Nachádzate sa tu: Univerzálny život všetkých
kultúr celosvetovo
 > My o nás > Univerzálny Život

Čo je Univerzálny život


Boh hovoril a hovorí k ľuďom

Duch Boží nemá hlas ľudí. Preto si On vzal človeka, ktorého vyučil za Svoju prorokyňu, ktorá svetelnú reč Ducha môže do seba príjmať a prekladať do ľudských slov. Tak ako Boh hovoril skrze veľkých prorokov Starej Zmluvy a skrze najväčšieho proroka všetkých čias, Ježiša, toho Krista, tak hovorí Duch pravdy už viac ako 30 rokov skrze Gabrielu, prorokyňu a posolkyňu Božiu  pre našu dobu.

 

 

Univerzálny Život je
celosvetové spoločenstvo viery

Tak vyrástlo dielo Ježiša, toho Krista, skrze neúnavné nasadenie  Jeho Prorokyne, v krátkom čase k celosvetovému dielu Božej lásky a lásky k blížnemu, charizmatickému hodnotovému značeniu, Univerzálny Život. Dnes je Univerzálny Život celosvetovým spoločenstvom viery s prakresťanskými skupinami na celej Zemi, cez ktoré ľudia hľadajúci Boha spoznávajú Slovo Božie prostredníctvom stretnutí, v knihách, na nosičoch tónu  ako aj cez rádio a televíziu.

Božie proroctvo pre našu dobu

Božie proroctvo dnešnej doby obsahuje výpovede o vzniku sveta a o budúcnosti ľudstva. Učí cestu Reči na hore, Vnútornú cestu k Bohu, na ktorej môže každý v dennom styku so svojimi blížnymi spoznať sám seba a svoje chyby prekonať. Ide o žitú Reč na hore, skrze ktorú sa človek usiluje stať sa opäť jedno s Bohom. Z Božích prejavení skrze Gabrielu je jasné, že duša človeka existovala už pred jeho narodením a že sa už viac krát na Zemi vtelila, aby sa očisťovala. Pozemské bytie je ovplyvňované zákonom sejby a žatvy, čo učil aj  Ježiš z Nazaretu a čo hovorí, že všetko, čo urobíme spolublížnym, zvieratám a rastlinám, opäť spadne naspäťna nás – skrze nešťastie, chorobu a núdzu, iba že by sme očistili hriešne príčiny týchto účinkov tým, že by sme naše chyby spoznali, očistili, prosili o odpustenie, sami odpustili a staré hriechy viac nerobili. 

Mnohé z toho je napísané v obvyklej biblii, pričom sa mnohé  v priebehu  2000 rokov – z časti prehliadnutím, z časti vedomým falšovaním – stratilo a bolo potlačené cirkevnými dogmami alebo bolo zatajené. Tieto zfalšovania a vynechania korigoval Kristus-Boží-Duch skrze Prorocké slovo. Poukazuje na to, že rímska cirkev s jej dogmami, obradmi a hierarchiami nemá s učením Nazaretského nič do činenia. Aj Boží obraz katolíckych a luteránskych teológov je opravený. Ich učenia o večnom zatratení alebo predestinácii sú pohanskými črtami trestajúceho Boha a nemajú s milujúcim Bohom-Otcom, o ktorom hovoril Ježiš z Nazaretu, nič do činenia.

Tento dal všetkým Svojim ďeťom silu skrze čin spasenia, aby sa mohli vrátiť do svojej večnej domoviny, ktorú v priebehu diania pádu opustili. Pôvodne čisté duchovné bytosti chceli byť ako Boh, a tým sa vzdialili od Prameňa všetkého Bytia, čo viedlo k vzniku materiálneho sveta. Aby sa zastavil tento vývoj, inkarnoval sa prvo-uzrený Syn Boží, Kristus, v Ježišovi z Nazaretu. On neprišiel, aby zomrel ako „obetný baránok“  pre „Božie zmierenie“, ale aby  ľudí pohol k obráteniu sa skrze Jeho príklad a Jeho učenia, a aby zriadil Jeho Ríšu mieru. Keď Ho ľudia odmietli, vydal sa na smrť a daroval z Golgaty všetkým dušiam a ľuďom spasiteľskú silu, ktorá ich zmocňuje, aby Ho nasledovali, a aby sa oslobodili od svojho hriešneho.

Duchovný návrat Krista-Božieho

V božských posolstvách z vesmíru  skrze Gabrielu oznamuje Kristus Svoj duchovný návrat. Materialistický svet (nie Zem) je blízko zániku, ktorý bude spojený s veľkými katastrofami, ako to bolo predpovedané už od Ježiša z Nazaretu. V tejto dobe, v ktorej vládnu núdze, utrpenie, teror, strach a beznádej, volá Kristus-Boží-Duch pre každého človeka: „Zachráň sa, kto sa chce nechať zachrániť, predtým než tento svet pominie!“ V mohutnom podaní ruky nám Boh ponúka ešte teraz priamu cestu školenia: Tak môže každý jednotlivec využiť veľkú šancu, aby mohol urobiť skrze cielené oslovenie Pra-svetla v ňom samom a skrze konsekventné používanie božského Zákona vo svojom dennom živote ešte niekoľko vnútorných krokov, aby získal duchovný rast a zrelosť tým, že spozná a odloží svoje vlastné chyby a slabosti a uzavrie mier so svojimi spolublížnymi, s prírodou a zvieratami.

Boh chce, aby na túto Zem prišla Jeho ríša

Kresťania sa modlia už 2000 rokov v  Otčenáši: „Tvoja ríša príď!“. Prakresťania, ktorých náboženstvo je  Vnútorné náboženstvo , ktoré zvestuje mier, sa usilujú  v skutku uskutočniť túto modlitbu výsosti Ježiša, toho Krista. Obsah tejto nádhernej modlitby neplatí len pre ľudí, ale aj pre prírodu a svet zvierat. V Ríši  Božej, ktorá je ľuďmi spomínaná v Otčenáši, vládne jednota medzi človekom, prírodou a zvieratami. Ďalej to v Otčenáši znamená: „Tvoja vôľa sa staň!“  Boh chce, aby sa stala Jeho vôľa, aby na túto Zem prišla Jeho Ríša! Preto vzniká dnes – skrze božské  Prorocké slovo –  Krajna mieru, základ pre Ríšu mieru Ježiša Krista. O tom informuje Vysielač Nový  Jeruzalém pre Ríšu mieru Ježiša Krista.

Prakresťania rehabilitujú Ježiša, toho Krista

Prakresťania sú mierumilovný ľudia, ktorí sa denne usilujú zachovávať mier a vytvárať mier aj so zvieratami a s celou prírodou. Avšak oni nemlčia, keď ide o ich učiteľa, vodcu a pripravovateľa cesty do Otcovského domu o Ježiša, toho Krista, ktorý nás učil a priblížoval Otca lásky a mieru. Oni objasňujú to, keď sa s menom Kristus robí  zámerné zamieňanie etikiet. Pretože Prakresťania o tom nemlčia a odhaľujú machinácie, ktoré Stolec Petrov (zatial len v nemčine) a jeho luteránsky prívesok prostredníctvom  meno „Ježiš“ alebo „Kristus“ pod znamením ukrižovaného chcú držať ukryté, sú cirkevnými funkcionármi a ich pomocníkmi pomocníkov v  médiách diskriminovaní, ohováraní a vyraďovaní. Viac si o tom môžete prečítať pod nadpisom  „Prakresťania a úradné cirkvi“(zatiaľ len v nemčine)

Málo súdov v Nemecku je schopných rozhodovať bez predsudkov, ak ide o ochranu náboženských menšín pred cirkevnými ohováraniami. Niektoré rozhodnutia súdov o spoločenstve viery Univerzálny Život môžete čítať tu...(zatiaľ len v nemčine)

Cesta prorokyňe a jej celosvetové posolstvo

Univerzálny Život je teraz celosvetové dielo, ktoré mohlo vzniknúť iba preto, že Gabriela išla cestou každého pravého proroka, ktorá priniesla prenasledovanie, utrpenie a vyraďovanie. Na  Gabriele sa potvrdila výpoveď Ježiša z Nazaretu: Prenasledovali Mňa, budú prenasledovať aj vás. Avšak stále viac ľudí spoznáva, že cez ňu hovorí Boží Duch a aké mohutné posolstvo skrze ňu zaznieva – ako napríklad v dvoch veľkých Kristových prejaveniach:

„Ja Som Kristus, syn živého Boha. Moje sväté slovo, slovo nebies, zneje skrze prorocké ústa. Ja, Kristus, nie Som  viac prítomný v  pozemskom šate, teda nie viac v mäse. Preto ani viac nehovorím hlasom ľudí – nemám viac ich reč. Preto Som si vzal človeka, pripravil Som ho pre Moje Slovo svetla tak, že môže Môj hlas prijímať a podávať vám ho v materskej reči nástroja.“
(V rade Božské Prorocké uzdravovanie 06.02.1994)

„Ó spoznajte a zažite to vo vašich srdciach: Nevediem vás k žiadnemu človeku. Nevediem vás ani k Môjmu nástroju, k Mojej prorokyni – Ja vás vediem do vášho Vnútra, ku Mne, Kristovi Božiemu, k jadru vašej duše, k životu, ktorý Ja Som.“
(V rade Božské Prorocké uzdravovanie 13.08.1995)

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum