Nachádzate sa tu: Univerzálny život všetkých
kultúr celosvetovo
 > My o nás > Vyznanie viery
Prakresťanov

Vyznanie viery
Prakresťanov


V čo Prakresťania veria:

Veríme v Boha, večného Ducha, ktorý prežaruje nekonečnosť  a je vo všetkom a vo všetkých nedeliteľným, prítomným Životom.

Veríme, že Boh je mohutnou Stvoriteľskou silou a Stvoriteľským prameňom, Prúd, v ktorom žijú všetky bytosti svetla a prírodné ríše.

Veríme, že tá mohutná Stvoriteľská sila, Prameň všetkého Bytia, je vo všetkých stavebných časticiach prírodných ríš, v mineráloch, rastlinách a zvieratách.

Veríme, že je tá mohutná Stvoriteľská sila, Prameň všetkého Bytia, svetlo a život vo všetkých hviezdach vesmíru.

 Veríme, že tá mohutná Sila, ten nádherný Duch Boží, je láska vo všetkom, všadeprítomná a pulzujúca sila vo všetkých dušiach a ľuďoch.

Veríme v Jedného,  v Jediného, v Boha, nášho večného Otca lásky, ktorého deťmi sú všetky bytosti, duše a ľudia. 

Veríme, že Boh-Otec je  personifikovaná Bytosť lásky, ktorú my všetci ako čisté bytosti budeme znovu vidieť  tvárou v tvár.

Veríme, že Kristus, Syn Boží, je spoluvládca Nebies, ktorý sedí po pravici Otca.

Veríme, že sme boli stvorení Bohom ako čisté a slobodné bytosti, z ktorých sa niekoľko zaťažilo myšlienkou pádu a stiahli so sebou ďalšie svetlé bytosti do zaťaženia, čím sa svetlé duchovné telá viac a viac  hriešnym zatienili, obalili a zhustili, a nakoniec sa celkom postupne stali ľuďmi.  

Veríme v praexistenciu duše, ktorá sa cez jemnolátkové očisťovacie oblasti opäť vráti a stane sa opäť čistou bytosťou, pretože bola ako čistá bytosť Bohom stvorená a pádom sa zaťažila.

Veríme vo večný život, a že všetky duše sa krok po kroku vrátia do Ríše Božej, skrze Ježiša, toho Krista, nášho Spasiteľa.

Veríme, že všetci ľudia a duše sú bratmi a sestrami, všetci zahrnutí vo veľkom Duchu lásky, v Bohu, našom Otcovi.

Veríme, že všetci ľudia sú chrámom Božím a vo všetkých býva Duch Krista Božieho, ktorý je Duchom slobody.

Veríme v Ježiša, Krista Božieho, Syna večného Otca, ktorý je Spasiteľom všetkých duší a ľudí.

Veríme v nepoškvrnené prirodzené splodenie človeka Ježiša.

Veríme v Slová Ježiša, Krista, že sa opäť staneme vernými obrazmi nášho Otca, ktorý nás ako čisté bytosti uzrel a stvoril a  budeme Ho znovu vidieť, keď naše duchovné telo, čisté a dokonalé zažiari ako verný obraz večného Otca, ktorý stelesňuje aj princíp matky, pretože Boh všadeprítomný Prúd, obsahuje obidva princípy, tak princíp-Otca, ako aj princíp-Matky.

Veríme, že Ježiš, ten Kristus, náš Spasiteľ, už pred 2000 rokmi  začal  so spätným vedením  všetkých duší  a ľudí a že sa my všetci opäť vrátime naspäť skrze Krista nášho Spasiteľa. 

Veríme, že bez Spasiteľa všetkých duší a ľudí nedôjdeme k večnému Otcovi,  že je Spasiteľská sila, ktorá pôsobí vo všetkých dušiach a ľuďoch,   každej duší a každému človeku oporou, podporou a vedením do večného Otcovského domu. On je cesta, pravda a život.

Veríme v očisťovacie oblasti, kde žijú zaťažené duše, aby buď postupne vošli do Ríše Božej alebo sa opäť vrátili na Zem, aby sa stali človekom.                    

Veríme v reinkarnáciu, na vtelenie sa ťažko zaťažených duší alebo duší, ktoré ako ľudia v krátkosti rokov môžu mnohé očistiť a odčiniť, a zároveň napraviť, čo by pre nich ako duše bolo možné až v dlhých cykloch;  veríme v inkarnáciu svetlých duší, ktoré sa stávajú ľuďmi, aby na Zemi slúžili Tomu, Ktorému patrí všetka česť, chvála a sláva.

Veríme v zákon sejby a žatvy: Čo človek seje, to bude žať.

Veríme vo veľkú milosť a milosrdenstvo Božie, ktoré pri nás stojí a pomáha nám  naše hriechy včas spoznať, oľutovať, očistiť a viac nekonať,  predtým než naše hriechy na nás prídu ako osudy.     

My veríme, že  vtedy, keď s pomocou našeho Spasiteľa využijeme dni tým, že to hriešne oľutujeme, očistíme a viac nekonáme, môžeme sa bez ďalších inkarnácií vrátiť naspäť do našej pravej domoviny, do večného Bytia.

Veríme, že nexistuje  žiadne náhodné riadenie osudu, že skrze reinkarnáciu naše pozemské bytie získava význam a odpovedá nám  na otázky, prečo sme na tomto svete a prečo je toto alebo tamto tak, ako to je. Príčiny spoznáme, keď do priebehov reinkarnácie zahrnieme taktiež zákon sejby a žatvy,  pričom má jeden druhému pomáhať niesť bremeno a záťaž.

Veríme v Desatoro Božích prikázaní skrze Mojžiša a v Ježišovu Reč na hore.

Veríme, že jedine aktívna viera, to znamená napĺňanie Desatora prikázaní a Reči na hore, nás urobí jedno s  Kristom.

Aktívna viera,  ktorá vedie s Kristom k životu,  pre nás Prakresťanov  tiež znamená spoznať naše hriechy, s pomocou nášho Spasiteľa oľutovať,  prosiť o odpustenie, našim blížnym odpustiť, škodu napraviť, ak je to  ešte možné,  a tieto nami spoznané a očistené hriechy viac nekonať.  

 V opätovnom ne-konaní hriechov leží postupné napĺňanie Vôle Božej, ktorú nám Večný ukázal v Desatoro prikázaniach a Ježiš v Reči na hore. 

My veríme na hlbokú  vrúcnu modlitbu v tichej komôrke a na pomoc Krista Božieho skrze modlitbu.

Veríme, že sa všetko zhustené rozpadne, aby  sa to potom  opäť stalo jemnolátkovým, tak ako je to vo večnom Bytí od pra-počiatku.

Veríme, že Ježiš, Kristus Boží, zakladá Ríšu Mieru na Zemi, a že očistená a stále svetlejšia Zem postupne vojde ako svetelná substancia do večného Bytia.

My veríme, že Boh je jediným Životom, ku Ktorému skrze Krista a s Kristom spejeme skrze uskutočňovanie Jeho učenia, pretože On nás k tomu vyzýval ako Ježiš   nasledujúcimi slovami: "Kto toto moje učenie počuje a koná ho, ten sa rovná rozumnému mužovi, ktorý svoj dom  postavil na skale. Keď potom padal lejak a prišli vody a vetry viali a narazili na tento dom, nezrútil sa, pretože bol založený na skale.  A kto toto Moje učenie počuje a nekoná ho, ten sa rovná pochabému mužovi, ktorý svoj dom postavil na piesku. A keď potom padal dážď a vetry viali a narazili na tento dom,  zrútil sa, a jeho pád bol veľký."

Usilujeme sa o život v Bohu  tým, že konáme, čo Ježiš chcel,  aby sme skrze Krista a s Kristom povstali a vošli do srdca Božieho, do Ríše mieru.

My veríme, že jedine skrze mier medzi nami  môže byť mier aj medzi národmi, nie  prostredníctvom zbraní.

Viera a život sú pre nás Prakresťanov jednotou. Bez aktívnej viery, teda postupného napĺňania Desatora prikázaní a Reči na hore, neexistuje život v Bohu.

 

 

V čo Prakresťania neveria:

Neveríme, že Svätý Duch je osoba.

Neveríme v trestajúceho Boha.

Neveríme , že Boh stvorí dušu až pri splodení dieťaťa.

Neveríme na miesto, ktoré sa označuje ako peklo alebo večné zatratenie.

Neveríme na zmŕtvychvstanie mäsa.

Neveríme v nadprirodzené splodenie skrze Svätého Ducha.

Neveríme v telesné prijatie Márie do nebies.

Neveríme  v jednu cirkev, ktorá jediná robí blaženým. 

Neveríme v inštitúcie cirkvi, či sa nazývajú katolícka alebo evanjelická.

Neveríme na dogmy, sviatosti a kulty.

Neveríme, že sa jedine samotnou vierou - bez napĺňania Prikázaní Božích - staneme blahoslavenými.                     

Neveríme, že Boha možno nájsť v domoch z kameňa, pretože každý človek je chrámom Božím.

Neveríme v krst novorodencov, pretože Ježiš sám hovoril: "Najskôr učte, potom krstite."

Neveríme, že sú k Večeri Pána potrebné  hostia a víno; Ježiš  jedol s Jeho apoštolmi jednoduché jedlo a povedal  podľa zmyslu: Toto robte na moju pamiatku.

Neveríme na "Svätého Otca", pápeža,  ani na hierarchiu a tituly kardinálov, biskupov, farárov a kňazov. V biblii, na ktorú protestanti a katolíci doslova majú veriť, stojí: "Ježiš povedal: A nemáte nikoho na Zemi nazývať vaším otcom; lebo jeden je vaším Otcom, ten v nebesiach...  Lebo kto sa sám povyšuje, ten bude ponížený; a kto sa ponižuje, bude povýšený." Biblia, na ktorú protestanti a katolíci veria, dáva sama odpoveď,  prečo neveríme na tituly ako kardináli, biskupi, farári, kňazi a podobne. Tam stojí: "... farizeji ... poslali k Ježišovi svojich učeníkov spolu s Herodesovými ľuďmi. Tí hovorili: Majster, vieme, že si pravdovravný a učíš cestu Božiu správne a nepýtaš sa nikoho; lebo Ty nedbáš na vážnosť ľudí."

Neveríme na svätých.

Neveríme, že skrze takzvané pomazanie chorých ("posledné pomazanie) alebo spoveďou na smrteľnej posteli, môžu byť v poslednej minúte vymazané všetky hriechy.

Neveríme na odpustenie hriechov prostredníctvom kňazov.

Neveríme na predmety posvätené kňazmi.

Neveríme, že prostredníctvom kláštorného života a odlúčením od svojich blížnych človek môže nájsť Boha.

Neveríme na púte a pútnické miesta.

Neveríme na relikvie a uctievanie obrazov.

Neveríme, že je možné vykúpiť sa z viny kúpou odpustkov.

Neveríme, že darovaním sviečok a ich zapaľovaním alebo peniazmi môžeme doliehať na srdce Božie.

Kto Boha, večného Otca, a Krista, Jeho Syna, miluje, ten koná, čo chce Boh, a nie, čo chcú ľudia.

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum