Nachádzate sa tu: Univerzálny život všetkých
kultúr celosvetovo
 > My o nás > Prakresťanské myslenie
a život

Prakresťanské myslenie a život

Posolstvo z večného Zákona
lásky a života


Prakresťania dnešnej doby nie sú fanatici a nežijú v oblakoch. Prakresťania dnešnej doby stoja oboma nohami na Zemi. Ich zmýšľanie je v však nasmerované smerom k nebu.

Znaky prakresťanského života: Prakresťania nemajú nárok absolútnosti. Prakresťania sú podobne ako mnohí ľudia ešte nedokonalí, teda ešte menší alebo väčší hriešnici. To, čím sa však vyznačujú je, že, hľadajú najskôr u seba samých svoj podiel chýb a nesprávnych konaní proti Božiemu zákonu lásky a života s pomocou sily Krista Božieho aj nájdu, aby to, čo nie je dobré s Kristovou pomocou očistili a rovnaké a podobné viac nekonali. Týmto spôsobom budú okrem iného stále viac a viac jedno s Najvnútornejším, Božou iskrou, v blížnom.

Usilovanie sa Prakresťanov smerom k nebesiam spočíva v tom, že sa orientujú podľa Božích prikázaní a podľa Reči na hore Ježiša, toho Krista – v ktorej je obsiahntý aj Otčenáš , a táto Reč na hore nám Prakresťanom dáva v nasledujúcich slovách Ježiša veľmi významnú úlohu:
 „Kto tieto Moje slová počuje a podľa toho koná, ten je ako múdry muž, ktorý postavil svoj dom na skale.“
Ježiš teda hovoril o k o n a n í Jeho učenia, ktoré aj ako Kristus Boží ľuďom znovu prejavil a prejavuje a to v dnešnej dobe cez Prorocké slovo cez Gabrielu.

Pre Prakresťanov platí Božia láska a láska k blížnemu, život jednoty, ktorý zahŕňa zviera, rastlinu a kameň, všetky formy života na celej Zemi a v celej nekonečnosti. Prakresťania sa usilujú zachovávať jednotu s vnútornou bytosťou svojho blížneho, jedno ako tento myslí a koná. Nie sú ani tajnostkármi; oslovia to, čo je vo veci. Nešermujú mečom, keď ide o to, že kto má pravdu.

Prakresťania nechajú každému jeho slobodu v myslení a konaní, požadujú túto slobodu ale aj pre seba. Zachovávajú prikázanie, dať cisárovi, čo je cisárove a dať Bohu, čo patrí Bohu. Teda dávajú to, „čo je cisárove“, platia dane a podobné. Pretože sú Prakresťania ľuďmi, ktorí zachovávajú cisárove zákony, idú aj k cisárovi ak je to potrebné, aby pred súdom dosiahli spravodlivosť.

Pre Prakresťanov dnešnej doby je prakresťanský čin podstatným základným princípom ich myslenia a ich života. Objasňujú, keď ide o zneužitie mena Ježiša, toho Krista, Ktorého nasledujú. Vo svojich Kristových podnikoch stavajú na výroku „Vykonávaj vždy vernosť a poctivosť“ alebo „Čo nechceš, aby robili tebe, to nerob ani ty nikomu inému“. 
Prakresťania pracujú a žijú spoločne v spoločenstvách; sú to samostatní ľudia ako aj intaktné partnerstvá a manželstvá. Prakresťania v Kristových podnikoch pracujú prevažne pre budovanie mieruplnej krajiny a pre nápravu a odčinenie na prírode a zvieratách.

Prakresťania sa modlia k Večnému, k Bohu, k Otcovi nás všetkých, a ku Kristovi, Spasiteľovi všetkých duší a ľudí, ktorý býva v každej duši ako svetlo, sila, láska a život. Veria v jediného Otca všetkých ľudí a bytostí, večného Otca v nebeskej Ríši.
Modlitba Otčenáš je slovom činu Ježiša, toho Krista. Učí nás: „...Ktorý si v nebesiach“. Prakresťania svätia večného Otca v nebesiach. Svätia Jeho meno tým, že sa usilujú spoznávať a konať Jeho vôľu. Otčenáš ich učí ďalej: „Naša ríša prichádza a Tvoja vôľa sa deje.“
„Naša ríša“ znamená: Všetky čisté bytosti, všetky deti Božie – ku ktorým patrí aj najvnútornejšia bytosť každého človeka – sú ako deti večného Otca zúčastnení na Ríši Božej. Ak my, ľudia, napĺňame krok za krokom Jeho vôľu, potom dospejeme do Ríše Božej a po našom fyzickom skonaní sa vrátime opäť naspäť domov do večnej domoviny.
Prakresťania sa aj modlia, že Ríša Božia prichádza a Jeho vôľa sa deje.

V mnohých Božích prejaveniach pre dnešnú dobu prejavil Ježiš, ten Kristus, podľa zmyslu: Ľudia, ktorí berú vážne modlitbu Otčenáš, ktorí sa usilujú o jednotu s najvnútornejším v spolublížnom ale aj o jednotu so zvieratami a s celou matkou Zemou, by mali začať krok za krokom napĺňať Otčenáš, ktrorí sa ľudstvo modlilo celé storočia, a ktorý je modlitbou činu. Kto nechá, aby sa Božia vôľa stala aktívnou, ten zachováva mier a ten, - tak to hovoril Boží Duch v Prorockom slove cez Gabrielu – získa krajinu, na ktorej bude mier viditeľný a citeľný: ríša jednoty a mieru, žitej a teda uskutočnenej Reči na hore Ježiša, toho Krista.

To sa stalo a to sa deje. Prakresťania získali – s podporou od spolublížnych milujúcich prírodu – malú, mieruplnú krajinu a túto usilovnou prácou uspôsobili a vybudovali. Tento kúsok krajiny rastie a prospieva. Ľudia v tejto krajne sa usilujú v každom ohľade žiť a myslieť mierumilovne.

Medzičasom sa na tomto malom kúsku mieruplnej krajiny nachádzajú zachránené zvieratá v pokoji a slobode. Prakresťania na tejto mieruplnej krajine nemilujú len zvieratá, o ktoré sa starajú a darujú im život – Prakresťania si vážia a rešpektujú aj rastliny, kríky a stromy; áno, začali milovať matku Zem, ktorá ľuďom daruje život. Pretože Prakresťania milujú zvieratá polí a lesov, zvieratá na Zemi a v zemi, vo vzduchu a vo vodách, nasadili a sadia na stepnej a opustenej krajinke veľa stromových ostrovov, kríkov, stromov a rastlín pre svet zvierat. Robia pre život jednoty to najlepšie čo môžu.

Tak dozrieva malá krajina mieru, malá ríša lásky, života a jednoty. Je to malý začiatok jednej mieruplnej krajiny, pretože podobne ako v nebi, tak to môže byť aj na Zemi – ešte aj v trojdimenzionálnom svete: Mier.

To slovo „mier“ pripomína mnohým návštevníkom mieruplnej krajiny Betlehem. Mnohí to preto nazývajú taktiež „Novo-Betlehemská-krajina“. Každý úprimný srdečný návštevník je vítaný, aby sám pocítil: Je to mier.

Prakresťania sa neuzatvárajú. To pozitívne, čo sa sami dozvedia a zažijú na sebe, to nesú taktiež do sveta ku svojim bratom a sestrám. Cez nespočetné rádiokanále a a televízne kanále sa Božie posolstvo, božské prejavené slovo, slovo Krista Božieho cez Gabrielu, rozširuje do celého sveta. Duchovné školenia a spoločné rozhovory prehlbujú Jeho učenie, dávajú pomoc a pokyny pre ich uskutočnenie v dennom živote. Stále viac ľudí, Prakresťania na celom svete, zažívajú živého Krista v prazáklade svojej duše a podávajú Božie posolstvo ďalej.

Prakresťania dávajú znamenie lásky a života:

Kristus v nás.

Kristus je láska.
Kristus je život.

Kristus je jednota, sloboda
a bratstvo - súrodenectvo.

Kristus s nami. Kristus cez nás
do Novej doby.

Kristus, život v malej
Ríši mieru.

Kristus je láska, život
a jednota.

Prakresťania milujú život,
Kristus, vo všetkých ľuďoch, zvieratách,
rastlinách a mineráloch.
Kristus v Zemi, na Zemi a nad Zemou.

Kristus, Vesmírny všezákon, láska a
život! Prakresťania pre Krista!
Prakresťania v Jeho vôli! –
To je Prakresťanstvo dnes.

Prakresťania v Jeho Duchu

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum