Nachádzate sa tu: Univerzálny život všetkých
kultúr celosvetovo
 > My o nás > Radostné posolstvo

Hrozivé posolstvo cirkvy klesá,
radostné posolstvo univerzálneho Ducha
vystupuje nahor


Ježiš, ten Kristus, Prorocký Duch prakresťanstva,  napol v  našej dobe skrze Prorocké slovo mohutný luk. Univerzálny život celosvetovo znamená: Univerzálny večný Duch, Boh v Ježišovi,  Kristovi, priniesol do sveta všeobsiahle dielo.  Jeho vyžarovanie sa zosilňuje  v ľuďoch, ktorí  sú dobrej vôle. Tento veľký luk je zároveň mohutnou dúhou,  ktorá sa napína okolo Zeme vo všetkých fazetách Vnútorného svetla.

Ježiš z Nazaretu, Syn Boží, nebol kňazom. Jeho učenie bolo a je najvyššou duchovnou úrovňou,  ktoré nás učil z večného Bytia. Najvyššie bytie nemá žiadnu cirkev. Preto ani On nezaložil žiadnu cirkev. Pretože bol Ježiš z Nazaretu  Duch z večného Ducha, z Dokonalosti, nemal žiadny titul a ani žiadne prostriedky a nenasadil ani žiadne „vysoké duchovenstvo“.

 

Ježiš, ten Kristus, hovoril o Jeho nasledovníctve. On chcel, aby bolo Jeho učenie uskutočnené. Jedine z uskutočnenia vznikne Ríša Mieru Ježiša Krista, ktorú On ohlásil.

 

Každá vonkajšia cirkev je inštitúcia, ktorá je naplnená tradíciami, zároveň obradmi, dogmami, vyznaniami viery a podobným. Kde je tradícia, tam nie je len nečinnosť- státie, ale aj krok späť- spiatočníctvo. To dnes zažívame na ľudsky založenej inštitucionálnej cirkvi.

 

Duch Boží sa nenechá vtesnávať do šablónovitého myslenia, ktoré  chcela kňažská kasta za Ježišových čias a dnešná kňažská kasta tomu veľkému všeobsiahlemu Duchu prostredníctvom inštitucionálnych zvestovaní vnútiť.

 

Kde ľudia nasledujú Krista  tým, že konajú, čo Ježiš učil, sú bezprostredne v prakresťanskom prúde, ktorý sa už po Kristovi pohyboval v Prorockom Duchu. O raných kresťanoch sa hovorí, že jedni mali dar uzdravovania, iní dar proroctva. Vo všetkých dobách existovali osvietení ľudia a mystici, existovali kresťanské hnutia, ktoré sa oslobodili od nátlakov dogmatického a obradného cirkevného vedenia, aby nasledovali jedine Nazareťana, čo znamená, že krok za krokom  naplňovali Jeho učenie, nie  učenie  inštitucionálneho  „vysokého duchovenstva“. Napr. Bogumilovia, Katharovia, Waldensovia a iní, nasledovali veľkého Ducha a usilovali sa  vzdávať česť Ježišovi, tomu Kristovi, a žiadnej inštitúcii. Preto boli mnohí z nich v cirkevnej inkvizícii umučení k smrti.

 

Aj dnes opäť existujú  ľudia, ktorí nadväzujú bezprostredne na učenie Ježiša z Nazaretu a na prakresťanstvo;  aj dnes hovorí znovu Prorocký Duch – cez jednu ženu s pozemským menom Gabriela, cez ktorú vzniklo mohutné dielo prejavenia, ktoré sa celosvetovo rozširuje, cez nespočetné knihy, kazety, CD nosiče a stovky rádiovysielačov.

 

Prorocký Duch, Kristus Boží,  dal pohľad   do všemohúcich,  večne vládnucich zákonov večného života.  On učil v uplynulých viac ako 30. rokoch, a učí ešte aj dnes, toto veľké kozmické Bytie, ktoré prichádza na Zem a prináša Ríšu Mieru tým ľuďom, ktorí sú na ceste k mierumilovnosti.

 

Ježiš, ten Kristus, učil a učí  všeobsiahly zákon. Vyučoval a vyučuje každého človeka o zákone o príčine a účinku. Ježiš, ten Kristus, a nebeský poslovia učili Vnútornú cestu, aby sa v duši odkrylo sedem základných síl Bytia, ktoré ľuďom, ktorí rozvinú lásku k všeobsiahlemu večnému Duchu, priniesli slobodu, šťastie, vnútorný úspech, mier a mierumilovnosť. Tým človek bude zdravým, šťastným a mierumilovným, aby tak založil Ríšu Mieru, ktorú zvestovali už proroci Starej zmluvy a Ježiš, ten Kristus.

 

V tomto mohutnom, celosvetovo napätom luku, porovnateľným s dúhou, ktorá bola zvestovaná už za čias Noema, založil tento mocný Duch cez ľudí, ktorí sa pohybujú v nasledovníctve Ježiša, toho Krista, všeobecne užitočné sociálne a medicínske zariadenia a poľnohospodárstvo v súlade s prírodou a bez úžitkového chovu zvierat, ktoré v mierumilovnom poľnohospodárstve produkuje potraviny v prírodnom stave a podáva ďalej spolublížnym na trhoch, vo vlastných obchodoch a  dokonca i vo vlastnej zásielkovej službe celosvetovo.

 

Ježiš, ten Kristus, učí ešte dnes cez Svoju prorokyňu Vnútornú cestu, ktorá  cez rádiové vysielanie prúdi  do celého sveta a na celej Zemi idú ľudia touto cestou. Jeho Slovo, ktoré v mohutnom luku toho

JA SOM TEN JA SOM, prúdi okolo Zeme, zachytáva všetkých ľudí, ktorí sú dobrej vôle.

 

Učenie Ježiša z Nazaretu bolo a je absolútnym slobodným učením; to leží vo vete „Nalsedujte Ma!“. Ježiš nenútil žiadneho človeka, aby Božiemu Slovu veril. On učil cestu  k večnému Otcovi a učí ju dnes ako Kristus Boží. Avšak On nenúti žiadneho človeka, ani ako Ježiš a ani dnes ako Kristus. Dnes, tak ako kedysi, to znamená:  Kto chce Jeho učenie prijať,  ten ide cestou Reči na hore a Desatora prikázaní,  teda nasleduje Ježiša, toho Krista. V učení Ježiša, toho Krista, leží základ Ríše Mieru. Kto mierumilovné učenie Ježiša, toho Krista, krok za krokom žije, a zároveň naplňuje, ten je spoluzakladateľom Ríše Božej na Zemi.

 

Mnohí dnešní prakresťania sa usilujú  Ježiša, toho Krista, nasledovať, aby sa mohla rozvíjať Jeho Ríša mieru, ktorá sa najskôr ohlasuje v srdciach tých, ktorí Jeho učenie krok za krokom napĺňajú. My, prakresťania v nasledovníctve Nazaretského, nemáme ani dogmy, ani obrady, my nie sme pripútaní ani na ceremónie a vyznania viery. Cítime sa slobodní v tom jednom Duchu, v Duchu Nazaretského, Ježiša, toho Krista, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí a duší.

 

Ježiš, ten Kristus, Vnútorný lekár a liečiteľ, vybudoval Celosvetové centrum modlitby a liečenia vierou,  ktoré v svetelnom luku Bytia žiari na Zem.

 

Ježiš, ten Kristus, učil Svojich nasledovníkov eticko-morálne zásady   -  najvyššie hodnoty Vnútorného Bytia, aby žili a pôsobili v Jeho Duchu. Všeobsiahle vyučujúce a pomocné dielo Ježiša, toho Krista,  nachádza dokončenie v Gabrielinej  nadácii, Saamlinickom diele lásky k blížnemu na prírode a zvieratách, pretože v tomto stojí zákon života -  láska  na prvom mieste.

 

V Gabrielinej   nadácii, Saamlinickom diele lásky k blížnemu na prírode a zvieratách, v ktorom je zakotvený základný kameň pre Ríšu Mieru,  sa napĺňa veľká láska   Ježiša, toho Krista, k zvieratám. Ríša mieru sa otvára na poli a v lese;  vytvárajú sa nové životné priestory, kde sa  môžu zvieratá voľne a v mieri pohybovať, bez strachu, že budú prenasledované a trápené.  V rastúcom spojení k ľuďom, ktorí im   pomocou  a starostlivosťou vychádzajú v ústrety, cítia zvieratá, že si ich ľudia vážia  a všímajú. Priateľstvo medzi človekom a zvieraťom začína rásť, nie len vo vonkajšom, avšak aj v pocitoch, myšlienkach a v nezištných skutkoch,  ktoré ľudia idúci  cestou mierumilovnosti  zvieratám preukazujú.

 

Teraz  je vo vonkajšom viditeľné, čo vyšlo z duchovných podkladov, z toho veľkého prejaveného diela Božieho cez Gabrielu: prvé základy Ríše mieru.

 

 

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum