Nachádzate sa tu: Univerzálny život všetkých
kultúr celosvetovo
 > My o nás > Posolstvo pravdy > Ježiš a zvieratá

Ježiš a zvieratá

Posolstvo pravdy


Ježiš nás učil lásku ku všetkým stvoreniam. Počas Svojho pozemského života dal hlas aj zvieratám, o čom sa už v Biblii nedá nájsť prakticky takmer nič. V evanjeliách apokryfov naproti tomu, napríklad v „Ježišovom evanjeliu“, sa hovorí obšírne bez cenzúry o Ježišovej láske ku zvieratám.
K tomu niekoľko príkladov z knihy: „To je Moje Slovo. Alfa a Omega. Evanjelium Ježiša“.

Ježiš prišiel do jednej dediny a uvidel tam mačku, ktorá bola bez pána a trpela hladom a kričala k Nemu. A On ju vzal na ruky, zahalil ju do Svojho odevu a nechal ju odpočívať na Svojej hrudi.
A ako šiel cez dedinu, dal jej jesť a piť. A ona sa najedla a napila, ukázala Mu svoju vďaku. A dal ju jednej zo Svojich učeníčok, jednej vdove menom Lorenca a tá sa o ňu starala.
A niektorí z národa hovorili: „Tento muž sa stará o všetky zvieratá. Sú to Jeho bratia a sestry, že ich tak miluje?“ A On im povedal: „V pravde, tieto sú vašimi spolubratmi z veľkej rodiny Božej, vaši bratia a sestry, ktorí majú ten istý dych života od Večného.
A nech sa ktokoľvek postará a o najmenšie z nich a dá mu jesť a piť v jeho núdzi, ten to koná Mne a kto to chtiac znáša, aby jedno z nich trpelo nedostatkom a nechráni ho, keď mu je ubližované, pripustí toto zlo, akoby to urobili Mne. Lebo rovnako ako ste konali v tomto živote, tak bude vykonané vám v prichádzajúcom živote.“

A jedného dňa šiel pozdĺž horského chodníku na okraji púšte; tu natrafil na leva, ktorého prenasledovalo množstvo ľudí s kameňmi a kopijami a chceli ho zabiť.
Ale Ježiš ich oslovil zvučnými slovami: „Prečo hnáte stvorenia Božie, ktoré sú šľachetnejšie ako vy? Ukrutnosťou mnohých generácii sa stali nepriateľmi človeka, ktoré by vlastne mli byť vašimi priateľmi.
Tak ako je vnich viditeľná moc Božia, tak sa ukazuje aj Jeho trpezlivosť a Jeho súcit. Prestaňte toto stvorenie prenasledovať! Nechce vám ublížiť. Nevidíte ako pred vami uteká a je vystrašené vašou násilnosťou?“
A lev prišiel k Nemu a ľahol si pred Ježišove nohy ukázal Mu jeho lásku. A národ sa veľmi začudoval a povedali: „Pozrite, tento človek miluje všetky stvorenia a má moc dokonca nad zvieratami púšte a tie Ho poslúchajú.“

Ako Ježiš putoval s niekoľkými učeníkmi, stretol muža, ktorý cvičil psov na honbu na iné zvieratá; a povedal mu: „Prečo to robíš?“ A muž odvetil: „Pretože z toho žijem. Čo za úžitok teda tieto zvieratá prinášajú? Tieto zvieratá sú slabé, psy ale sú silné.“
A Ježiš mu povedal: „Chýba ti múdrosť a láska. Pozri, každé stvorenie, ktoré Boh stvoril, má svoj zmysel a účel. A kto môže povedať, čo dobré v ňom je a k akému úžitku pre teby alebo pre ľudstvo?
A pre tvoje živobytie: Pozri na polia, ako rastú a nesú plody a stromy, ktoré nesú plody a byliny! Čo chceš ešte viac ako to, čo ti dá poctivá práca tvojich rúk?
Beda silným, ktorí zneužívajú ich silu! Beda prefíkanému, ktorý zraňuje stvorenia Božie! Beda poľovníkom! Lebo oni budú sami hnaní.“

Stalo sa, že Pán odchádzal z mesta a prechádzal so svojimi učeníkmi cez pohorie. A tu prišli na jeden kopec s veľmi strmými chodníkmi. Stretli tam muža s ťažným zvieraťom.
Ale kôň sa zrútil, lebo bol preťažený.A muž ho bil, až mu tiekla krv. A Ježiš k nemu pristúpil a povedal: „Ty syn krutosti, prečo biješ svoje zviera? Nevidíš, že je pre svoj náklad priveľmi slabé a nevieš, že trpí?“
Muž ale odpovedal: „Čo je Teba do toho? Ja môžem svoje zviera biť ako sa mi zapáči; lebo patrí mne a kúpil som ho za peknú sumu peňazí. Opýtaj sa tých, ktorí sú pri Tebe, sú z môjho sused­stva a vedia to.“
A niektorí z učeníkov odpovedali a hovorili: „Áno, Pane, je to tak ako hovorí, boli sme pri tom, keď toho koňa kupoval.“ A Pán odvetil: „Nevidíte, že krváca a nepočujete ako vzdychá a narieka?" Oni ale odpovedali a hovorili: „Nie, Pane, nepočujeme, že vzdychá a narieka!“

Ja, Kristus, vysvetľujem, opravujem a prehlbujem slovo:

Ani vtedy, keď človek kúpi zviera, napriek tomu nie je toto jeho majetok. Tak ako duchovné telo, duša v človeku patrí k večnému Bytiu, pretože Večný stvoril duchovné telo a duchovná bytosť žije skrze Večného vo večnom Bytí, tak bolo aj zviera stvorené večným Stvoriteľským Duchom a patrí k životu, ktorý je a trvá večne – k Bohu.
Celá nekonečnosť je slúžiaca láska, slúžiaci život: Aj človek je Mnou, Kristom, povolaný, aby svojmu blížnemu slúžil nezištným spôsobom. K tomu patrí aj poblížny, zviera. Lebo aj zviera je vybavené darmi nezištného slúženia a slúži rado a ochotne človeku, ktorý ho miluje.
Keď človek teda nemiluje nezištne svojich blížnych, svojich spolublížnych, nebude im ani nezištne slúžiť. Svoj sebecký egoizmus potom rovnako prenesie na svet zvierat, rastlín a minerálov.
Zviera nemôže rozprávať. Ticho trpí a znáša a sotva môže svoje utrpenie a bolesť prejaviť. Len ten začuje, bolesť a utrpenie, ktorú zviera znáša, kto ľudí, zvieratá, rastliny a kamene nezištne miluje.

A Pán zosmutnel a povedal: „Beda vám, keď kvôli otupenosti vášho srdca nepočujete ako zviera narieka a kričí k svojmu nebeskému Stvoriteľovi o zmilovanie a trikrát beda tomu, proti komu kričí a stená vo svojom utrpení!".
A podišiel ďalej, dotkol sa koňa, zviera sa zdvihlo a jeho rany boli vyliečené. Ale mužovi po­vedal: „Choď svojou cestou a v budúcnosti ho viac nebi, keď dúfaš, že aj ty nájdeš zmilovanie.“

A keď bol Ježiš na ceste do Jericha, stretol Ho muž s mladými holubami a klietkou plnou vtákov, ktoré nachytal. A On videl ich nárek nad tým, že stratili slobodu a ako trpeli hladom a smädom.
A tomu mužovi povedal: „Čo robíš s týmito?" A muž odpovedal: „Žijem z toho, že predávam vtáky, ktoré som nachytal."
A Ježiš mu povedal: „Čo myslíš, keby teba jeden silnejší alebo šikovnejší ako si ty chytil a zviazal, alebo aj tvoju ženu, či tvoje deti, a hodil ťa do väzenia, aby ťa mohol predať k svojmu vlastnému prospechu a tým si zarobiť na svoje živobytie?
Nie sú tieto tvoje spolustvorenia oveľa slabšie ako ty? A nestará sa ten istý Boh, Otec a Matka, o ne práve tak ako o teba? Vypusť týchto svojich malých bratov a sestry na slobodu a hľaď, aby si takéto nikdy viac nekonal, ale aby si si čestne zarobil na svoj chlieb." A muž sa začudoval nad týmito slovami a nad Jeho plnou mocou a vypustil vtákov na slobodu. Keď vtáci vyleteli, prileteli k Ježišovi a sadli si na Jeho ramená a spievali Mu.
A tento muž sa spytoval ďalej na Jeho učenie a šiel svojou cestou a naučil sa pliesť koše. Svojou prácou si zarobil na chlieb a rozlámal svoje klietky a pasce a stal sa Ježišovým učeníkom...

Jeden deň po tom ako Ježiš skončil Svoju reč, stalo sa na jednom mieste pri Tibérii, kde je sedem prameňov, že Mu jeden mladý muž priniesol živé za­jace a holuby, aby ich s Jeho učeníkmi zjedli.
A Ježiš pozrel láskyplne na mladého muža a povedal mu: „Máš dobré srdce a Boh ťa osvieti, ale nevieš, že Boh dal na počiatku človeku ako potravu plody zeme, a tým ho neurobil o nič nepatrnejším ako opicu alebo vola alebo koňa alebo ovcu, aby neza­bíjal svojich poblížnych a jedol ich mäso a krv?
Vy veríte, že Mojžiš právom prikázal obetovať takéto tvory a jesť ich, lebo tak to robíte v chráme, ale hľa, tu je jeden väčší ako Mojžiš a prichádza odstrániť krvavé obete zákona a hostiny, aby znovu zaviedol čisté dary a nekrvavé obete ako bolo na počiatku, totiž obilie a plody zeme.

Ježiš putoval do Jeruzalema a stretol ťavu s ťažkým nákladom dreva. Ťava nemohla náklad vyniesť do vrchu a pohonič ju ukrutne bil, ale nemohol zviera pohnúť z miesta.


A ako to Ježiš videl, povedal mu: "Prečo biješ svojho brata?" A muž odpovedal: "Nevedel som, že je to môj brat. Nie je to ťažné zviera a stvorené nato, aby mi slúžilo?"
A Ježiš hovoril: "Nestvoril Boh toto zviera a tvoje deti, ktoré ti slúžia, z rovnakej látky, a neprijali ste od Boha obaja ten istý dych?
A muž sa veľmi čudoval nad Jeho rečou. Prestal biť ťavu a oslobodil ju od časti jej nákladu. A tak kráčala ťava do vrchu a Ježiš šiel pred ňou a viac nezostala stáť až do konca dennej cesty.
Ťava spoznala Ježiša; pretože cítila v Ňom lásku Božiu. A muž chcel vedieť viac o Jeho učení a Ježiš ho rád poučil a stal sa Jeho stúpencom.

Spoznajte: Aj čo spôsobíte zvieratám, spôsbíte Mne, Kristovi – a rovnako sebe samým. Muky a utrpenie zvierat raz budú vašimi mukami a utrpením. Boh, Večný, dal ľuďom do rúk aj zvieratá – ale nie, aby ich mučil, ale s nimi žil.

Zem je daná ľuďom, aby si znovu uvedomili, že sú Božími deťmi, že je ich život – ako všetok život – z Boha, aby sa naučili život si vážiť a milovať ho. V akej forme a na akom stupni vedomia život človeka stretáva a prejavuje sa: Vo všetkom je Boh – život.

Ani od apoštolov ani od učeníkov nebolo nariadené, aby zabili baránka. Avšak rovnako Mne ako aj apoštolom a učeníkom boli podané časti pripraveného baránka ak dar lásky. Naši blížni nás tým chceli obdarovať, pretože to nevedeli lepšie. Požehnal Som tento dar a začal Som to mäso jesť. Moji apoštoli a učeníci urobili rovnako ako Ja. Nakoniec mi položili otázku v zmysle: Máme predsa odstúpiť od jedenia mäsa. Tak si nám prikázal. Teraz si Sám jedol mäso.
Poučil Som svojich: Človek nemá svojvoľne zabíjať žiadne zviera a ani jesť mäso zvierat, ktoré boli zabité kvôli jedeniu mäsa. Ale keď ľudia, ktorí sú ešte nevediaci, pripravili mäso ako potravu a podali to hosťovi ako dar na jedenie, vtedy by hosť tento dar nemal odmietnuť. Lebo je rozdiel, či človek pojedá mäso zo žiadostivosti po ňom alebo z vďaky hostiteľovi za jeho námahu. Človek ale, ktorý má poznanie, by mal dať hostiteľovi všeobecné podnety ak mu to je možné a vonkajšie okolnosti a čas to dovolia, nemal by ho ale chcieť poučovať mudrovaním. Keď dozrie čas, bude aj hostiteľ rozumieť týmto všeobecným podnetom. ...

V pravde, hovorím vám, preto Som prišiel do sveta, aby som odstránil všetky krvavé obete a jedenie mäsa zvierat a vtákov, ktoré ľudia zabíjajú.

Ja Kristus, vysvetľujem, opravujem a prehlbujem Slovo:

... Život v Bohu nezahrňuje len blížneho, ale aj všetky ostatné formy života ako zvieratá, rastliny, minerály a kamene, lebo všetko Bytie nesie život, Boh. Kto je v jednote so životom, ten ani svojvoľne nezabíja zvieratá, ani svojvoľne neničí rastliny. Váži si taktiež život – sily vedomia – minerálov a kameňov.

A čokoľvek vykonáte najmenšiemu Mojích detí, to robíte Mne. Lebo Ja Som v nich a oni sú vo Mne. Áno, Ja Som vo všetkých stvoreniach a všetky stvorenia sú vo Mne. Na všetkých ich radostiach sa teším aj Ja a na všetkých ich bolestiach trpím aj Ja. Preto vám hovorím: Buďte navzájom dobrotiví a so všetkými stvoreniami Božími.“

Buďte teda ohľaduplní, dobrotiví, spolucítiaci a priateľskí nie len voči vašim rovným, ale aj so všetkými stvoreniami, ktoré sú vo vašej opatere; lebo vy ste pre nich ako bohovia, ku ktorým vzhliadajú vo svojej núdzi.

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum