTUS
i Universellt Liv

www.urchristliches-heilen.de

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum