Nachádzate sa tu: Univerzálny život všetkých
kultúr celosvetovo
 > Zvieratá prosia:
Nechajte nás žiť!
 > Prorocký hlas
pre zvieratá

Prorocký hlas
pre zvieratá


Milí spolublížni,

už viac ako 35 rokov smiem byť nositeľkou Slova večného Ducha, Krista Božieho. Budete sa pýtať, čo to je nositeľka slova večného Ducha. - Je to Boží prorok, čo sa mňa týka: Božia prorokyňa. Ja sama som sa k tomu nepovolala a tiež sa sama nenazývam prorokyňou Božou.

Je to Večný, ktorý ma urobil Svojím božským nástrojom, pretože to bolo božské poverenie dané z Ríše Božej. Boh ma volá nositeľkou slova, prorokyňou Božou.

Ja sama som zostala obyčajným človekom medzi luďmi, v duchu nášho Otca, sestrou všetkých mojich bratov a sestier, Gabrielou.

V týchto uplynulých 35 rokoch sa Kristov Boží Duch prejavil ľuďom cez Prorocké slovo nespočetne veľa krát. On, ten veľký Večný, nám ľuďom daroval slová života, smerodajné pokyny. Napomínal, aj čo sa týka dnešnej doby. Božie Slovo je prístupné každém v mnohých knihách a na nosičoch tónu. Okrem iného môžete Božie slovo čítať aj vo veľkom prejavení Krista Božieho "To je Moje Slovo." Tam sa dá tiež nájsť duchovný priebeh môjho vývoja.

 

Týmto krátkym úvodom sa chcem predstaviť. Ako už bolo povedané, som Vaša sestra v Duchu Božom, nášho večného Otca, Ktorého deťmi, Ktorého synmi a dcérami sme my všetci. Som teda človek medzi ľuďmi, avšak s božským príkazom posolstva z večného Bytia.

Počas týchto uplynulých 30 rokov som zažila nielen beznádej, osamelosť, utrpenie, smútok a chorobu mojich spolublížnych, mojich bratov a sestier, ktorých všetci kresťania uznávajú v Otčenáši ako deti jedného Otca. Nevýslovné utrpenie som zažila a zažívam aj vo svete zvierat. Zvieratá nemajú v tomto svete takmer žiadne práva ani hlas. Naopak, ľudia majú podľa ústavného zákona každého štátu práva a povinnosti a tým majú hlas. Zvieratá však potrebujú ľudí, ktorí ich milujú a hovoria za nich v tomto tmavom, ukrutnom a brutálnom svete.

 

Prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu sa nevzťahuje len na nás ľudí. Boh je Stvoriteľom života. Či myslíme na ľudí a zvieratá, či pozorujeme celú matku Zem s jej rozmanitosťou - Život je Božia prítomnosť, aj v prírode, v každom zvierati, v kvapke vody a v každom kameni. Ježiš nás učil láske ku všetkým stvoreniam. Ježiš dal počas Svojho života na zemi hlas aj zvieratám, o čom už sa už v biblii nedá nájsť takmer nič. Avšak v evanjeliách z apokryfov, ako napríklad v "Ježišovom evanjeliu", sa dá čítať bez cenzúry a obšírne o Ježišovej láske k zvieratám. Na tomto mieste len niekoľko citátov ako príklad:

»Buďte spravodliví, buďte milosrdní voči vašim blížnym a voči všetkým stvoreniam, ktoré žijú a putujte pokorne s vaším Bohom.«

Na inom mieste sa dá nájsť:
»A prišiel k Nemu lev a ľahol si pre Ježišove nohy a ukázal mu jeho lásku. A národ sa veľmi začudoval a hovorili: "Pozrite, tento človek miluje všetky stvorenia a má moc dokonca nad zvieratami púšte a oni Ho poslúchajú."«

»...Ježiš putoval do Jeruzalema a stretol ťavu s ťažkým nákladom dreva. Ťava nemohla náklad vyniesť do vrchu a pohonič ju ukrutne bil, ale nemohol zviera pohnúť z miesta.

A ako to Ježiš videl, povedal mu: "Prečo biješ svojho brata?" A muž odpovedal: "Nevedel som, že je to môj brat. Nie je to ťažné zviera a stvorené nato, aby mi slúžilo?"

A Ježiš hovoril: "Nestvoril Boh toto zviera a tvoje deti, ktoré ti slúžia, z rovnakej látky, a neprijali ste od Boha obaja ten istý dych? A muž sa veľmi čudoval nad Jeho rečou. Prestal biť ťavu a oslobodil ju od časti jej nákladu. A tak kráčala ťava do vrchu a Ježiš šiel pred ňou a viac nezostala stáť až do konca dennej cesty."....«

 

 

Ďalej to znamená:
»Ježiš prišiel do jednej dediny a uvidel tam malú mačku, ktorá bola bez pána a trpela hladom a volala k Nemu. A On ju zdvihol, zahalil ju do Svojho rúcha a nechal ju odpočívať na Svojej hrudi. A ako šiel cez dedinu, dal mačke jesť a piť. A tá¬to jedla a pila a ukázala Mu svoju vďaku. A On ju dal jednej zo Svojich učeníc, jednej vdove menom Lorenca a táto sa o ňu starala. A niektorí z ľudu povedali: „Tento muž sa stará o všetky zvieratá. Sú to jeho bratia a sestry, žeby ich On tak miloval?" A On k nim prehovoril: „Veru, títo sú vaši spolubratia z veľkej rodiny Božej, vaši bratia a sestry, ktorí majú ten istý dych života od Večného. A ten, ktorý sa vždy stará o najmenšieho z nich a dá mu potravu a nápoj v jeho núdzi, ten toto koná Mne, a kto vediac o tom, že jedno z nich trpí nedostatkom a neochraňuje ho, keď je týrané a toto zlo pripustí, je to tak, ako keby to bolo spôsobené Mne. Lebo práve tak ako ste vy v tomto živote konali, tak sa vám bude vodiť v budúcom živote."«

Ďalej je napísané:
»V pravde hovorím vám, kto získava výhody z neprávosti, ktoré spôsobuje Božiemu stvoreniu, ten nemôže byť čestný. Rovnako nemôžu so svätými vecami zaobchádzať alebo tajomstvá nebies vyučovať tí, ktorých ruky sú poškvrnené krvou alebo ktorých ústa sú znečistené mäsom.«

Ďalej tam stojí:

»A čokoľvek spôsobíte tomu najnepatrnejšiemu z mojich detí, to spôsobíte Mne. Lebo Ja Som v nich a on sú vo Mne. Áno, Ja Som vo všetkých stvoreniach a všetky stvorenia sú vo Mne. Na všetkých ich radostiach sa teším aj Ja a na všetkých ich bolestiach trpím aj ja. Preto vám hovorím: Buďte dobrotiví navzájom a so všetkými Božími stvoreniami."«

Ďalej je napísané:

»Sviatok Passah bol blízko a Ježiš tiahol znovu z Betánie hore do Jeruzalema. A našiel v chráme sedieť tých, ktorí tam mali na predaj býkov, ovce a holubov a aj peňazomencov.

Tu urobil bič zo siedmych povrazov a vyhnal ich všetkýchvon z chrámu. Oslobodil ovce a býkov aj holubov, vysypal peniaze peňazomencom a poprevracal stoly.

A povedal im: "Vypracte to všetko von a nerobte z domu môjho Otca obchodný dom. Nestojí napísané: Môj dom sa má nazývať domom modlitby pre všetky národy? Vy však ste z neho urobili zlodejskú dieru a naplnili ho všemožnými ohavnosťami."

A nestrpel, aby niekto cez chrám niesol misu plnú krvi alebo aby boli zabíjané zvieratá ...«

Už v Starej zmluve Boh hovoril cez prorokov: Vaše krvavé obete sú mi ohavnosťou. - Napriek tomu ľudia ešte stále obetujú zvieratá pre svoje sviatky.

Napriek všetkým protivenstvám zažíva stále viac ľudí mimo inštitúcií cirkví mohutné vžarovanie svetla Krista Božieho. Stále viac ľudí sa dozvedá o Ježišovej láske, dobrotivosti a dobromyseľnosti/vľúdnosti. Spoznávajú, že Jeho učenie starostlivosti a milosrdenstva voči slabším zahŕňa aj zvieratá. Začínajú vidieť zvieratá inými očami - nie len ako dodávatelia mäsa a dávajú zvieratám hlas. Aj ja dávam zvieratám môj hlas. Zvieratá hovoria do môjho srdca a ja prekladám ich reč.

Milí spolublížni, tak veľmi dúfam, že tieto slová dosiahnu Vaše srdce!

 

Prosba zvierat

V každom ročnom období, pri každom počasí, či zima, teplo alebo horúčava v letných dňoch, stojí mnoho našich zvieracích súrodencov vonku, bez ochrany a prístrešia. Prosia cezo mňa:"Pomôžte nám, aby sme dostali strechu nad hlavou, ako to máte vy a ako to mali zvieratá v Betleheme, ktoré prijali Máriu a Jozefa a ich dieťa. Vcíťte sa do vášho srdca, vy ľudia. Pociťujte, že sme vašimi malými súrodencami! Aj pre nás zvieratá by mohol byť každý deň Betlehém, ak by ľudia, ktorí nás milujú, pomohli, vytvoriť strechu a priestor pre život, tak že napríklad dostaneme čistú potravu, ako nám ju matka Zem chce dať, bez tých umelých prostriedkov na hnojenie.

Prosím, prosím, pomôžte, aby ľudia milujúci zvieratá mohli stavať prístrešky, mohli získať krajinu, aby nám podali potravu, akú si želáte aj vy ľudia: čistú prírodu.

Pomôžte nám, aby poľovníci a pytliaci viac nemali od vás ľudí žiaden úžitok z ich brutálneho, ľstivého poľovania strieľaním a chytaním zvierat! Keď sa naše mŕtve telá nebudú používať ako sviatočná pečienka, nebudú mať žiadnu zámienku, aby nás aj naďalej zabíjali. My zvieratá prosíme vrúcne: Nejedzte naše mäso! Keď klesne konzumácia mäsa, následkom toho potom viac a viac klesnú aj násilnosti v lese a na poli.

Prosím, prosím, prispejte k tomu, aby pre vaše vyživovacie návyky nebola základom "bitná obeť". Keď vy ľudia o tom budete premýšľať, potom si spomeňte okrem iného aj na Jozefa a Máriu a na zvieratá v maštali v Betleheme. Jozef a Mária nezabíjali zvieratá pre ich telesné blaho - oni milovali zvieratá a zvieratá milovali ich. Darovali teplo a radi ponúkli ich jasle pre to dieťa. Ľudia, ktorí majú Betlehém ako vzor, nebudú myslieť na tú veľkú lásku Božiu len na vianoce, ale uvedomia si, že "Betlehém" by mal byť prítomný každý deň, lebo Boh, Večný, miluje ľudí, ale aj zvieratá a celú matku Zem.«

 

 

Rovnako zvieratá vo väzniciach na jatočný chov hovoria do môjho srdca a ja, Gabriela, im chcem dať môj hlas:

„My sme dochované, aby sme boli zabité, sme zajatci v hroznej maštali. Aj my sme bytosti stvorenia, ktoré pociťujú podobne ako vy ľudia. Cítime strach, utrpenie a radosť. Mnohé z nás sú hovädzím dobytkom. Sme odsúdené na zabitie, pretože ľudia chcú jesť naše mäso, stojíme v najužšom priestore bez slobody pohybu. Pod nami sú železné mreže – nazývate ich mriežková podlaha. Naše exkrementy cez ňu padajú dolu, takže sme nútení žiť až do smrti v otrávenej atmosfére.

Prosím, prosím, nejedzte nás a ukážte znamenie lásky k blížnemu! Pozrite do našich očí, a cíťte, že i my hovädzie zvieratá sme bytosti stvorenia, teda vaši blížni, lebo Boh je jednota v zvierati, rastline a kameni na celej Zemi, v celom vesmíre.

My hovädzie zvieratá dýchame ako vy. Aj vy milujete slobodu. Aj vy dýchate a ani vy nechcete, aby vám nejaký človek alebo zviera svojvoľne bralo dych.

Prosím, prosím, ukážte znamenie: Nejedzte nás! Potom postupne vyprchá žiadostivosť po profite tých, ktorí nás ukrutne držia, pretože prestane aj chov na mäso – mäso zvierat, ktoré majú predsa ten istý dych ako vy ľudia. Dych je život, prichádza od večného Stvoriteľa. Prosím neberte nám svojvoľne dych pre váš konzum mäsa.“

 

Husi, kačice, sliepky – všetky zvieratá na Zemi a v Zemi; všetky zvieratá vo vode prosia; všetky zvieratá vo vzduchu prosia:

„Nechajte nás žiť! Prosím, prosím, nejedzte nás! Dovoľte, aby vo vašich srdciach vznikol Betlehem. Dajte nám v tomto tmavom, ukrutnom a brutálnom svete ľudí hlas; nechajte nás žiť! My prosíme.“

Zvieratá v pokusných laboratóriách prosia:

„Ľudia, pomôžte, aby tie beštiálne ukrutnosti, mučenie nás, živých bytostí skončilo! Ani vy ľudia nechcete byť pokusnými objektami. Ani vy nechcete byť mučení. My trýznené, mučené zvieratá trpíme. Podobne ako vy ľudia, pociťujeme aj my utrpenie, bolesť a útrapy. Aj my máme strach pred vedomým zabitím, ktoré sa nezaobíde bez mučenia. Prosím, prosím, pomôžte nám a nechajte vo vašich ľudských srdciach vzniknúť Betlehem! Prosíme o pomoc, o milosť a milosrdenstvo!

 

Prosím, prosím, vy ľudia, prepožičajte nám zvieratám hlas! Nejedzte nás! Pociťujte s nami! Cíťte s nami!
Potom nás začnete milovať a potom môže postupne nastať mier v lese a na poli, v maštaliach, vo vodách, vo vzduchu a v pokusných laboratóriách. Keď v srdciach ľudí bude Betlehém znamením lásky k zvieratám, potom môže aj medzi ľudí prísť Božia láska a láska k blížnemu, pokoj, jednota, ktoré ľudí učil Ježiš, ten Kristus.« Milí spolublížni, pripustite to, aby sa zvieratá pozreli do Vašich očí. Potom cítite, čo Vám chcú povedať. Stále znovu: „Prosím, prosím, pomôžte nám!“

Zvieratá ale aj ďakujú za dobrotivosť, lásku a milosrdenstvo ľudí. Potom zažijeme okamihy zo zvieratami a cítime, že sú to naše spolustvorenia, ktoré majú ten istý dych ako aj my.

Dýchajme, my ľudia, so zvieratami! Potom bude tento svet svetlejší a Božia ríša k nám príde: Betlehem, mier v našich srdciach a v našej mysli.

Keď zvieratá našli prístup do nášho srdca, potom sme sa naučili o trochu viac milovať. Potom rastie aj láska k Bohu a k blížnemu; potom je pokoj v nás.

 

Ja, Gabriela, Vám ďakujem za Vašu pozornosť. Ježiš, ten Kristus učil nás ľudí:
»Kto tieto Moje slová počuje a podľa toho koná, ten je ako múdry muž, ktorý svoj dom postavil na skale.

Keď potom prišla prietrž mračien a prišli vody, keď zúrili búrky a lomcovali domom, ten sa nezrútil; lebo on bol postavený na skale. Kto ale Moje slová počuje a nekoná podľa toho, ten je ako nerozumný muž, ktorý postavil svoj dom na piesku.

Keď potom prišla prietrž mračien a prišli vody, keď zúrili búrky a lomcovali domom, tu sa zrútil a bol úplne zničený.«

Prakresťania na celom svete stavajú v pravde na skale Krista. My prakresťania sme kúpili malý kúsok krajiny, Nový-Betlehem, malú prijímaciu stanicu pre zvieratá. Je to projekt, ktorý dáva zvieratám hlas. Na tomto, ešte malom kúsku krajny, žijú zvieratá bez strachu. Je to hovädzí dobytok, ovce, husi, kačice; ďalej vtáky, ktoré rady nájdu domov v nasadených malých dreveniciach. Zvieratá z polí a lesov prichádzajú stále bližšie. Cítia bezpečnosť a domov v lone matky Zeme, ktorá bez veľkého zasahovania ľudí ponúka zvieratám to, čo im môže dať: predovšetkým istotu, prístrešie, mier a potravu.

 

Je to ešte malá krajina, tá mieruplná krajina Nový-Betlehém.
S vašou pomocou by sa mohla zväčšiť a stále viac zvieratám ponúknuť bezpečie a domov.
Nechcem žobrať, ale hovoriť do Vášho srdca a vo Vašom srdci prosiť za zvieratá a matku Zem. Každé žobranie je určitý spôsob nátlaku. Ja ale chcem osloviť Vaše srdce. Ak som Vaše srdce oslovila a rozhodnete sa z pohnutia Vášho srdca niečo dať pre zvieracích súrodencov, potom je to dar lásky pre zvieratá a prírodu.

Viem veľmi dobre, že núdza a hlad v tomto svete sa stále zväčšujú, avšak len v národe, pretože ako mnohí z nás vedia, priepasť medzi bohatými a chudobnými sa zväčšuje stále viac. Prečo? Pretože srdcia bohatých sa stávajú stále chladnejišími, takže chudobní ľudia sa v núdzi obracajú na bohatých a prosia, zároveň žobrú o peniaze.

Pomyslime na Ježišove slová: Za jedno, že skôr prejde ťava cez ucho ihly ako bohatý do ríše Božej; za druhé na Ježišov výrok o stavaní domu. Symbolicky povedané, stavajú mnohí z bohatých svoj dom na piesku, čo znamená, že sa zrúti: že duša človeka so zatvrdnutým srdcom raz pôjde na druhý svet s prázdnymi rukami. Lebo košeľa zomrelých nemá vrecká.

 

Je to potrebné a je to záležitosť srdca, aby ľudia premýšľali o láske k blížnemu - to ale platí aj pre zvieratá, áno pre celú matku Zem. Na základe zväčšujúcej sa priepasti medzi bohatými a chudobnými, trpia okrem iných aj zvieratá - a Zem, lebo vieme, čo jej bolo a je spôsobované.
Ľudia hovoria k ľuďom a prosia o peniaze pre ľudí v núdzi. To je správne a dobré. Aj prakresťania myslia na svojich spolublížnych, pretože vidia núdzu v častiach obyvateľstva.

Zvieratá však sotva majú hlas. Chcem byť naďalej ich hlasom: "Prosím, prosím, pomôžte!"

Viem, že všetci, ktorí nehýria v bohatstve, ktorí musia zarábať každý deň - často v najťažších podmienkach na svoje živobytie, na vlastnom tele pociťujú, čo to môže znamenať, mať alebo nemať o jedno Euro viac. Zvieratá, naše spolustvorenia prosia bohatých a všetkých, ktorí tvoria národ:

 


„"Prosím, prosím, nejedzte nás! A ak nám zvieratám chcete pomôcť, prosíme skromne:
Už 1,- Euro pomôže."

Milí spolublížni!

Nenechajte sa nasledovným údajom konta k ničomu zviesť. Nechcem Vás prehovoriť alebo dokonca vyvíjať nátlak, aby ste niečo dali. Je to už zvykom, že aj vtedy, keď prehovorí a dáva srdce, musí byť uvedený organizačný odkaz. Prosím o porozumenie.

Zvieratá ďakujú - a aj ja, Gabriela, ktorá zvieratám dáva hlas, Vám ďakujem z celého srdca.

 

G.S. Stiftung Verwaltungs-GmbH
Číslo konta: 20 62 70
Volksbank Main Tauber eG
Kód banky: 673 900 00
Účel použitia: „Bethlehem-Fest“

IBAN: DE38 6739 0000 0000 2062 70
BIC: GENODE61WTH

Možnosť darovať - online
Vám ponúka homepage Gabrielinej-nadácie.

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum